Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 28.–30. oktoobrini

Reede, 28. oktoober

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa põllumajandusministri Christian Schmidtiga Ämaris.

Välislähetused

27. – 28. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Helir-Valdor Seeder, Riigikogu liikmed Toomas Kivimägi (27.-29.10), Heljo Pikhof, Uno Kaskpeit, Rainer Vakra, Aadu Must (27.-29.10), Krista Aru, Andre Sepp (27.-29.10), Peep Aru (27.-29.10), Kalvi Kõva (27.-29.10) osalevad Balti Assamblee aastaistungil Riias.

28. – 30. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad julgeoleku konverentsil The Riga Conference 2016 Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Mikseri ja Mihkelsoni kohtumisel Türgi välisministriga räägiti julgeolekuteemadel

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser rõhutas kohtumisel, et Eesti hindab kõrgelt kahepoolset julgeolekukoostööd ja peab Türgit lähedaseks liitlaseks.

„Ajal, mil julgeolekuolukord Läänemere regioonis on Venemaa kasvanud agressiivsuse tõttu halvenenud ja Lähis-Ida ning Vahemere regiooni ohustab Süüria ja Iraagi konfliktides lähtuv humanitaar- ja põgenikekriis, on julgeoleku jagamatuse mõistmine eriti oluline,“ ütles Mikser.

Mikser lisas, et kahetsusväärselt on Venemaa sõjaline sekkumine Süürias toonud kaasa tõsise humanitaarkatastroofi, mille lahendamine peab olema rahvusvahelise kogukonna kõrgeim prioriteet.

Kahepoolsetest suhetest rääkides avaldas Mihkelson lootust, et Türgi saab vaatamata kriitilisele julgeolekuolukorrale oma idanaabruses osaleda ka edaspidi näiteks NATO õhuturbemissioonil Ämaris. “Türgi on juba omaaegse mittetunnustamispoliitikaga kinnitanud selget toetust Eesti iseseisvusele ning on NATO liitlasena teinud palju meie julgeoleku tugevdamisel,“ ütles Mihkelson.

Türgi välisminister ütles, et Eesti on Türgile olnud väga head partner. Ta tänas Eestit toetuse eest suhtlusel Euroopa Liiduga ja pagulaste ümberpaigutamisel osalemise eest.

Türgi välisminister rõhutas, et kuigi Türgi ja Venemaa suhted on stabiliseerimas näiteks majanduses, ei muuda see Türgi seisukohti Ukraina ja Krimmi annekteerimise osas. Ta lisas, et Venemaa tegevuse osas Süürias on Türgil selge positsioon, et Süüria ei saa olla tingimuseks kahepoolsete suhete alastes läbirääkimistes. Osapooled selgitasid ka oma seisukohti Venemaa sanktsioonide mõju asjus.

Kohtumisel osalesid veel väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus, Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Kadri Simson ja aseesimees Ivari Padar.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) assamblee keskendus parlamentide rollile inimõiguste kaitsel

Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt ütles oma plenaaristungil peetud kõnes, et kuigi olukord Süürias on tõeliselt murettekitav, tuleb tähelepanu pöörata ka süstemaatilisele inimõiguste rikkumisele Krimmis ja Ida-Ukrainas. Kütt tõi esile veel naiste õiguste teema. Ta ütles, et see on oluline osa inimõigustest ning „naiste võrdne kaasamine igal alal ja tasandil loob parema, õiglasema ja vähem vägivaldse maailma.“ Kütt toonitas, et inimõiguste kaitsel peavad parlamendid tegema tihedat koostööd nii riigisiseste kui rahvusvaheliste organisatsioonide ja ühendustega. Eesti delegatsiooni juht peatus oma kõnes põgusalt ka küberteemadel. Ta rõhutas inimõiguste kaitsmise tähtsust ka internetis.

Eesti IPU delegatsiooni liige Toomas Kivimägi esines ettekandega e-valimiste ja e-parlamendi sektsiooni istungil. Kivimägi vahetas kogemusi oma Prantsusmaa, Kanada, Rootsi ja Iisraeli kolleegidega ning sai mitmeid küsimusi Eesti e-valimiste korralduse kohta. Kivimägi märkis, et e-valimiste üheks suureks eeliseks on selle mugavus valijate jaoks ja võimalus kulusid kokku hoida, kuid pidas veelgi olulisemaks selle võimet tuua rohkem inimesi – ja rohkem noori inimesi –valimistel oma hääli andma.

Parlamentidevaheline Liit on maailma vanim ja suurim parlamente ühendav organisatsioon, mis on loodud 1889. aastal ning koondab 171 liikmesriiki üle kogu maailma.

Helmen Küti kõne (inglise keeles) täispikkuses on siin.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu võttis vastu maapõueseaduse

Seadus muudab mõnevõrra rangemaks kaevandamisloa taotlemise nõudeid. Seaduses täpsustatakse kaevandamisloa andmisest keeldumise  nõudeid. Loa andmisest keeldutakse, kui kaevandamisega kaasneb keskkonnaoht, mida pole võimalik vältida.

Seaduses täpsustatakse ka põlevkivi kaevandamise aastamäära kasutamise, kaevandamismahu võõrandamise ja enampakkumisega seotud sätteid. Põlevkivi kaevandamise aastamääraks on kinnitatud 20 miljonit tonni.

Seaduses reguleeritakse ka püsiasutusega väikesaartele kaevandamisloa andmise alused. Lisati sätted, mis võimaldavad püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksusel võtta maavara või maavarana arvele võtmata kivimit ja setendit kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmise eesmärgil kaevandamisloata.

Tervikuna säilitatakse kohalikele omavalitsustele summaarne ressursitasu laekumine. Juhul kui muudatus siiski mõjutab konkreetse kohaliku omavalitsuse tulubaasi, võetakse seda arvesse tasandusfondi kaudu.

Seadusega loobutakse maardlate liigitamisest kohaliku ja üleriigilise tähtsusega maardlateks. Sõltumata tegevusest ühes või teises maardlas, on uuringu- ja kaevandamisloa andmise protseduur sama. Maardlate jaotamisest loobumine tähendab, et edaspidi sõltub selliste maavarade nagu liiv, kruus, ravitoimega järve- ja meremuda, turvas ja kvaternaari savi kuuluvus sellest, kelle omandis on maa.

Maardlate liigituse muudatus toob kaasa, et keskkonnaamet hakkab edaspidi andma kõiki uuringu- ja kaevandamislubasid. Samuti lihtsustub maavarade andmete üle arvestuse pidamine keskkonnaregistris.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE), mis nägi ette, et kui Riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli Riigikogu liige vähemalt kaks aastat. Hüvitise suurus oleks sellisel juhul Riigikogu liikme ühe kuu ametipalk. Eelnõu tutvustanud Andres Ammas märkis, et praegu kehtib kord, mille järgi Riigikogu liige saab Riigikogust omal soovil lahkudes hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses siis, kui ta on Riigikogus töötanud vähemalt ühe aasta.

Põhiseaduskomisjoni liige Andre Sepp viitas Riigikohtu seisukohale, et tasu ei tohi ka väheneda. Lisaks tõi ta välja, et kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus sätestab, et Riigikogu saab otsustada kõrgemate riigiteenijate kõrgema palgamäära muutmist koosseisu kolmandal aastal ja saab seda teha järgneva koosseisu kohta.

Põhiseaduskomisjon ei toetanud eelnõu ja tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemus: 33 poolt, 10 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Aivar Sõerd: eelarve panustab tuntavalt inimeste toimetulekule

Sõerd lausus riigikogu ees kõneldes, et tulude hea laekumine võimaldab ellu viia riigile olulisi prioriteete, milleks järgmise aasta eelarvekavas on Eesti julgeoleku tugevdamine, majanduskasvu edendamine, sealhulgas tööjõumaksude langetamine, inimeste toimetuleku parandamine ja perede toetamine.

Ta tõi välja, et sõjalise kaitsevõime kiirema väljaarendamise prioriteetsus on tõstnud kaitsekulude osakaalu 2,19 protsendini SKP-st, mis on kaitsekulude läbi aegade kõrgeim tase. Sellele lisanduvad liitlaste kohaolekuga seotud kulud.

„Raha peretoetuste suurendamiseks, pensionide kasvuks ja muude riigieelarve kulude suurendamiseks saab tulla vaid kasvavast majandusest. Suurim väljakutse majandusarengule on tööjõukulude ja tootlikkuse arengu lahknevus,“ rääkis riigikogu rahanduskomisjoni liige.

„Keskmine pension tõuseb 417 euroni ja on ka edaspidi maksuvaba. Üksi elavad pensionärid hakkavad saama 115-eurost lisatoetust. Alates järgmise aasta 1. juulist lisandub lasterikka, kolme kuni kuut last kasvatava pere eelarvesse uus peretoetus summas 200 eurot kuus, seitsme ja enama lapsega perele 370 eurot kuus. Kolmelapselise pere toetus saab alates järgmise aasta 1. juulist olema 400 eurot kuus,“ loetles ta inimeste toimetulekule suunatud eelarvekulutusi.

Riigikogu liige juhtis tähelepanu, et palkade kasv ei saa kestvalt kõrvale kalduda majanduse põhinäitajate arengust ja üks võimalus riigipoolseks sekkumiseks on ettevõtjate tööjõumaksukoormuse vähendamine.

„Kõige sobivamad meetmed selleks on sotsiaalmaksumäära langetamine ja maksuvaba miinimumi tõstmine. Tööjõu maksukoormuse langetamine aitab ettevõtetel säilitada konkurentsivõimet, parandada võimekust investeerida ja luua uusi töökohti,“ selgitas endine rahandusminister.

„Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et eelarvekava võimaldab ellu viia tegevusi ning rahastada valdkondi, mille tulemusel kasvab julgeolek ja inimeste turvatunne, paraneb perede heaolu ja kindlustunne ning uut hoogu juurde saab majandus,“ lisas Sõerd.

Riigikogu rahanduskomisjoni liige

Aivar Sõerd
aivar.soerd@riigikogu.ee
+372 5062676

Kadri Simson riigieelarvest: paigalseis jätkub ja suuremaid muudatusi näha pole

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson sõnas esimesele lugemisele jõudnud 2017. aasta riigieelarvet kommenteerides, et eelarve esialgne kavand vajab sisu saamiseks põhjalikke muudatusettepanekuid, mida opositsioon kindlasti ka esitada kavatseb. Eelarve jätkab viimastel aastatel tavaks saanud paigaltammumist, mis Simsoni sõnul näitab valitsuse müstilise narratiivi puudumist.

„Kui peaministri arusaam uuenevast ja arenevast Eestist sisaldas endas majanduse paigaltammumist ning nominaalselt puudujäägis olevat riigieelarvet, siis on muidugi eesmärk jälle täidetud. Meie soov on aga tuua Eesti paigalseisust välja ning selleks peame riigieelarvele tegema mitmeid muudatusi,“ rääkis rahanduskomisjoni liige Kadri Simson.

Riigikogulase sõnul kavatseb Keskerakond muudatusettepanekutega ennekõike taotleda täiendavaid vahendeid riigi toimimiseks esmavajalike töötajate palgatõusuks. Tähtsamate ettepanekute hulka mahuvad veel ka põllumeestele täiendava üleminekutoetuse taotlemine, omavalitsuste tulubaasi suurendamine ning koolilõuna toetuse kasvatamine. Lisavahendeid ettepanekute rahastamiseks leitakse peamiselt sotsiaalmaksu langetamise tühistamisest, mis hoiaks riigieelarves tuleval aastal hinnanguliselt kokku 40,5 miljonit ning 2018. aastal 86 miljonit eurot.

Simson jätkas: „Erinevalt valitsusest ei saa meie oma muudatusettepanekuid esitada nii, et riigieelarve miinusesse jääks. Igal ettepanekul peab olema konkreetne katteallikas ning sellest me ka lähtume. Esmalt tuleb meil saada majandus taas kasvama ning teha kõik endast olenev, et elu Eestis säiliks ka kaugeimates maakohtades.“

„Muidugi sooviks ka opositsioon teha veelgi mahukamaid muudatusi, kuid paraku seab täna Eestis kehtiv maksusüsteem riigieelarvele omad piirid ning suuremate sammude astumiseks vajame põhjalikku maksureformi. Nähes uudiseid miinuses eelarvest või Haigekassast, ainult süvendab arvamust, et vajame kapitaalsemat remonti peenhäälestuse asemel. Kui ka valitsus soovib tänast paigalseisu murda, siis nad tulevad meie ettepanekutega kaasa ning üheskoos saame riigieelarve paremaks muuta,“ lõpetas Kadri Simson.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
Jaan.mannik@riigikogu.ee

Riigikogus läbis esimese lugemise pensionifondide haldustasude vähendamise eelnõu

Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Priit Sibula (IRL) sõnul soodustab see uute pensionifondide valitsejate lisandumist ja vähendab fondi vahetamisel makstavat osakute tagasivõtmistasu seniselt ühelt protsendilt 0,1 protsendini ja konservatiivsete fondide puhul 0,05 protsendini.

„Rahvusvahelise praktikaga kooskõlas olev regulatsioon ja konkurentsivõimelised teenuste hinnad loovad eelduse selleks, et ka välisinvestorid kaaluvad fondide asutamist Eestis. Ka kohalike pensionifondide LHV ja Swedbanki esindajad on kinnitanud, et neil on dokumendid sisse antud uute nn odavamate fondide loomiseks. Seega eelnõus ettenähtud tegevused ning konkurents loovad meile nii või teisiti uue olukorra, mis peaks olema igal juhul kasulik meie inimestele, kes koguvad sääste teise pensionisambasse,“ kommenteeris Sibul.

Lisaks ütles Sibul oma kõnes, et seoses pensionifondidega on avalikkuses olnud veel üks oluline teema – investeeringud meie kohalikku majandusse. „On see ju üldteada asjaolu, et Eestis napib varasid ja kohti, kuhu pensionifondid saaksid ja seadusest tulenevalt võivad investeerida inimeste kogutud vahendeid,“ ütles ta.

„Investeerimaks Eestisse pensionifondide raha saab ka riik mõndagi teha ja seda läbi endale kuuluvate äriühingute. Esiteks alustame riigiettevõtete laenutegevusest, kes peaksid lisaks senisele praktikale välispankadelt laenu võtmise asemel ka kohalikele fondidele tegema suunatud hankeid. Teiseks peame mõtlema läbi ettevõtete teised kapitali kaasamise võimalused ehk võlakirjade emiteerimised, mida on ka seni vähe kasutatud,“ selgitas ta.

Lõpetuseks kommenteeris Sibul ka kui oluline on rääkida ja ettevalmistada  riigiettevõtete vähemusosaluste müüki. „Olen ka ise varasemalt välja öelnud, et riigi jaoks strateegiliselt oluliste ettevõtete nagu Eleringi, Eesti Energia ja Tallinna Sadama puhul tuleks endale jätta “peremehe” roll. Vähemusosaluse müümisega suurendab riigiettevõtte läbipaistvust ja aitab kaasa paremale juhtimisele,“ ütles Sibul..

2016. aasta alguse seisuga oli Finantsinspektsioonis registreeritud fondide maht 3,3 miljardit eurot, millest suurima osa moodustavad kohustuslikud pensionifondid 2,6 miljardi euroga. Pensionifondide osakaal Eesti fondituru mahust on 82%.

Kontakt
Priit Värk
58 053 895

Kohtumine Türgi välisministriga

Kell 10:15 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu´ga

 

Riigikogus läbis esimese lugemise tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu

Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) maht on 9,57 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad käesoleva aastaga võrreldes 650 miljonit eurot ehk 7,3 protsenti. Eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et eelarve kasvatab majandust, kaitsevõimet ja inimeste heaolu. „Meie eriline tähelepanu kuulub lastega peredele ja inimestele, kellel on väikese palgaga raske ots otsaga kokku tulla. Me soovime edendada maaelu ja teha reforme selleks, et meie riik ei peaks võtma võlgu praegu ega tulevikus ja elu läheks paremaks igal pool üle Eesti. See eelarve on tehtud selleks, et iga Eesti inimene saaks osa majanduse kasvust.“

Minister tõi välja, et Rahandusministeeriumi analüütikud hindavad, et majandus hakkab taas kiiremini kasvama, sest meie peamiste kaubanduspartnerite Soome, Läti, Leedu majanduslik olukord paraneb ja ka Venemaa majandus taastub. „See tähendab, et välisnõudlus ja selle toel ka Eesti ettevõtete võimalused kaupu ja teenuseid eksportida kasvavad,“ ütles Sester. Ta lisas, et kuna inimeste sissetulekud kasvavad jätkuvalt kiiresti, kasvab ka tarbimine ning see omakorda kasvatab majandust ja maksutulu. Ka tõi Sester välja, et riik suunab järgmisel aastal teadus- ja arendustegevusse üle 0,8% meie rahvuslikust kogutoodangust.

Ta sõnas, et samuti kasvavad hüppeliselt riigi investeeringud ning Euroopa Liidu raha kasutamine, mis taas toetab majanduskasvu, sest majandusse tuleb lisaraha. Ta ütles, et selle tulemusena kasvab Eesti majandus järgmisel aastal eurodes mõõdetuna 5,2 protsenti ning hinnamuutusi arvesse võttes 2,5 protsenti. Sester tõi välja, mida teeb riik majanduse kasvatamiseks ja ettevõtluse toetamiseks.

Minister ütles, et Euroopa Liidu ja muid välistoetusi on 2017. aasta riigieelarves kavandatud 961 miljonit eurot ja nende riiklikuks kaasfinantseerimiseks 81 miljonit eurot. „Välistoetustest 60 protsenti moodustavad 2014.–2020. aasta perioodi struktuurifondide vahendid ja 30 protsenti põllumajandus- ja kalandusfondid,“ lisas ta. Ta tõi välja, et Euroopa Liidu vahendite toel kasvavad 2017. aastal ka riigi investeeringud. Minister rõhutas, et need on vahendid, mis võimaldavad teha majanduskasvu toetavaid investeeringuid ilma laenu võtmata.

Sesteri sõnul madalamad tööjõumaksud kasvatavad sissetulekuid, tarbimist, säästmist ja investeerimist. „Seetõttu on valitsuse poliitika toetada majanduskasvu ja elavdada tööturgu, vähendades tööjõumakse.“

Minister ütles, et 2017. aasta keskmise palga kasvuks prognoosib Rahandusministeerium 5,5 protsenti. „Seda, et selline palgakasv on reaalne, mitte õhust võetud, näitab kasvõi see, et sellel aastal kasvab palkadelt makstav sotsiaalmaks ligi 6,7 protsenti. Koos palkadega kasvavad ka meie pensionid ja nii saavad ka pensionärid osa majanduskasvust,“ ütles Sester. Ta tõi välja kiire palgakasvu kohta ka mitu põhjust. „Aga me peame meeles pidama, et kui palgatase riigis kasvab liiga kiiresti, siis seab see ohtu meie ettevõtete konkurentsivõime ja inimeste töökohad. Sellepärast oleme valitsuses kokku leppinud, et meie palgapoliitika on konservatiivne,“ lisas minister.

Sester sõnas, et selles eelarves kasvavad peaaegu kõigi valitsemisalade eelarved ning vaid mõnel juhul on väike kahanemine mõne suurema investeeringu lõppemise tõttu.

Ta ütles, et lastega perede heaolu suurendamiseks ja sündide soodustamiseks kasvavad toetused suurtele peredele. Minister tõi välja, et lisaks on võimalik saada lapsehooldustasu ja üksikvanematoetust. Ta rääkis, et käivituv elatisabifond tagab, et laps saab vähemalt osa maksmata elatisrahast kätte.Kui perre sünnib uus ilmakodanik, maksab riik lisaks vanemahüvitist,“ ütles ta. Sester sõnas, et kui pere sissetulekud on liiga väikesed, tuleb riik appi, pakkudes lisaks toimetulekutoetust.Peale selle on ette nähtud vajaduspõhine peretoetus neile lastega peredele, kelle sissetulekud on väikesed,“ sõnas minister.

Pensionide kohta tõi ta välja, et, need kasvavad koos palkadega. „Pensionideks on eelarves ettenähtud kokku 1,67 miljardit eurot. Keskmine vanaduspension tõuseb 20 euro võrra, 416 eurole ja jääb ka tulevikus maksuvabaks,“ ütles ta. „Üksi elavatele pensionäridele maksab riik täiendavalt järgmisel aastal toetust 115 eurot kuus,“ lisas Sester.

Haigekassa võimalused kasvavad Sesteri sõnul tuleval aastal 66 miljoni euro võrra, 1,09 miljardi euroni, sest palgad ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu laekumine kasvab. Ta tõi välja, et maksumuudatused haigekassa sissetulekuid ei mõjuta.

Minister tõi välja, et kokku kasvavad omavalitsuste tulumaksu laekumised 952 miljoni euroni. Ta ütles, et omavalitsuste investeeringud kasvavad järgmisel aastal ligi kaks korda. Minister rääkis oma kõnes ka mitmest riigi investeeringust.

Sesteri sõnul on kaitsekulud vähemalt 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. „Tegelikult isegi ületame seda, sest oleme kokku leppinud, et liitlaste vastuvõtmisega seonduvad kulud lisanduvad sellele eesmärgile,“ sõnas minister. Ta ütles, et riigikaitsekulud kasvavad koos majandusega ja on 2017. aastal 477 miljonit eurot. Minister sõnas, et liitlasvägede vastuvõtmiseks on eelarves ette nähtud täiendavalt 26 miljonit eurot. „Samuti suuname 2017. aastal raha Siseministeeriumi valitsemisalas kiirreageerimisvõimekuse arendamisse ja idapiiri väljaehitamisse,“ ütles minister.

Tema hinnangul annab see eelarve ministritele senisest suurema vabaduse teha ise otsuseid, kuidas nende kätte usaldatud maksumaksja raha kasutada kõige paremini selleks, et Eesti inimestel läheks elu paremaks ka järgmisel aastal. „Uueks aastaks kavandame valitsussektori eelarve struktuurset ülejääki mahus 0,2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. See tähendab, et riigi rahandus on ka 2017. aasta lõpul heas korras,“ tõi Sester välja.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer andis ülevaate komisjonis arutatust. Ta tõi oma kõnes veel kord esile eelarve prioriteedid, mida eelarve arvestab ja millised kulud on kaetud ja millised kulud on ette nähtud.

Kokkuvõttes, eelarve on majanduskasvu toetav, tulevikku vaatav ja struktuurseid pikaajaliste mõjudega reforme – ma pean eeskätt silmas töövõimereformi ja haldusreformi – arvestav,“ sõnas komisjoni esimees. Holsmer tõi välja komisjoni otsuse teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Läbirääkimistel võtsid sõna fraktsioonide esindajad, kes tõid välja oma seisukohad tuleva aasta riigieelarve suhtes.

Kadri Simson Keskerakonna fraktsioonist tõi välja maksutõusude teema. „Valitsus räägib sotsiaalmaksu vähendamisest, kuid unustab rõõmsasti mainida, et järgmine aasta toob kaasa ka ridamisi maksutõuse, seekord veel ühe korra kütuseaktsiisi 10%-lise tõusu, aga ka majutusasutuste käibemaksu tõusu ning muud aktsiisitõusud.“ Simsoni sõnul on tuleva aasta eelarvega seoses olulised teemad veel ka palgatõusud ja ettevõtlus.

„Erinevalt valitsusest ei saa opositsioon oma muudatusettepanekuid eelarvele esitada nii, et riigieelarves tekiks miinus. Valitsus tõi meile eelarve, kus kulusid on rohkem kui tulusid, aga igal opositsiooni ettepanekul peab olema konkreetne katteallikas ning sellest me ka lähtume,“ sõnas ettekandja.

Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist nimetas eelarvet loksumise eelarveks. „Eks ta loksub selle peal, et palgaralli ja sisetarbimine veel hoiab ja veel ei paista tegelikult see, et majandus ei kasva sellise hooga, nagu me tahaksime. See kasv on sisuliselt ju lakanud,“ ütles ta. „Valitsus püüab, jah, teha väikesi kummardusi erinevatele pooltele, mingisuguseid väikesi muudatusi, väikesi hüvesid. Aga üldiselt see eelarve on võib-olla rohkem tublide ametnike nägu, mitte poliitilist nägu, sellepärast, et visiooni siin ei ole,“ lisas Herkel.

Ja see maksustruktuur, ma kinnitan, mis on selle eelarve aluseks, ei ole teps mitte see, mis Vabaerakonnale sobib. Eriti ei ole seda see, mis toimub aktsiisidega, eriti kütuseaktsiisi tõusuga. See kobarseadusega omal ajal vastu võetud muudatuste pakett on kõike muud kui majanduse kasvueelarve alus, millest siin nii palju räägitakse,“ tõi Herkel välja.

Martin Helme Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ütles, et eelarve maht kasvab selle tõttu, et Eestis kasvavad järgmisel aastal maksud. „Nagu ma olen ka varem öelnud, seoses maksude kasvudega ja laekumiste kasvudega meil riik kogu aeg kasvab ja eelarve kogu aeg kasvab,“ ütles ta.

Helme tõi välja, et prioriteedid on osaliselt täiesti paigast ära. “Ja valdkondade sees on – eelkõige, eraldi tooksin välja nii haridus- kui ka riigikaitse valdkonna – kulud sisemiselt halvasti struktureeritud,“ ütles ta. „On üks valdkond, mis on tegelikult tõsises vaeslapse osas ja see on sisejulgeoleku valdkond,“ lisas ettekandja.

Aivar Sõerd Reformierakonna fraktsioonist ütles, et raha peretoetuste suurendamiseks, pensionide kasvuks ja muude riigieelarvekulude suurendamiseks saab tulla vaid kasvavast majandusest. „Meie majanduskasv pole viimastel aastatel olnud piisavalt kiire, aga ka järgmisel aastal 2,5%-ni jõudev SKP kasv on praegust Euroopa ja ülejäänud maailma majandusarengut vaadates siiski arvestatav kasv,“ ütles ta. „Riigieelarve saab panustada majandusarengusse ka investeeringutega. Siinkohal on olulisemad järgmisel aastal algavad suured infrastruktuuri projektid Tallinnas ning tee-ehitused ja muud projektid mujal Eestis,“ sõnas ta.

Sõerdi sõnul võimaldab eelarvekava ellu viia olulisi tegevusi ja rahastada valdkondi, mille tulemusel kasvab julgeolek, kasvab inimeste turvatunne, paraneb perede heaolu ja kindlustunne ning uut hoogu saab juurde ka majandus.

Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ütles, et käesolev eelarve on eeskätt keskendunud nendele ühiskonnagruppidele, kes endaga hästi hakkama ei saa, kes vajavad tuge. Kõva tõi välja, et kõik need toetused, mis on suunatud vähemkindlustatud peredele, tulevad meie sisetarbimisse tagasi.

Loomulikult, see on paljude suurte n-ö reformide algus. Loomulikult me loodame, et peredele ja lastele tulevad suuremad toetused ning muud asjad jätkuvad,“ sõnas Kõva. Ta tõi välja, et sotsiaaldemokraatide arvates on tegemist eelarvega, millega saab edasi minna.

Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist ütles, et arvestades meie iivet ning eesootavaid arengusuundi, peab demograafiast tulenevalt ühiskonna tähelepanu kestmes olema lastega pere. „Toetused lastega peredele ei ole minu jaoks pelgalt kulu, vaid investeering tulevikku,“ tõi ta välja.

„Meie arvates on oluline, et inimene teeks pigem tööd, mitte ei oleks koormaks riigi sotsiaalsüsteemile, sest majanduslikel kaalutlustel on toetused samas suurusjärgus madalate palkadega. Tuleval aastal rakenduv maksutagastus peaks inimese senisest enam sotsiaalsüsteemist motiveerima tööturule liikumise suunas. Vähemalt üks täiendav argument juures, et ise oma elu korraldada. Koos maksuvaba miinimumi tõstmise ja sotsiaalmaksu langetamisega tähendab see tööjõumaksude langetamist, mis on pisike, kuid kindel samm õiges suunas,“ ütles Sibul.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 9. november.

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seadusega (276 SE) tõstetakse maksustatava käibe piirmäära, mille ületades tekib ettevõtlusega tegeleval isikul kohustus end registreerida käibemaksukohustuslasena ning täiendada kaupade nimekirja, millele rakendatakse käibemaksuarvestuses erikorda – pöördmaksustamist.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ning Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seadus (241 SE) muudab välisteenistuse seadust seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesande täitmisega. Muudatuste eesmärk on lihtsustada ELi eesistumisega seotud personalimääramisi ning vähendada sellega seotud töökoormust, võimaldada teenistujate sujuvat ning operatiivset lähetamist ELi eesistumisega seotud ametikohtadele ja muuta kehtivat regulatsiooni selgemaks. Kehtiv seadus ei võimalda praegu ELi Nõukogu eesistumisega seotud paindlikkust ja suurenenud koormuse tingimustes operatiivset lähetustega seotud dokumentide menetlemist. Eelnõuga võimaldatakse edaspidi ka Riigikantseleil lähetada erialadiplomaate välisteenistuse seaduse alusel. Muudatus on seotud EL eesistumise ülesannete täitmisega, mille tõttu suureneb Riigikantseleist lähetatavate ametnike hulk. Eelnõuga luuakse võimalus võtta erialadiplomaate välisteenistusse ka siis, kui nad võõrkeeltest oskavad ainult inglise keelt. Seni on nõutav kahe võõrkeele oskus, millest üks on inglise või prantsuse keel. Erialadiplomaat on oma valdkonna spetsialist, kelle puhul on kõige olulisemad tema erialased teadmised. Muudatus on vajalik, sest kahe võõrkeele oskuse nõue on takistuseks pädeva spetsialisti lähetamisel erialadiplomaadina.

Valitsuse algatatud Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (310 SE) järgi ratifitseerib Eesti Pariisi kokkuleppe kasvuhoonegaaside heite üleilmse vähendamise kohta. Eesti on seadnud endale eesmärgiks ratifitseerida Pariisi kokkuleppe novembris algavaks kliimakonverentsiks Marrakeshis. Kliimakokkuleppe põhieesmärk on hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus tunduvalt alla 2°C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Selleks kohustusid riigid oluliselt vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Pariisi kokkuleppega pannakse muuhulgas paika siduvad kasvuhoonegaaside vähendamise sihttasemed ja aruandlussüsteem, nähakse ette dünaamiline mehhanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada, samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava. Kliimakokkulepe võeti 195 riigi osalusel vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsil, mis toimus möödunud aasta oktoobris Pariisis. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast seda, kui vähemalt 55 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide kokku moodustab vähemalt 55 protsenti kasvuhoonegaaside koguheitest, on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja.

Riigikogus läbis teise lugemise kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusega (249 SE) viiakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus kooskõlla ELi täpsustatud nõuete ja ühise põllumajanduspoliitika uue rahastamisperioodi 2014-2020 käivitamiseks tehtud muudatustega. Samuti lisatakse seadusesse sätted seoses maaelu arengukava toetuste eest tehtavate tegevuste muutmistega, piimatootmiskvoodi rakendamise lõppemise ja põlluraamatuga. Eelnõu lihtsustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetuste eest tehtavate tegevuste muutmist dokumentides ja sätestab, millistel juhtudel võib toetust kaotamata tegevusi muuta. Juhul kui põllumajandustootja pole piimatootmiskvoodi ületamise tasu tähtpäevaks ära maksnud, antakse PRIAle õigus see tasaarveldada põllumajandustootjale makstavate toetustega. Põllumajandusega tegelevad isikud peavad põlluraamatusse kandma lisaks veeseaduses nõutud andmetele ka toetuse saamise tingimustes märgitud andmed. Näiteks andmed mullaproovide võtmise ja nende analüüsi tulemuste, taimekahjustajate seire, kasvatatavate põllumajanduskultuuride sortide ja muu kohta. Tegemist on teabega, mida enamikel juhtudel juba põlluraamatusse kantakse. Muudatus on vajalik, et tagada Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames antavate keskkonnatoetuste, samuti mahepõllumajanduse toetuse saamise nõuete tõhusam kontroll. Teiseks lugemiseks täiendati eelnõu sätetega, millega koolipiimatoetus ning koolipuuvilja ja -köögiviljatoetus asendatakse koolikava toetusega tulenevalt Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest.

Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadusega (282 SE). Seaduse muudatuse eesmärk on viia üha enam toodangust mahedalt märgistatuna tarbijani, soodustada mahetoidu tarbimist ja mahetooraine üha laialdasemat kasutamist toitlustusettevõttetes. Sätestatakse võimalus mahetooraine kasutamisele viitamiseks spetsiaalselt toitlustajatele väljatöötatud märgi kaudu. Tekib võimalus näidata mahetooraine protsentuaalselt osakaalu kolmes vahemikus: üle 20 kuni 50 protsendi toorainest on mahe; üle 50 kuni 80 protsendi toorainest on mahe; üle 80 kuni 100 protsendi toorainest on mahe. Vahemikku on võimalik arvestada ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal. Andmed saadakse ettevõtte raamatupidamisdokumentidest. Toitlustajatele antakse võimalus ise otsustada, kas osakaalu arvestamise aluseks võetakse toodete kogus või maksumus. Kehtiv seadus võimaldab toitlustusettevõttes kasutada riiklikku ökomärki, kui vähemalt 95% kasutatavast toorainest on mahepõllumajandusest, kuid seda on paljudes ettevõtetes keeruline täita.

Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) ei muuda riigieelarve kulude ja tulude kogu mahtu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud. Eelnõu kajastab kokku 98 muudatusettepanekut.

Riigikogus läbis esimese lugemise veel üks eelnõu:

Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) muudab Eesti fonditurgu atraktiivsemaks ja soodustab konkurentsi pensionifondide turul. Eelnõu soodustab uute pensionfondide valitsejate lisandumist ning muudab inimeste jaoks pensionifondi vahetamise oluliselt odavamaks.

Läbirääkimistel võttis sõna Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Riigikogu menetlusest langes välja üks eelnõu:

Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Monika Haukanõmmi, Krista Aru, Andres Herkeli, Ain Lutsepa ja Külliki Kübarsepa algatatud haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) eesmärk oli luua võimalused Setumaa osade omavaheliseks ühinemiseks.

Läbirääkimistel võtsid sõna Peeter Ernits Keskerakonna fraktsioonist, Mark Soosaar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist ja Mart Helme Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 41 saadikut, vastu oli 28 saadikut, erapooletuid saadikuid ei olnud. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu menetlusest võeti tagasi üks eelnõu:

Riigikogu liikme Mark Soosaare algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) nägi ette valitsusele suurema kaalutlusõiguse andmise omavalitsuste ühinemiskriteeriumide täitmisel.

Läbirääkimistel võtsid sõna Anneli Ott Keskerakonna fraktsioonist, Jüri Adams Vabaerakonna fraktsioonist ja Mark Soosaar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 95 soovis eelnõu algataja Mark Soosaar eelnõu Riigikogu menetlusest tagasi võtta. Eelnõu võeti menetlusest tagasi.

Istung lõppes kell 20.20.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201610261400

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu menetleb tuleva aasta riigieelarvet

Tuleva aasta riigieelarve maht on 9,57-miljardit eurot.

Peaminister Taavi Rõivas esines 28. septembril Riigikogule 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üle andes parlamendi ees poliitilise avaldusega.  „Järgmisel aastal jätkab valitsus Eestile edu toonud kurssi. Me alandame tööjõumakse, me suurendame pahede ja saastamise maksustamist ning parandame perede toimetulekut. Valitsuse maksusoodustuse idee on lihtne: meie inimestele peab jääma rohkem raha kätte nii enda, oma pere kui ka laste heaks,“ ütles Rõivas.

Peaminister tõi esile valitsuse viis prioriteeti eelarves. „Esiteks, julgeoleku tugevdamine. Teiseks, majanduskasvule kaasa aitamine ja tööjõumaksude langetamine. Kolmandaks, madalapalgaliste toimetuleku parandamine. Neljandaks, lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sündi toetava keskkonna edasiarendamine. Viiendaks, uuendusmeelne ja paremini juhitud riik, mis hõlmab sel aastal varasemaks nihkunud Euroopa Liidu eesistumise edukat läbiviimist,“ sõnas Rõivas.

Läbirääkimistel võttis sõna Andres Ammas Vabaerakonnast. „Tore, et see eelarve ei unusta nõrgemaid, ent kõigis heades kavatsustes jäädakse poolele teele, ei tehta isegi poolt rehkendust, tehakse veerand või veelgi vähem,“ sõnas ta. Ammase sõnul on ees ühine tõsine töö eelarvega ja et Vabaerakond on selleks valmis.

Kadri Simson Keskerakonna fraktsioonist ütles, et järgmise aasta riigieelarve juures teeb teda eelkõige murelikuks kütuseaktsiisi tõstmine. Ta sõnas, et ootavad lugemisi – esimest, teist ja kolmandat Riigikogus – ning lubavad konstruktiivset abi selle eelarve paremaks muutmiseks.

Remo Holsmer Reformierakonna fraktsioonist ütles, et kontekst, milles valitsus eelarvet kokku pani, on paljuski mõjutatud välisteguritest ehk nendest asjadest, mida oma kätega muuta ei saa. Ta rõhutas veelkord eelarve prioriteetide tähtsust. Holsmer avaldas lootust, et parlamendi erakonnad eelarve prioriteete menetlemise ajal ei sea kahtluse alla.

Andres Anvelt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ütles, et sotsiaaldemokraadid võiksid olla selle riigieelarvega üldiselt rahul. „Kindlasti on vaja parlamendil sellega veel kõvasti tööd ja vaeva näha, kuid ma ikkagi loodan, et seesama eelarve viib meid edasi, mitte tagasi,“ ütles Anvelt.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist võttis sõna Martin Helme. „Kõigile meile meeldib, kui tõusevad lastetoetused, kõigile meile meeldib, kui tõusevad kultuuritöötajate palgad. Aga tegelik pikem perspektiiv on see, et Eesti riik ei püsi sellisel moel majanduslikul järjel. Igal aastal läheb selle eelarve kokkusaamine raskemaks ning nõuab järgmisi leidlikke kohti, kust veel välja pigistada,“ ütles Helme.

Arutelu rahanduskomisjonis

Rahanduskomisjon alustas tuleva aasta riigieelarve menetlemist oma 29. septembri istungil koos rahandusminister Sven Sesteriga.

Rahanduskomisjon on kavandanud eelarve üksikasjaliku arutamise kõigi valdkondade ministritega oktoobrikuu jooksul. Tuleva aasta riigieelarve eelnõu esimene lugemine on kavas läbi viia 26. oktoobri Riigikogu täiskogu istungil.

Riigieelarve läbis esimese lugemise

Riigieelarve maht on 9,57 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad käesoleva aastaga võrreldes 650 miljonit eurot ehk 7,3 protsenti. Eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et eelarve kasvatab majandust, kaitsevõimet ja inimeste heaolu. „Meie eriline tähelepanu kuulub lastega peredele ja inimestele, kellel on väikese palgaga raske ots otsaga kokku tulla. Me soovime edendada maaelu ja teha reforme selleks, et meie riik ei peaks võtma võlgu praegu ega tulevikus ja elu läheks paremaks igal pool üle Eesti. See eelarve on tehtud selleks, et iga Eesti inimene saaks osa majanduse kasvust.“

Minister tõi välja, et Rahandusministeeriumi analüütikud hindavad, et majandus hakkab taas kiiremini kasvama, sest meie peamiste kaubanduspartnerite Soome, Läti, Leedu majanduslik olukord paraneb ja ka Venemaa majandus taastub. „See tähendab, et välisnõudlus ja selle toel ka Eesti ettevõtete võimalused kaupu ja teenuseid eksportida kasvavad,“ ütles Sester. Ta lisas, et kuna inimeste sissetulekud kasvavad jätkuvalt kiiresti, kasvab ka tarbimine ning see omakorda kasvatab majandust ja maksutulu. Ka tõi Sester välja, et riik suunab järgmisel aastal teadus- ja arendustegevusse üle 0,8% meie rahvuslikust kogutoodangust.

Ta sõnas, et samuti kasvavad hüppeliselt riigi investeeringud ning Euroopa Liidu raha kasutamine, mis taas toetab majanduskasvu, sest majandusse tuleb lisaraha. Ta ütles, et selle tulemusena kasvab Eesti majandus järgmisel aastal eurodes mõõdetuna 5,2 protsenti ning hinnamuutusi arvesse võttes 2,5 protsenti. Sester tõi välja, mida teeb riik majanduse kasvatamiseks ja ettevõtluse toetamiseks.

Minister ütles, et Euroopa Liidu ja muid välistoetusi on 2017. aasta riigieelarves kavandatud 961 miljonit eurot ja nende riiklikuks kaasfinantseerimiseks 81 miljonit eurot. „Välistoetustest 60 protsenti moodustavad 2014.–2020. aasta perioodi struktuurifondide vahendid ja 30 protsenti põllumajandus- ja kalandusfondid,“ lisas ta. Ta tõi välja, et Euroopa Liidu vahendite toel kasvavad 2017. aastal ka riigi investeeringud. Minister rõhutas, et need on vahendid, mis võimaldavad teha majanduskasvu toetavaid investeeringuid ilma laenu võtmata.

Sesteri sõnul madalamad tööjõumaksud kasvatavad sissetulekuid, tarbimist, säästmist ja investeerimist. „Seetõttu on valitsuse poliitika toetada majanduskasvu ja elavdada tööturgu, vähendades tööjõumakse.“

Minister ütles, et 2017. aasta keskmise palga kasvuks prognoosib Rahandusministeerium 5,5 protsenti. „Seda, et selline palgakasv on reaalne, mitte õhust võetud, näitab kasvõi see, et sellel aastal kasvab palkadelt makstav sotsiaalmaks ligi 6,7 protsenti. Koos palkadega kasvavad ka meie pensionid ja nii saavad ka pensionärid osa majanduskasvust,“ ütles Sester. Ta tõi välja kiire palgakasvu kohta ka mitu põhjust. „Aga me peame meeles pidama, et kui palgatase riigis kasvab liiga kiiresti, siis seab see ohtu meie ettevõtete konkurentsivõime ja inimeste töökohad. Sellepärast oleme valitsuses kokku leppinud, et meie palgapoliitika on konservatiivne,“ lisas minister.

Sester sõnas, et selles eelarves kasvavad peaaegu kõigi valitsemisalade eelarved ning vaid mõnel juhul on väike kahanemine mõne suurema investeeringu lõppemise tõttu.

Ta ütles, et lastega perede heaolu suurendamiseks ja sündide soodustamiseks kasvavad toetused suurtele peredele. Minister tõi välja, et lisaks on võimalik saada lapsehooldustasu ja üksikvanematoetust. Ta rääkis, et käivituv elatisabifond tagab, et laps saab vähemalt osa maksmata elatisrahast kätte. „Kui perre sünnib uus ilmakodanik, maksab riik lisaks vanemahüvitist,“ ütles ta. Sester sõnas, et kui pere sissetulekud on liiga väikesed, tuleb riik appi, pakkudes lisaks toimetulekutoetust. „Peale selle on ette nähtud vajaduspõhine peretoetus neile lastega peredele, kelle sissetulekud on väikesed,“ sõnas minister.

Pensionide kohta tõi ta välja, et, need kasvavad koos palkadega. „Pensionideks on eelarves ettenähtud kokku 1,67 miljardit eurot. Keskmine vanaduspension tõuseb 20 euro võrra, 416 eurole ja jääb ka tulevikus maksuvabaks,“ ütles ta. „Üksi elavatele pensionäridele maksab riik täiendavalt järgmisel aastal toetust 115 eurot kuus,“ lisas Sester.

Haigekassa võimalused kasvavad Sesteri sõnul tuleval aastal 66 miljoni euro võrra, 1,09 miljardi euroni, sest palgad ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu laekumine kasvab. Ta tõi välja, et maksumuudatused haigekassa sissetulekuid ei mõjuta.

Minister tõi välja, et kokku kasvavad omavalitsuste tulumaksu laekumised 952 miljoni euroni. Ta ütles, et omavalitsuste investeeringud kasvavad järgmisel aastal ligi kaks korda. Minister rääkis oma kõnes ka mitmest riigi investeeringust.

Sesteri sõnul on kaitsekulud vähemalt 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. „Tegelikult isegi ületame seda, sest oleme kokku leppinud, et liitlaste vastuvõtmisega seonduvad kulud lisanduvad sellele eesmärgile,“ sõnas minister. Ta ütles, et riigikaitsekulud kasvavad koos majandusega ja on 2017. aastal 477 miljonit eurot. Minister sõnas, et liitlasvägede vastuvõtmiseks on eelarves ette nähtud täiendavalt 26 miljonit eurot. „Samuti suuname 2017. aastal raha Siseministeeriumi valitsemisalas kiirreageerimisvõimekuse arendamisse ja idapiiri väljaehitamisse,“ ütles minister.

Tema hinnangul annab see eelarve ministritele senisest suurema vabaduse teha ise otsuseid, kuidas nende kätte usaldatud maksumaksja raha kasutada kõige paremini selleks, et Eesti inimestel läheks elu paremaks ka järgmisel aastal. „Uueks aastaks kavandame valitsussektori eelarve struktuurset ülejääki mahus 0,2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. See tähendab, et riigi rahandus on ka 2017. aasta lõpul heas korras,“ tõi Sester välja.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer andis ülevaate komisjonis arutatust. Ta tõi oma kõnes veel kord esile eelarve prioriteedid, mida eelarve arvestab ja millised kulud on kaetud ja millised kulud on ette nähtud.

„Kokkuvõttes, eelarve on majanduskasvu toetav, tulevikku vaatav ja struktuurseid pikaajaliste mõjudega reforme – ma pean eeskätt silmas töövõimereformi ja haldusreformi – arvestav,“ sõnas komisjoni esimees. Holsmer tõi välja komisjoni otsuse teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Läbirääkimistel võtsid sõna fraktsioonide esindajad, kes tõid välja oma seisukohad tuleva aasta riigieelarve suhtes.

Kadri Simson Keskerakonna fraktsioonist tõi välja maksutõusude teema. „Valitsus räägib sotsiaalmaksu vähendamisest, kuid unustab rõõmsasti mainida, et järgmine aasta toob kaasa ka ridamisi maksutõuse, seekord veel ühe korra kütuseaktsiisi 10%-lise tõusu, aga ka majutusasutuste käibemaksu tõusu ning muud aktsiisitõusud.“ Simsoni sõnul on tuleva aasta eelarvega seoses olulised teemad veel ka palgatõusud ja ettevõtlus.

„Erinevalt valitsusest ei saa opositsioon oma muudatusettepanekuid eelarvele esitada nii, et riigieelarves tekiks miinus. Valitsus tõi meile eelarve, kus kulusid on rohkem kui tulusid, aga igal opositsiooni ettepanekul peab olema konkreetne katteallikas ning sellest me ka lähtume,“ sõnas ettekandja.

Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist nimetas eelarvet loksumise eelarveks. „Eks ta loksub selle peal, et palgaralli ja sisetarbimine veel hoiab ja veel ei paista tegelikult see, et majandus ei kasva sellise hooga, nagu me tahaksime. See kasv on sisuliselt ju lakanud,“ ütles ta. „Valitsus püüab, jah, teha väikesi kummardusi erinevatele pooltele, mingisuguseid väikesi muudatusi, väikesi hüvesid. Aga üldiselt see eelarve on võib-olla rohkem tublide ametnike nägu, mitte poliitilist nägu, sellepärast, et visiooni siin ei ole,“ lisas Herkel.

„Ja see maksustruktuur, ma kinnitan, mis on selle eelarve aluseks, ei ole teps mitte see, mis Vabaerakonnale sobib. Eriti ei ole seda see, mis toimub aktsiisidega, eriti kütuseaktsiisi tõusuga. See kobarseadusega omal ajal vastu võetud muudatuste pakett on kõike muud kui majanduse kasvueelarve alus, millest siin nii palju räägitakse,“ tõi Herkel välja.

Martin Helme Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ütles, et eelarve maht kasvab selle tõttu, et Eestis kasvavad järgmisel aastal maksud. „Nagu ma olen ka varem öelnud, seoses maksude kasvudega ja laekumiste kasvudega meil riik kogu aeg kasvab ja eelarve kogu aeg kasvab,“ ütles ta.

Helme tõi välja, et prioriteedid on osaliselt täiesti paigast ära. “Ja valdkondade sees on – eelkõige, eraldi tooksin välja nii haridus- kui ka riigikaitse valdkonna – kulud sisemiselt halvasti struktureeritud,“ ütles ta. „On üks valdkond, mis on tegelikult tõsises vaeslapse osas ja see on sisejulgeoleku valdkond,“ lisas ettekandja.

Aivar Sõerd Reformierakonna fraktsioonist ütles, et raha peretoetuste suurendamiseks, pensionide kasvuks ja muude riigieelarvekulude suurendamiseks saab tulla vaid kasvavast majandusest. „Meie majanduskasv pole viimastel aastatel olnud piisavalt kiire, aga ka järgmisel aastal 2,5%-ni jõudev SKP kasv on praegust Euroopa ja ülejäänud maailma majandusarengut vaadates siiski arvestatav kasv,“ ütles ta. „Riigieelarve saab panustada majandusarengusse ka investeeringutega. Siinkohal on olulisemad järgmisel aastal algavad suured infrastruktuuri projektid Tallinnas ning tee-ehitused ja muud projektid mujal Eestis,“ sõnas ta.

Sõerdi sõnul võimaldab eelarvekava ellu viia olulisi tegevusi ja rahastada valdkondi, mille tulemusel kasvab julgeolek, kasvab inimeste turvatunne, paraneb perede heaolu ja kindlustunne ning uut hoogu saab juurde ka majandus.

Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ütles, et käesolev eelarve on eeskätt keskendunud nendele ühiskonnagruppidele, kes endaga hästi hakkama ei saa, kes vajavad tuge. Kõva tõi välja, et kõik need toetused, mis on suunatud vähemkindlustatud peredele, tulevad meie sisetarbimisse tagasi.

„Loomulikult, see on paljude suurte n-ö reformide algus. Loomulikult me loodame, et peredele ja lastele tulevad suuremad toetused ning muud asjad jätkuvad,“ sõnas Kõva. Ta tõi välja, et sotsiaaldemokraatide arvates on tegemist eelarvega, millega saab edasi minna.

Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist ütles, et arvestades meie iivet ning eesootavaid arengusuundi, peab demograafiast tulenevalt ühiskonna tähelepanu kestmes olema lastega pere. „Toetused lastega peredele ei ole minu jaoks pelgalt kulu, vaid investeering tulevikku,“ tõi ta välja.

„Meie arvates on oluline, et inimene teeks pigem tööd, mitte ei oleks koormaks riigi sotsiaalsüsteemile, sest majanduslikel kaalutlustel on toetused samas suurusjärgus madalate palkadega. Tuleval aastal rakenduv maksutagastus peaks inimese senisest enam sotsiaalsüsteemist motiveerima tööturule liikumise suunas. Vähemalt üks täiendav argument juures, et ise oma elu korraldada. Koos maksuvaba miinimumi tõstmise ja sotsiaalmaksu langetamisega tähendab see tööjõumaksude langetamist, mis on pisike, kuid kindel samm õiges suunas,“ ütles Sibul.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 9. november.