Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade

Komisjon töötas välja võimalikud huvide konflikti olukorrad ja soovitused, kuidas nende tekkimise korral käituda, lähtudes Riigikogu liikme hea tava põhimõtetest.

Loe lähemalt

Mida teeb korruptsioonivastane erikomisjon?

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Komisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone. Kord aastas esitab erikomisjon Riigikogule ülevaate oma tegevusest. 

Moodustamine

Korruptsioonivastane erikomisjon moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja selleks, et aidata kaasa korruptsiooni ennetamise abinõude ühetaolisele rakendamisele.

Erikomisjon:

  • Teostab parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle, sh korraldab info kogumiseks kohtumisi valitsusasutuste esindajatega, samuti  õiguskaitseorganite esindajatega näiteks Kaitsepolitseiametist, kriminaalpolitseist ja prokuratuurist
  • Arutab omal algatusel korruptsioonivastase seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid
  • Teostab järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle
  • Kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone
  • Teavitab Riigikogu ja avalikkust oma korruptsioonivastase tegevuse tulemustest

Õigused

Erikomisjonil on õigus välja kutsuda isikuid ning nõuda tutvumiseks andmeid ja dokumente. Samuti on tal õigus teha ettepanekuid seaduste muutmiseks või täiendamiseks. Süüteo tunnuste ilmnemisel edastab erikomisjon materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale.

Üles

Viimati muudetud: 10.06.2024

Tagasiside
 

Prindi

Anu Kärtner

Prindi

Airi Ausmees