Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õigus- ja analüüsiosakond tellib Riigikogu komisjonide ettepanekul ka ülikoolidelt ja teistelt asutustelt ekspertiise ning rakendusliku suunitlusega uuringuid, mis annavad Riigikogule tema tööks vajalikku taustteavet.

Uuringud ja ekspertiisid

Kuupäev Pealkiri Autor Kirjeldus
2024 Riigikogu roll Euroopa Liidu asjade menetlemise protsessis: analüüs (PDF, 349 KB) Tallinna Ülikool. Ühiskonnateaduste instituut Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni tellitud analüüsi eesmärk oli selgitada näidete põhjal välja ELi asjade menetlemise protsessi ökonoomsus ja efektiivsus juhtudel, mil Riigikogu ELi asjade komisjoni seisukohad õigustloova akti eelnõu kohta on märkimisväärselt erinenud Vabariigi Valitsuse seisukohtadest, samuti selgitada välja võimalused, kuidas parandada ELi asjade menetlemise protsessi kõnealuses töölõigus. Lisaks teha kindlaks võimalikud lüngad seadusandluses ning anda hinnang, kas antud protsess peaks olema täpsemalt reguleeritud. 
2022 Kvalifitseeritud häälteenamus Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikas: poolt- ja vastuargumendid (PDF, 1 MB) Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks oli uurida õiguslikust vaatepunktist ühehäälsuse ja kvalifitseeritud häälte- enamuse kasutamist EL-i ühise välis- ja julgeolekupoliitika kontekstis, kaardistada peamised poolt- ja vastuargumendid ning eri osapoolte seisukohad, samuti esitada soovitusi Eesti poliitika- kujundajatele.
2021 Eesti huvid ja võimalused seoses globaalsete arengutega Arktikas järgneval kümnendil (PDF, 2 MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus,
Eesti Välispoliitika Instituut
Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade olulistest valdkondadest Arktikas ja Eesti huvidest regioonis.
2019 Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus (PDF, 3MB) Tallinna Ülikool Maaelukomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks oli saada selgust, millised on haldusreformi käigus moodustatud kohalike omavalitsuste peamised väljakutsed ja probleemid tekkinud uues olukorras ning kuidas neid küsimusi tulevikus paremini lahendada.
2018 Ekspertarvamus Riigikogu otsuse eelnõu 515 OE kohta (PDF, 673 KB) Lauri Mälksoo (Tartu Ülikool)

Õiguskomisjoni tellitud ekspertarvamus Riigikogu otsuse eelnõu 515OE kooskõlast Eesti Panga seaduse ja riigieelarve baasseadusega, samuti küsimuses, kas eelnõu vastuvõtmisega võib kaasneda Eesti Vabariigile õiguslikke tagajärgi seoses endise NSV Liidu välisvõlaga või mingit ohtu Eesti Vabariigi õiguslikule järjepidevusele.

2018 Eesti välisteenistuse tugevdamine (PDF, 558 kB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Väliskomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks on välispoliitiliste huvide ja eesmärkide kaardistamine, hinnata seatud välispoliitika eesmärkide elluviimist välisteenistuse poolt ning selgitada  missugused on välistegevuse ressursid, välisesinduste võrgustik ja personalipoliitika.

2016 Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses (PDF, 2MB) Eesti Maaülikool
Maaelukomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõimest, rõhuasetusega toetuste võrdlemisele Läti, Leedu ja Poolaga
2016 Strateegilise tasakaalu tugevdamine Läänemere piirkonnas (PDF, 1,3MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Eesmärgiks on välja selgitada parim viis, kuidas saavutada ja säilitada püsiv strateegiline tasakaal Läänemere piirkonnas, mis minimeeriks Venemaa avaliku või varjatud agressiooni ohu piirkonna riikide suhtes.
2016 Strengthening the Strategic Balance in the Baltic Sea Area (PDF, 1,3MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Eesmärgiks on välja selgitada parim viis, kuidas saavutada ja säilitada püsiv strateegiline tasakaal Läänemere piirkonnas, mis minimeeriks Venemaa avaliku või varjatud agressiooni ohu piirkonna riikide suhtes.
2014 Eesti Aasia-suunaline institutsionaalne võimekus avalikus sektoris (PDF, 1063kB) Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut ning Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Aasia Uuringute Kompetentsikeskus Uuringu eesmärgiks on hinnata Eesti Aasia-poliitika realiseerimise institutsionaalset võimekust ning pakkuda tulemusena välja, kuidas Eesti Aasia-poliitika korraldust edaspidi jätkata.
2014 Riiklike toetusmeetmete mõju hindamine maapiirkonnaapteekide ja apteegiteenuse püsima jäämisele (PDF, 751kB) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE Analüüsi eesmärk on hinnata nelja uue kavandatava riikliku toetusmeetme võimalikku majanduslikku ja õiguslikku mõju maapiirkondade apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisele.
2014 Avar julgeolek ja riigikaitse. Avaliku sektori ja ühiskonna kaasamise proovikivid (PDF, 1463kB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Uuringus tuvastatakse tingimusi, mis on vajalikud riigi julgeoleku ja riigikaitse sidusgruppide edukaks koostööks avara julgeoleku ja riigikaitse strateegilises raamistikus.
2013 Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid, teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile (PDF, 1620kB) Tallinna Tehnikaülikool, Toiduainete Instituut Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade toitumisalastest ja tervisekäitumise-alastest uuringutest Eestis ja lähiriikides, samuti mahetoidu tootmisest.
2013 Kohalike omavalitsuste poolt maa-apteegi teenuse kättesaadavuse toetamine (PDF, 2,99MB) Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia (R. Noorkõiv, P. Orumaa, A. Keskpaik) Uuring keskendub kolmele teemale. Esiteks, kui paljud kohalikud omavalitsused maa-apteegi teenuste kättesaadavuse tagamisse panustavad ja millises vormis nad seda teevad. Teiseks, viidi läbi majanduslikud arvutused maa-apteekide toimimise tasuvuse määramiseks. Kolmandaks, hinnati, kui palju on maa-apteeke, kes jäävad majandusliku tasuvuse piirist allapoole.
2012 Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused Läänemaal ja Valgamaal (PDF, 1279kB) Eesti Maaülikool Riigikogu maaelukomisjoni tellitud uuringu eesmärgiks on koostada analüüs, mis iseloomustaks maapiirkonna ettevõtjate probleeme, nende tegevust mõjutavaid tegureid ja ettevõtluskeskkonda üldiselt ning uurida maaelupoliitika kujundamise tegureid tuleviku toetusvajadusest lähtuvalt.
2012 Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas 2020. aastani (PDF, 1,68MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Riigikogu väliskomisjoni tellitud uurimuse eesmärkideks on hinnata Läänemere piirkonna julgeolekusituatsiooni kümne aasta perspektiivis, anda ülevaade piirkonna olulisematest julgeolekuohtudest ning määratleda alad, kus Läänemere maadel on võimalik teha tihedamat koostööd.
2012 Developments in the Security Environment of the Baltic Sea Region up to 2020 (PDF, 2,29MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Riigikogu väliskomisjoni tellitud uurimuse eesmärkideks on hinnata Läänemere piirkonna julgeolekusituatsiooni kümne aasta perspektiivis, anda ülevaade piirkonna olulisematest julgeolekuohtudest ning määratleda alad, kus Läänemere maadel on võimalik teha tihedamat koostööd
2011 Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik (PDF, 149kB) Välispoliitika Instituut Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringus analüüsitakse Eesti välisesinduste võrgustikku ja uuringu koostajad esitavad omapoolsed soovitused, missugused peaksid olema Eesti prioriteedid selles küsimuses tulevikus.
2011 Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile (PDF, 2,16MB) Tallinna Ülikool Uuringu eesmärgiks on analüüsida teiste Euroopa riikide kogemusi Aasia strateegiate rakendamisel ja teha selle põhjal soovitusi ka Eestile.
2009 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE): ekspertarvamus (PDF, 151kB) Tiina Randma- Liiv (Tallinna Tehnikaülikool) Ekspertarvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE) kohta
2009 Püsiasustusega väikesaarte seaduse mõju ning teiste püsiasustusega saarte vajadused (PDF, 362kB) FIE Aado Keskpaik, MTÜ Tuleviku-uuringute Instituut, TTÜ Kuressaare Kolledž Uuringu eesmärgiks on selgitada Püsiasustusega väikesaarte seaduse ning ka saarelisusest tulenevate erivajaduste iseloomu Eesti suursaartel ja vajadust kasutada nende suhtes regionaalpoliitilist erikohtlemist.
2009 2008. aasta augustisõja mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis (PDF, 1MB) Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Uuringu eesmärgiks on analüüsida, millised on Vene Föderatsiooni Gruusia-vastase agressiooni tagajärjed Venemaa, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide poliitilisele, sõjalisele ja majanduslikule mõjukusele Lõuna-Kaukaasia riikide, Ukraina ja Moldova suhtes.
2011 Eesti esindatus ja osalemine Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu töörühmades (PDF, 4,66MB) Välispoliitika Instituut Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringus analüüsitakse Eesti välisesinduste võrgustikku ja uuringu koostajad esitavad omapoolsed soovitused, missugused peaksid olema Eesti prioriteedid selles küsimuses tulevikus.
2007 Eesti transiit ja logistika: tänapäev ja tulevik. Uuringu I osa aruanne (PDF, 2,2MB) MTÜ Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus (E. Lend, A. Eidast, W. Segercrantz, A.-M. Uustalu, M. Uriko) Uuringu eesmärk on hinnata Eesti transiidisektori võimekust, analüüsida Eesti suuremate sadamate, impordi ja transiitvedude dünaamikat. Samuti selgitada riigi ülesandeid transiidisektori arengus
2008 Eesti transiit ja logistika: tänapäev ja tulevik. Uuringu II osa aruanne (PDF, 1,4MB) MTÜ Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus (E. Lend, A. Eidast, W. Segercrantz, A.-M. Uustalu, M. Uriko) Ekspertarvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE) kohta
2008

Perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüsi aruanne (PDF, 279kB)

Lisad analüüsi aruande juurde (PDF, 174kB)

Dagmar Kutsar, Jüri Kõre, Helen Biin, Kairi Kasearu, Avo Trumm, Liis Hallik, Eveli Vavrenjuk ja Margit Sutrop Aruande eesmärgiks on esitada PKSEga kaasneda võivad olulisemad otsesed ja kaudsed sotsiaalsed mõjud indiviidi, perekonna ja ühiskonna tasandil.
2006 Eesti elanikud ja Internet (PPT, 325kB) Faktum & Ariko Küsitlus viidi läbi 3.05.-18.05.2006. Uuringu käigus küsitleti 993 inimest. Peamiseks eesmärgiks oli uurida elanike Interneti kasutamist, samas ka digitaalkommunikatsiooni valdkonda laiemalt.
2006 Eesti välispoliitika Hiina suhtes: võimalused ja valikud (PDF, 1MB) Raul Allikivi, Tiago Marques (Tallinna Ülikool) Kuidas Hiina muutuv positsioon maailmas mõjutab Euroopa Liitu, Balti regiooni ja eelkõige Eestit.
2006 Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis (PDF, 647kB)

Välispoliitika Instituut Uurimustöö eesmärk on anda hinnang Eesti energeetilisele julgeolekule EL ühtse energiapoliitika raamistikus.
2006 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine kodanike kaasamisel demokraatlikesse otsustusprotsessidesse ministeeriumide ja Riigikogu poolt (PDF, 403kB) Eveli Illing Uuringu eesmärgiks on analüüsida ja anda hinnang senisele IKT vahendite kasutamisele kodanike kaasamisel demokraatlikesse otsustusprotsessidesse ministeeriumide ja Riigikogu poolt.
2006 Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes (PDF, 711kB) Faktum & Ariko Küsitlus toimus 12.04.-23.04.2006, küsitleti 1118 inimest. Eesmärgiks selgitada välja maaelu arengu ja selle toetamisega seotud aktuaalsete probleemide loetelu ning lahendamise prioriteedid.
2006 Riigikogu liikmete rahulolu Riigikogu Kantselei ja raamatukogu tööga (PPT, 391kB) TNS Emor 10.04. – 05.05. 2006 läbi viidud uuringu tulemused Riigikogu liikmete rahulolust Riigikogu Kantselei ja raamatukogu tööga
2006 Riigikogu meediamonitooringu analüüsi kokkuvõte (PDF, 267kB) Tarmu Tammerk Riigikogu meediamonitooringu analüüsi kokkuvõte, mai-detsember 2005
2006 Avalik arvamus ja Riigikogu (PDF, 281kB) Juhan Kivirähk Avalik arvamus ja Riigikogu – ülevaade 2005. aasta arvamusuuringute põhjal
2005 E-valimised (PDF, 73kB) ES Turu-uuringute AS Küsitlus toimus 27.05 – 3.06.2005. Vastas 966 inimest 100 küsitluspunktis üle Eesti.
2005 Poliitilise välireklaami piiramine (PDF, 90kB) ES Turu-uuringute AS Küsitlus toimus 19-26.08.2005. Vastas 973 inimest 100 küsitluspunktis üle Eesti.
 2005 Balti parlamentaarne koostöö: minevikust tulevikku (PDF, 337kB) Eesti Välispoliitika Instituut, Andres Kasekamp, Aili Ribulis Tegevusaudit/uurimustöö Balti parlamentaarsest koostööst 1991-2005 ja selle tulevikuperspektiividest
2005 Eesti ja Venemaa suhted rahvusvahelises taustsüsteemis (PDF, 179kB) Vahur Made, Eesti Diplomaatide Kool Putini-Venemaa välispoliitika taustsüsteem, Venemaa suhted Euroopa Liiduga, Eesti-Vene suhted pärast Euroopa Liidu ja NATO laienemist.
2005 Eesti Venemaa-poliitika lähtealused (PDF, 207kB) Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus Eksperthinnangute kogum.
2005 Venemaa välispoliitika strateegia ja taktika (PDF, 195kB) Vladimir Juškin, Baltic Center for Russian Studies Poliitika postsovetlikul territooriumil, Venemaa välispoliitika koordineerimise mehhanism, poliitika Balti riikide suhtes jne.
2005 Elanikkonna suhtumine e-valimistesse (PDF, 287kB) Faktum Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest
2005 Eesti tervishoiu rahastmaissüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs (PDF, 597kB) PRAXIS. Andres Võrk, Maris Jesse, Indrek Roostalu, Tarmo Jüristo Tervishoiu rahastamise üldnäitajad, Eesti tervishoiu kogukulud allikate lõikes, tervishoiutulude prognoos aastani 2050, hinnang tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkusele.
2004 Riigikogu kui põhiseadusliku institutsiooni kommunikatsioonistrateegia (PDF, 519kB) Balti Meediauuringute Assotsiatsioon, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond Riigikogu ning Riigikogu Kantselei sisemiste ja väliste sihtgruppide vahelise kommmunikatsioooni analüüs ning selle alusel ettepanekute tegemine Riigikogu ja avalikkuse vahel toimuva kommunikatsiooni arendamiseks.
2004 HIV / AIDSI ennetustegevuse hindamine (PDF, 222kB) PRAXIS Ruta Kruuda, Maris Jesse, Kadi Mänd HIV/AIDSi ennetusprogrammi tulemuslikkuse hindamine, sh ennetustegevuse sisuline planeerimine ja tõenduspõhisus, ennetustegevuse organisatsioonilise ülesehituse efektiivus ja ennetustegevuse edasine jätkusuutlikkus.
2004 Poliitiline ekspertiis Riigikogu valimise seaduse muutmise eelnõule (PDF, 770kB) Tartu Ülikool Allan Sikk, Rein Taagepera, Rein Toomla Lähtudes Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõust, millega sätestakse üleriigiliste valimisnimekirjade kaotamine, analüüsitakse valimistulemuste kindlakstegemist.
2004 Riigikogu retseptsioon Eesti meedias 2003 (PDF, 770kB) Faktum Analüüs aastal 2003 Eesti trükimeedia (Eesti Päevaleht, Postimees, Äripäev, SL Õhtuleht, Maaleht, Eesti Ekspress), portaal dellfi.ee ja uudisteagentuur BNS kajastuste põhjal.
2004 E-valmised ja võõrandumise vähendamine (PDF, 1MB) Faktum Valmiskäitumine; E-valimiste ressursid; Suhtumine E-valmistesse; E-valimiste seos erakondade toetusega
2003 Avalik arvamus novembris 2003 (PDF, 788kB) Faktum Hinnangud olukorra muutumisele ühiskonna erinevates valdkondades; arusaam võimalustest mõjutada kohalike ja riiklike võimude tööd; erinevate ühiskonnaelu probleemide lahendamisse sekkumise võimaluste kasutamine.
2003 Avalik arvamus Eesti liitumisest Euroopa Liiduga: küsimused ja vastused. Koondaruanne (PDF, 1,9MB) Faktum Osalemine ja otsus rahvahääletusel; toetus Euroopa Liiduga liitumisele ja arvamus rahvahääletuse tõenäolisest tulemusest; arvamus Euroopa Liiduga liitumise mõjust vastaja isiklikule elule ja ühiskonnale tervikuna; seisukohad Euroopa Liidu tuleviku küsimustes
2002 Avalik arvamus juulis 2002: Üle-Eestiline küsitlus (PDF, 1,4MB) ARIKO Marketing Eesti elanikkonna arvamus ja suhtumine: 1) riiklikusse identiteeti, Eesti riiki ja rahva ühishuvisse; 2) regionaal-, maaelu- ja põllumajanduspoliitikasse; 3) tööturu olukorda ja meetmetesse; 4) perepoliitikasse, lastetoetustesse ning meeste ja naiste valikutesse.
2002 Eesti ühiskond 2002 (PDF, 3,1MB) ES Turu-uuringute AS Hinnangud elule Eestis, usaldus riigi ja avalike institutsioonide vastu, elanikkonna aktiivsus probleemide tõstatamisel ja oma õiguste kaitsel jne
2002 Eesti valimisealiste kodanike toetus ühinemisele Euroopa Liiduga (PDF, 876kB) EMOR Suhtumine ühinemisse Euroopa Liiduga vanusegruppide ja hariduse lõikes
2002 Poliitilise osaluse dilemmad Eesti poliitilises kultuuris: kuuluvus ja kodanikuidentiteet (PDF, 1MB) Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz, Piret Pernik ja Tarmo Tuisk Poliitiline osalus (kuuluvus ja kodanikuidentiteet); õigusliku tegevusruumi tajumine; avalik sfäär, info saamine võimuinstitutsioonide kohta ja nende usaldamatuse põhjused; võõrandumine ja välistatus poliitikast
2002 Elanikkonna hoiakud ja eelistused Eesti töö- ja regionaalpoliitika prioriteetide suhtes (PDF, 787kB) Külliki Korts, Kaili Järv Elanikkonna sotsiaalmajanduslik olukord ja sotsiaalpoliitilised vaated, hinnangud tööturupoliitikale
2002 Eesti elanike väärtused ja identiteedi arengutendetsid EL integratsioonis (PDF, 2,8MB) Aksel Kirch, Tarmo Tuisk Eesti elanikkonna väärtushinnangud, ühtsustunne, usaldus
2002 Eesti elanikkonna valimiskäitumise motiivid ja mehhanismid (PDF, 939kB) Marti Taru ja Rein Toomla, Tartu Ülikool Valijaskonna poliitiliste hoiakute väljakujunemine, valimisaktiivsus, hinnangud valimissüsteemi õiglusele, mitte-erakondlikud kandidaadid kohalikel valimistel, erakondade toetajaskondade iseloomustus, naiste osakaal volikogudes.
2002 Riigikogu töö kajastus aastal 2001 Eesti meedias (PDF, 171kB) Suhtekorraldusfirma Rull & Rumm Riigikogu avaliku retseptsiooni analüüs aastal 2001 Eesti online- ja trükimeedia kajastuste põhjal.
2002 Avaliku arvamuse ja fookusgruppide uuring Riigikogu ja kohalike omavalitsuste volikogude valimisest (PDF, 609kB) ES Turu-uuringute AS Rahva võõrandumine poliitilisest võimust ning selle teostajad: poliitilised institutsioonid, erakonnad, poliitikud

 

Üles

Viimati muudetud: 06.03.2024

Tagasiside