Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Alatised komisjonid

Riigikogus on 11 alatist komisjoni. Igaüks neist töötab läbi kindla riigielu valdkonna seaduseelnõud.

Euroopa Liidu asjade komisjon

Euroopa Liidu asjade komisjonil on Riigikogus Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll.

Keskkonnakomisjon

Keskkonnakomisjon tegeleb keskkonnapoliitikat ja -kaitset, loodusressursside kasutamist ning looduskaitset käsitlevate eelnõudega.

Kultuurikomisjon

Kultuurikomisjon tegeleb haridus- ja kultuurialase seadusloomega.

Maaelukomisjon

Maaelukomisjon tegeleb maaelu- ja põllumajanduspoliitikaga.

Majanduskomisjon

Majanduskomisjon suunab seadusloomet ja kontrollib valitsust majandusega seotud või seda otseselt mõjutavates valdkondades.

Põhiseaduskomisjon

Põhiseaduskomisjon arutab põhiõiguste kaitse üldisi küsimusi ning menetleb põhiseaduslikke institutsioone käsitlevaid eelnõusid.

Rahanduskomisjon

Rahanduskomisjon tegeleb rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, näiteks riigieelarve ning maksunduse ja panganduse eelnõudega.

Riigikaitsekomisjon

Riigikaitsekomisjon tegeleb riigi julgeolekut ja kaitset reguleerivate eelnõudega.

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon tegeleb töövaldkonda, sotsiaalhoolekannet, sotsiaalkindlustust ja tervishoidu käsitlevate eelnõudega.

Väliskomisjon

Väliskomisjon osaleb Eesti välispoliitika kujundamisel ja välissuhtlemise põhimõtete väljatöötamisel ning kontrollib valitsuse välispoliitilist tegevust.

Õiguskomisjon

Õiguskomisjoni töö hõlmab eraõigust, kriminaalõigust ja sisejulgeolekut reguleerivad eelnõusid.

Eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid

Erikomisjonid moodustatakse kindlate ülesannete täitmiseks. Kui lahendamist vajab mõni tähtis üksikküsimus, moodustatakse selleks uurimis- või probleemkomisjon.

Korruptsioonivastane erikomisjon

Korruptsioonivastane erikomisjon teostab järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon

Riigieelarve kontrolli erikomisjon jälgib, et riigi eelarve vahendeid ja riigi vara kasutataks säästlikult, otstarbekalt ja õiguspäraselt.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon teostab järelevalvet julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevuse üle.

Tegevuse lõpetanud komisjonid

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon

Tegevus lõppes 20.02.2023
Komisjon uuris eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning tegi ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon

Tegevus lõppes 08.06.2021
Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud, probleemkomisjon soovis leida üles murekohad ja pakkuda olukorra muutmiseks lahendusi.

Riigikogu probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks

Tegevus lõppes 29.03.2019
Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud, probleemkomisjon soovis leida üles murekohad ja pakkuda olukorra muutmiseks lahendusi.

Riigikogu probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks

Tegevus lõppes 29.03.2019
Komisjon jälgib ja analüüsib haldusreformi elluviimist ja regionaalhalduse ümberkorraldamist ning neile seatud eesmärkide saavutamist.

Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam

Tegevus lõppes 14.06.2016
Komisjon uuris võimalikku korruptsiooni AS-i Tallinna Sadam juhtkonnas ja võimalusi tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks.

Tagasiside