Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakond algatab Riigikogus riiklikult olulise küsimuse „Meri ei salli seisvat vett“ arutelu

29. septembril algusega kell 10 arutab Riigikogu täiskogu Vabaerakonna saadikurühma eestvedamisel olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja“, mis keskendub Eesti merenduse madalseisu ületamisele. Ettekandega esinevad viitseadmiral Tarmo Kõuts ja TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Peaettekande peab Vabaerakonna saadik ja tänavuse Merekultuuriaasta kõneisik Artur Talvik.

Talviku sõnul on Merekultuuriaastal oluline rääkida ka meremajandusest kui iseseisvast majandusharust. „Hetkel opereerivad Eesti äriühingud ligi 50 kaubalaevaga, kuid ettevõtluskeskkond ei soodusta neid laevu hoidma Eesti lipu all. Eesti lipu all käib null kaubalaeva. Meie meremeestel pole omamaiseid töökohti ja riik ei saa maksutulu, ligi 5000 kvalifitseeritud meremeest teenib tulu välismaiste reederite juures võõra lipu all,“ loetles Talvik olulisi teemasid.

Merendusvaldkond on aastaid olnud kaheksa ministeeriumi juhtida, ei ole koordineerimist ega ülevaadet siinsest ega ka rahvusvahelises merenduses toimuvast. „Samas on meretranspordisektor väga oluline ja kõrge lisandväärtusega valdkond Eesti ekspordivõimekusele ja turismile,“ ütles Artur Talvik.

Äriregistri andmetel on meremajanduse osakaal hõives 3,61%, maksulaekumistes 3,03% ning ettevõtete poolt loodavas lisandväärtuses 5,50%. Samas on järeldatud, et merendussektor aastal 2010 andis tööd vähemalt 20 581 inimesele. Talviku sõnul on Vabaerakonnal soov merendus taas riigi prioriteetide nimekirja saada ja teha tööd selle nimel, et Eesti merenduspoliitika arengukava 2012-2020 täidetud saaks.

2016. aasta on Eestis merekultuuri-teema-aasta ning on aeg pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaastal on aeg septembrist novembrini varutud tõsisemateks aruteludeks Eesti kui mereriigi tuleviku üle.

Lisainfo
Artur Talvik
Artur.Talvik@riigikogu.ee
5021989

Majanduskomisjon toetas kihlveopetturite karistamise karmistamist

“Kihlveopettused on spordi surm. Seepärast on igati asjakohane karmistada karistusi nende jaoks, kes ausa spordi põhimõtteid ei jaga,” ütles majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi.

Istungil eelnõu tutvustanud rahandusminister Sven Sesteri sõnul on hiljutise kohtupraktika põhjal tekkinud olukord, kus kihlveopettuse eest on võimalik karistada üksnes väärteo korras 20 trahviühiku suuruse trahviga. Sester selgitas, et kihlveopettused on aga karistusseadustiku mõistes kelmused, mille eest saab määrata rahalise karistuse või kuni kolme aasta pikkuse vangistuse.

Panustamist sündmusele, mille käiku panustaja saab ise mõjutada, loetakse hasartmänguseaduse kohaselt väärteoks. Eelnõuga tehakse muudatus, et hasartmänguseaduse § 100 ettenähtud väärteo karistus rakendub vaid neil juhtudel, kui ühtlasi ei panda toime kelmust. Selliseks kelmuseks võib olla juhtum, kus sportlased panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele, näiteks vastaste võidule ja üritavad meelega kaotada.

Majanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 12. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Õiguskomisjon kaalub liiklusõnnetuse järgse alkoholi tarbimise kriminaliseerimist

Karistusseadustik ei näe ette, et vahetult pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilist või psühhotroopset ainet tarvitanud juhile saaks selle eest määrata kriminaalkaristust.

„Kehtiv regulatsioon annab õnnetuse põhjustanud joobes juhile võimaluse pääseda kriminaalkaristusest, kui ta väidab, et tarbis alkoholi peale õnnetust,“ märkis õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Komisjoni istungil tulevad arutamisele ka teised liiklusalased süüteod, näiteks õnnetuse järgselt sündmuskohalt lahkumine ja õnnetusest mitteteatamine. Komisjon kuulab ära politsei ja ministeeriumite arvamused ning kaalub seejärel võimalikke seadusemuudatusi.“

Samuti on istungile kutsustud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) esindaja, et teada saada, kas EKEI suudab tuvastada, milline oli pärast õnnetust alkoholi tarbinud juhi joobeaste õnnetuse toimumise hetkel.

Liiklusseaduse § 226 näeb liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt vahetult pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise eest ette väärteo korras karistamist rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheksateistkümne kuuni.

Õiguskomisjoni istung algab täna kell 11.15 ning osalema on kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning EKEI esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 26. septembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Eesti ELi eesistumise ettevalmistustest (valitsuse ja parlamendi tööst), kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ kohta, nõukogu soovituste eelnõu oskuste garantii loomise kohta ning nõukogu soovituse eelnõu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – ülevaade olukorrast seoses sigade Aafrika katku levikuga, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Seakasvatajate Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduskomisjoni valdkonna ettevalmistatavatest seaduseelnõudest; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE); riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist, kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

riigikaitsekomisjonis – Montenegro ühinemine NATO-ga, kutsutud Eesti suursaadik Balkani riikides Daniel Erik Schaer; Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine; 2016. aasta 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade sotsiaalministeeriumi õigusloome kavadest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine – väliskomisjoni liikmete ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi esindajad; Eesti seisukohad nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a kokkulepet, mille sõlmisid ELi põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja ELi kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute infosüsteemi tutvustus, analüüside võimalused kohtul, politseil ja prokuratuuril, kutsutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigiprokuratuuri esindajad; komisjoni II poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu sõidukite rentimise, soetamise ja kasutamise kohta ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa juuratudengite assotsiatsiooni (The European Law Students Association) delegatsiooniga (ruum L241).

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Herkel: nüüd tuleb kõigil erakonnaülbus kõrvale heita

Vabaerakonna esimees Andres Herkel leiab, et presidendivalimiste nurjumise pärast kannab suurimat vastutust Reformierakond. „Eks vastutavad kõik, aga Reformierakond kui Riigikogu suurim partei ja peaministrierakond oli see, kes ebaõnnestunud käitumismustrile kõigepealt tooni ette andis,“ ütles Herkel.

Ta meenutas, et juuni algul kutsus Reformierakond Riigikogu fraktsioonide esindajad kokku ning teatas, et president tuleb valida nende pakutud kandidaatide hulgast. Sellega oli igasugune koostöö halvatud ja ka teised erakonnad hakkasid väga enesekeskselt tegutsema.

„See oli tegelikult ju päris koomiline, et ka vähem kui 21 liikmega fraktsioonid nagu sotsid ja EKRE püüdsid jonnakalt vaid oma kandidaadi taha rivistuda ning erakonnaülest lahendust lausa põlastati,“ meenutab Vabaerakonna esimees.

Siiski võinuks Herkeli sõnul kaks-kolm valimiskogus kandideerinut saada presidenditööga päris hästi hakkama, mistõttu on raske mõista neid valijamehi, kes panid teises hääletusvoorus kasti tühja sedeli.

„Ma ei näe võimalust, et keegi juba proovinud kandidaatidest võiks Riigikogus uuesti välja tulla. Ses mõttes olid Allar Jõks ja Siim Kallas oma valimiskogu järgses loobumissõnumis adekvaatsed ja riigimehelikud,“ hindas Herkel olukorda.

Edasise protsessi juhtimise peaks Vabaerakonna meelest enda kätte võtma Riigikogu esimees ja fraktsioonide esindajaist koosnev vanematekogu. „Kindlasti ei saa seda teha peaminister Rõivas, sest tema usalduskrediit on selles küsimuses õhuke, et mitte öelda täitsa otsas.“

Kui tasakaalukalt ja õigesti koostööd teha, siis on võimalik läbirääkimistel jõuda kahe-kolme väga hea ja kuni kümne hea kandidaadini, kel on tõenäoline saada Riigikogu 68 liikme toetus,“ ütles Herkel.

Andres Herkeli blogipostitus

Andres Herkel
Vabaerakonna esimees
5056540
Andres.Herkel@riigikogu.ee

Riigikogu koguneb valima Vabariigi Presidenti 3. oktoobril

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsub vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ning Vabariigi Presidendi valimise seadusele Vabariigi Presidendi ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi  3. oktoobril algusega kell 13. Istungi päevakorras on Vabariigi Presidendi valimine.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Vabariigi Presidendi valimine

Valimiskogu

Esimene hääletusvoor

Vabariigi Presidendi valimise esimeses hääletusvoorus ei saanud ükski kandidaat nõutavat häälteenamust.

Hääletamisest võttis osa 334 valimiskogu liiget. Kandidaat Allar Jõks  kogus  83, Siim Kallas 81, Mailis Reps 79, Marina Kaljurand 75 ja Mart Helme 16 häält.

Teine hääletusvoor

Teiseks hääletusvooruks kanti hääletamissedelile kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi, Allar Jõksi ja Siim Kallase, nimed. Kumbki kandidaat ei kogunud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamuse toetust.

Presidendikandidaat Siim Kallas kogus 138 ja Alar Jõks 134 häält. 57 hääletussedelit olid märgistamata, kehtetuid hääletamissedeleid oli 3.

Kuna ükski kandidaat ei saanud nõutavat häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees Eiki Nestor 3. oktoobriks algusega kell 13 kokku Riigikogu täiendava istungi.

Presidendi valimine Riigikogus, 29. ja 30. augustil

Esimene hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai presidendikandidaatidest enim hääli Eiki Nestor, kes kogus 40 häält. Mailis Reps sai 26 ja Allar Jõks 25 häält.

Märgistamata hääletussedeleid oli 8. Hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget.

Teine hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai Siim Kallas 45, Mailis Reps 32 ja Allar Jõks 21 häält.

Märgistamata hääletussedeleid oli 1. Hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget.

Kolmas hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai presidendikandidaatidest enim hääli Siim Kallas, kes kogus  42 häält. Mailis Repsi toetas kolmandas hääletusvoorus 26 Riigikogu liiget.

Märgistamata hääletussedeleid oli 30. Hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget.

Kuna kumbi kandidaat ei kogunud vajalikku kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. Vabariigi Valimiskomisjoni otsusel on valimiskogus toimuva esimese hääletusvooru kandidaadid Siim Kallas ja Mailis Reps.

Kuidas valitakse presidenti?


Animatsioon: Greete Palmiste, Eesti Rahvusringhääling

Vabariigi President asub ametisse 10. oktoobril 2016.

Ametisse astumine

Vabariigi President astub ametisse ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees:

“Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.”

Lisainfo

Vabariigi Valimiskomisjon

631 6540

Riigikogu eelinfo 26. septembrist – 2. oktoobrini

Esmaspäev, 26. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Eesti ELi eesistumise ettevalmistustest (valitsuse ja parlamendi tööst), kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ kohta, nõukogu soovituste eelnõu oskuste garantii loomise kohta ning nõukogu soovituse eelnõu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – ülevaade olukorrast seoses sigade Aafrika katku levikuga, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Seakasvatajate Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduskomisjoni valdkonna ettevalmistatavatest seaduseelnõudest; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE); riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist, kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

riigikaitsekomisjonis – Montenegro ühinemine NATO-ga, kutsutud Eesti suursaadik Balkani riikides Daniel Erik Schaer; Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine; 2016. aasta 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade sotsiaalministeeriumi õigusloome kavadest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine – väliskomisjoni liikmete ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi esindajad; Eesti seisukohad nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a kokkulepet, mille sõlmisid ELi põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja ELi kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute infosüsteemi tutvustus, analüüside võimalused kohtul, politseil ja prokuratuuril, kutsutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigiprokuratuuri esindajad; komisjoni II poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu sõidukite rentimise, soetamise ja kasutamise kohta ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa juuratudengite assotsiatsiooni (The European Law Students Association) delegatsiooniga (ruum L241).

Teisipäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (286 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse ELi sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad kriteeriumite kohta, mille alusel tehakse taimekaitsevahendite ja biotsiidide valdkonnas kindlaks hormonaalsüsteemi häirivad ained, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõust; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Mereväebaasi külastamine; politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkus, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Kaja Taeliga ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saksiga; ülevaade Eesti välisesinduste turvalisusest, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – kell 13.15: arutelu vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise üle, kutsutud siseministeeriumi, Lääne prefektuuri, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste ning MTÜ Päästeliit esindajad; pärast komisjoni arutelu tutvumine Tallinna Vabatahtliku Merepäästeühinguga Tallinna Vanasadamas.

Kolmapäev, 28. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE); Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: Eesti seisukohad 3.-4. oktoobril toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad 30. septembril toimuval erakorralisel ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung sotsiaalministeeriumisse, Riigikontrolli kontrolliaruande „Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu.

Sündmused

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Montenegro kaitseministri Milica Pejanovic-Djurisiciga.

Neljapäev, 29. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja” arutelu
Ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik, viitseadmiral Tarmo Kõuts ja TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger

Esimene lugemine – 1 eelnõu: jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, kutsutud rahandusminister Sven Sester;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: 26.-27. septembril Bratislavas toimunud ELi kaitseministrite mitteametliku kohtumise järelteavitus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktori J. Curell Gotoriga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga.

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Rocca al Mare 12. klassi õpilastele.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas ning kultuurikomisjoni liikmed osalevad Eesti Rahva Muuseumi avamisel (Tartu).

Reede, 30. september

Sündmused

Kell 9 – kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad riigiarhivaari Priit Pirskoga Rahvusarhiivis (Tartu).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi korraldataval kohtumisel põhiseaduslike institutsioonide juhtidega (Kadriorg).

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

28. september – 2. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed Külliki Kübarsepp, Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil Skopjes, Makedoonias.

30. september – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb TEDex konverentsil Ateenas, Kreekas.

30. september – 3. oktoober
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Noorte Konservatiivide tippkohtumisel (EYC Freedom Summit 2016) Portos, Portugalis.

1. – 4. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil (EISC) Bukarestis, Rumeenias.

2. – 7. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 23.–25. septembrini

Reede, 23 september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval mitteametlikul ELi kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 29. septembril toimuval ELi konkurentsinõukogu (siseturg ja tööstus) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, millega muudetakse määrust rändluse hulgiturgude eeskirjade osas, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega (Eesti täiendavad seisukohad), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XII Rahvusvahelise merekonverentsi (Tallink Spa konverentsikeskus).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Maaülikooli 65. aastapäeva aktusel ja sellele järgneval vilistlaskogu kokkutulekul.

Laupäev, 24. september

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu liikmed osalevad Vabariigi Presidendi valimiskogu I hääletusvoorus.

Kell 16 – kui I voorus Vabariigi Presidenti ei valita, osalevad Riigikogu liikmed valimiskogu II hääletusvoorus.

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Komisjonid käsitlesid tuuleparkide rajamisega kaasnevaid julgeolekuohte

Riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul vähendavad Ida-Virumaale kavandatavad tuulepargid riigikaitselist heidutusvõimet, tekitades radarisüsteemide tööle olulisi takistusi. „Eelhoiatus on Eesti riigikaitse tagamisel väga olulise tähendusega,“ sõnas Mihkelson. „Võttes arvesse meie geograafilist asukohta ja keerulist julgeolekuolukorda, peab riik võtma selge seisukoha tuuleparkide rajamise lubamises või mittelubamises julgeolekutundlikel piirialadel.“

Mihkelson viitas Soomele, kes on tuuleparkide rajamise riigi idapiirile sisuliselt keelustanud ning pakub arendajatele asendusmaad mujal.

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert tõi esile, et Eesti, Läti ja Leedu on NATO piiririigid ja sellest tulenevalt kogutakse eelhoiatuse informatsiooni ka NATO vajadusteks. „Seetõttu ei räägi ma ainult Eesti julgeoleku huvidest, vaid oluliselt laiemast julgeolekuhuvist,“ ütles Kert.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul ei saa tuuleenergiat arendada riigikaitse prioriteetide arvelt ja seetõttu on oluline leida toimiv lahendus. Ta pidas vajalikuks välja töötada riiklik kompensatsioon ettevõtjatele Ida-Virumaale juba tehtud investeeringute katteks ning pakkuda asendusmaad mujal Eestis, kus arendaja huvi ei põrku riigikaitse prioriteetidega. Vakra tõi välja, et energiajulgeoleku mõttes on Eesti elektrivõrk vaja lõplikult lahti ühendad Venemaa elektrivõrgust ja liita see tugevamalt Kesk-Euroopa elektrivõrkudega.

Istungist võtsid osa kaitseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ja eksperdid.

Komisjonile selgitati, et tuuleparkide töö takistab raadiosüsteemide ja radaritega luureinfo kogumist. Tuulikute labad löövad raadiosignaalid laiali ja potentsiaalset infot ei saa positsioneerida ega identifitseerida. Radarite puhul tekib tuuliku ümber umbes kahekilomeetrine pimeala, kust radar ei saa väljasaadetud signaali lendavalt objektilt tagasi.

Sellest tulenevalt ei saa julgeoleku kaalutlustel Lääne- ja Ida-Virumaale, aga ka osaliselt Lõuna-Eestisse mitte ühtegi tuuleparki püstitada.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsiteeriumi esindaja tõi esile asjaolud, mis käsitlesid  tuuleenergia tähtsust taasutvenergia osakaalu eesmärkide täitmisel.

Fotod istungist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee