Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu koguneb valima Vabariigi Presidenti 3. oktoobril

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsub vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ning Vabariigi Presidendi valimise seadusele Vabariigi Presidendi ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi  3. oktoobril algusega kell 13. Istungi päevakorras on Vabariigi Presidendi valimine.

 

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee

Vabariigi Presidendi valimine

Valimiskogu

Esimene hääletusvoor

Vabariigi Presidendi valimise esimeses hääletusvoorus ei saanud ükski kandidaat nõutavat häälteenamust.

Hääletamisest võttis osa 334 valimiskogu liiget. Kandidaat Allar Jõks  kogus  83, Siim Kallas 81, Mailis Reps 79, Marina Kaljurand 75 ja Mart Helme 16 häält.

Teine hääletusvoor

Teiseks hääletusvooruks kanti hääletamissedelile kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi, Allar Jõksi ja Siim Kallase, nimed. Kumbki kandidaat ei kogunud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamuse toetust.

Presidendikandidaat Siim Kallas kogus 138 ja Alar Jõks 134 häält. 57 hääletussedelit olid märgistamata, kehtetuid hääletamissedeleid oli 3.

Kuna ükski kandidaat ei saanud nõutavat häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees Eiki Nestor 3. oktoobriks algusega kell 13 kokku Riigikogu täiendava istungi.

Presidendi valimine Riigikogus, 29. ja 30. augustil

Esimene hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai presidendikandidaatidest enim hääli Eiki Nestor, kes kogus 40 häält. Mailis Reps sai 26 ja Allar Jõks 25 häält.

Märgistamata hääletussedeleid oli 8. Hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget.

Teine hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai Siim Kallas 45, Mailis Reps 32 ja Allar Jõks 21 häält.

Märgistamata hääletussedeleid oli 1. Hääletamisest võttis osa 99 Riigikogu liiget.

Kolmas hääletusvoor

Salajasel hääletusel sai presidendikandidaatidest enim hääli Siim Kallas, kes kogus  42 häält. Mailis Repsi toetas kolmandas hääletusvoorus 26 Riigikogu liiget.

Märgistamata hääletussedeleid oli 30. Hääletamisest võttis osa 98 Riigikogu liiget.

Kuna kumbi kandidaat ei kogunud vajalikku kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. Vabariigi Valimiskomisjoni otsusel on valimiskogus toimuva esimese hääletusvooru kandidaadid Siim Kallas ja Mailis Reps.

Kuidas valitakse presidenti?


Animatsioon: Greete Palmiste, Eesti Rahvusringhääling

Vabariigi President asub ametisse 10. oktoobril 2016.

Ametisse astumine

Vabariigi President astub ametisse ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees:

“Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.”

Lisainfo

Vabariigi Valimiskomisjon

631 6540

Riigikogu eelinfo 26. septembrist – 2. oktoobrini

Esmaspäev, 26. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Eesti ELi eesistumise ettevalmistustest (valitsuse ja parlamendi tööst), kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ kohta, nõukogu soovituste eelnõu oskuste garantii loomise kohta ning nõukogu soovituse eelnõu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – ülevaade olukorrast seoses sigade Aafrika katku levikuga, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Seakasvatajate Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduskomisjoni valdkonna ettevalmistatavatest seaduseelnõudest; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE); riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist, kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

riigikaitsekomisjonis – Montenegro ühinemine NATO-ga, kutsutud Eesti suursaadik Balkani riikides Daniel Erik Schaer; Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine; 2016. aasta 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade sotsiaalministeeriumi õigusloome kavadest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine – väliskomisjoni liikmete ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi esindajad; Eesti seisukohad nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a kokkulepet, mille sõlmisid ELi põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja ELi kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute infosüsteemi tutvustus, analüüside võimalused kohtul, politseil ja prokuratuuril, kutsutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigiprokuratuuri esindajad; komisjoni II poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu sõidukite rentimise, soetamise ja kasutamise kohta ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa juuratudengite assotsiatsiooni (The European Law Students Association) delegatsiooniga (ruum L241).

Teisipäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (286 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse ELi sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad kriteeriumite kohta, mille alusel tehakse taimekaitsevahendite ja biotsiidide valdkonnas kindlaks hormonaalsüsteemi häirivad ained, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõust; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Mereväebaasi külastamine; politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkus, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Kaja Taeliga ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saksiga; ülevaade Eesti välisesinduste turvalisusest, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – kell 13.15: arutelu vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise üle, kutsutud siseministeeriumi, Lääne prefektuuri, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste ning MTÜ Päästeliit esindajad; pärast komisjoni arutelu tutvumine Tallinna Vabatahtliku Merepäästeühinguga Tallinna Vanasadamas.

Kolmapäev, 28. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE); Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: Eesti seisukohad 3.-4. oktoobril toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad 30. septembril toimuval erakorralisel ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung sotsiaalministeeriumisse, Riigikontrolli kontrolliaruande „Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu.

Sündmused

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Montenegro kaitseministri Milica Pejanovic-Djurisiciga.

Neljapäev, 29. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja” arutelu
Ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik, viitseadmiral Tarmo Kõuts ja TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger

Esimene lugemine – 1 eelnõu: jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, kutsutud rahandusminister Sven Sester;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: 26.-27. septembril Bratislavas toimunud ELi kaitseministrite mitteametliku kohtumise järelteavitus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktori J. Curell Gotoriga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga.

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Rocca al Mare 12. klassi õpilastele.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas ning kultuurikomisjoni liikmed osalevad Eesti Rahva Muuseumi avamisel (Tartu).

Reede, 30. september

Sündmused

Kell 9 – kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad riigiarhivaari Priit Pirskoga Rahvusarhiivis (Tartu).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi korraldataval kohtumisel põhiseaduslike institutsioonide juhtidega (Kadriorg).

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

28. september – 2. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed Külliki Kübarsepp, Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil Skopjes, Makedoonias.

30. september – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb TEDex konverentsil Ateenas, Kreekas.

30. september – 3. oktoober
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Noorte Konservatiivide tippkohtumisel (EYC Freedom Summit 2016) Portos, Portugalis.

1. – 4. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil (EISC) Bukarestis, Rumeenias.

2. – 7. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 23.–25. septembrini

Reede, 23 september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval mitteametlikul ELi kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 29. septembril toimuval ELi konkurentsinõukogu (siseturg ja tööstus) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, millega muudetakse määrust rändluse hulgiturgude eeskirjade osas, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega (Eesti täiendavad seisukohad), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XII Rahvusvahelise merekonverentsi (Tallink Spa konverentsikeskus).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Maaülikooli 65. aastapäeva aktusel ja sellele järgneval vilistlaskogu kokkutulekul.

Laupäev, 24. september

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu liikmed osalevad Vabariigi Presidendi valimiskogu I hääletusvoorus.

Kell 16 – kui I voorus Vabariigi Presidenti ei valita, osalevad Riigikogu liikmed valimiskogu II hääletusvoorus.

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Komisjonid käsitlesid tuuleparkide rajamisega kaasnevaid julgeolekuohte

Riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul vähendavad Ida-Virumaale kavandatavad tuulepargid riigikaitselist heidutusvõimet, tekitades radarisüsteemide tööle olulisi takistusi. „Eelhoiatus on Eesti riigikaitse tagamisel väga olulise tähendusega,“ sõnas Mihkelson. „Võttes arvesse meie geograafilist asukohta ja keerulist julgeolekuolukorda, peab riik võtma selge seisukoha tuuleparkide rajamise lubamises või mittelubamises julgeolekutundlikel piirialadel.“

Mihkelson viitas Soomele, kes on tuuleparkide rajamise riigi idapiirile sisuliselt keelustanud ning pakub arendajatele asendusmaad mujal.

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert tõi esile, et Eesti, Läti ja Leedu on NATO piiririigid ja sellest tulenevalt kogutakse eelhoiatuse informatsiooni ka NATO vajadusteks. „Seetõttu ei räägi ma ainult Eesti julgeoleku huvidest, vaid oluliselt laiemast julgeolekuhuvist,“ ütles Kert.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul ei saa tuuleenergiat arendada riigikaitse prioriteetide arvelt ja seetõttu on oluline leida toimiv lahendus. Ta pidas vajalikuks välja töötada riiklik kompensatsioon ettevõtjatele Ida-Virumaale juba tehtud investeeringute katteks ning pakkuda asendusmaad mujal Eestis, kus arendaja huvi ei põrku riigikaitse prioriteetidega. Vakra tõi välja, et energiajulgeoleku mõttes on Eesti elektrivõrk vaja lõplikult lahti ühendad Venemaa elektrivõrgust ja liita see tugevamalt Kesk-Euroopa elektrivõrkudega.

Istungist võtsid osa kaitseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ja eksperdid.

Komisjonile selgitati, et tuuleparkide töö takistab raadiosüsteemide ja radaritega luureinfo kogumist. Tuulikute labad löövad raadiosignaalid laiali ja potentsiaalset infot ei saa positsioneerida ega identifitseerida. Radarite puhul tekib tuuliku ümber umbes kahekilomeetrine pimeala, kust radar ei saa väljasaadetud signaali lendavalt objektilt tagasi.

Sellest tulenevalt ei saa julgeoleku kaalutlustel Lääne- ja Ida-Virumaale, aga ka osaliselt Lõuna-Eestisse mitte ühtegi tuuleparki püstitada.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsiteeriumi esindaja tõi esile asjaolud, mis käsitlesid  tuuleenergia tähtsust taasutvenergia osakaalu eesmärkide täitmisel.

Fotod istungist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti eelnõu Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmiseks

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 22. septembril algatatud Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).

Eelnõu näeb ette seaduse muutmise, et tagada Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaalkomisjoni 21. septembril algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE).

Eelnõu annab töötajatele ja ametnikele koondamise korral õiguse esitada Töötukassale avaldus töötuskindlustushüvitise saamiseks.

Eelnõu eesmärk on tagada õigusselgus, kuidas koondatud töötajal ja ametnikul on võimalik saada seaduses ette nähtud kindlustushüvitist koondamise korral ka siis, kui tema tööandja ei ole esitanud vastavat avaldust Töötukassale. Eelnõu sätestab töötaja ja ametniku kindlustushüvitise taotlemise tingimused ja korra koondamisel ning avalduses märgitavate vajalike andmete loetelu. Samuti muudetakse töötaja ja ametniku avalduse läbivaatamise tähtaega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Helmen Küti, Jüri Jaansoni ja Andres Metsoja 21. septembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE).

Eelnõu näeb ette laiendada üldarstiabi osutavate perearstide õigusi, lubades neil vastava kvalifikatsiooni olemasolu korral tegeleda  eriarstiabi esmase diagnostikaga ja osutada operatiivselt esmast ravi. Juhtivkomisjoniks määrati  sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu ei toetanud rahvahääletuse korraldamise otsuse eelnõu

25 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks” eelnõu (229 OE) nägi ette, et 2016. aasta 16. oktoobril toimuks rahvahääletus, kus küsitakse: „Kas te pooldate, et Eesti kehtestaks igal aastal rahvusvahelise kaitse saajate arvu ülempiiri?”.

Eelnõu esitajate nimel sõna võtnud Oudekki Loone sõnul on Eesti viimase poolteise aasta avalikes debattides kõige olulisemaid ja teravamaid küsimusi see, kui palju rahvusvahelise kaitse saajaid peaks Eesti vastu võtma ja kes selle üle otsustab. „Käesolev otsuse eelnõu annabki Eesti kodanikele võimaluse oma tahet väljendada. See näeb ette rahvahääletuse korraldamist välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise aluspõhimõtete osas,“ ütles Loone. Ettekandja ütles, et rahvusvahelise kaitse pakkumine toob paratamatult riigile kaasa kohustusi ja kulutusi. Ta märkis, et Eestis on need näiteks sõnastatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses.

Põhiseaduskomisjoni nimel sõna võtnud Mart Nutt andis ülevaate komisjoni aruteludest ja põhilistest küsimustest, mis diskussioonis ilmsiks tulid. Nutt ütles, et komisjonis tehti ettepanek küsida ka õigusala ekspertidelt vastavasisulist arvamust. Ettekandja andis põgusa ülevaate nimetatud eelnõule laekunud ekspertarvamustest. Nutt ütles, et komisjoni ettepanek oli eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Läbirääkimistel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jaak Madison ütles, et nõustub arutelu käigus tulnud ettepanekuga lasta see eelnõu tänasel hääletusel teisele lugemisele. „Siis oleks võimalik teha parandusettepanekuid ning konkretiseerida seda eesmärki,“ lisas Madison. Ta tõi välja, et Konservatiivne Rahvaerakond toetab selle eelnõu teisele lugemisele saatmist.

Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Oudekki Loone kutsus üles pagulaspoliitika teemal rohkem arutlema ja rahvalt suuniseid küsima.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt oli 47 saadikut, vastu 30 saadikut, erapooletuid saadikuid oli 2. Seega langes eelnõu Riigikogu menetlusest välja.

Eelnõu algatajateks olid Enn Eesmaa, Mihhail Korb, Toomas Vitsut, Andrei Novikov, Erki Savisaar, Mihhail Stalnuhhin, Peeter Ernits, Vladimir Velman, Siret Kotka, Martin Repinski, Mailis Reps, Olga Ivanova, Jüri Ratas, Anneli Ott, Tarmo Tamm, Kadri Simson, Jaanus Karilaid, Rein Ratas, Aadu Must, Heimar Lenk, Oudekki Loone, Dmitri Dmitrijev, Marika Tuus-Laul, Valeri Korb ja Viktor Vassiljev.

Menetlusest langes välja ka Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), mis puudutab eelmisel aastal vastu võetud aktsiisitõusu. Eelnõu nägi ette loobuda kütuseaktsiisi tõstmisest 2017. ja 2018. aasta 1. jaanuaril.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonidel nimel sõna Andres Ammas Vabaerakonnast, Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ja Tarmo Tamm Keskerakonnast.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt oli 48 saadikut, vastu 37 saadikut, erapooletuid ei olnud. Seega langes eelnõu Riigikogu menetlusest välja.

Istungi tööaja lõppemise tõttu ei arutatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE), mis näeb ette panna 2017. aasta 23. aprillil korraldatavale rahvahääletusele küsimus „Kas Teie olete nõus, et Eesti Vabariik osaleb Euroopa Liitu saabunud immigrantide ümberjaotamises?“. Eelnõu tuleb arutlusele järgmisel töönädalal.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201609221000

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Reformierakondlased teevad sügise esimese töövisiidi Jõgevamaale

Reedel annavad Reformierakonna Puurmani valla piirkonnaorganisatsiooni esimees Rauno Kuus ja Puurmani vallavanem Margus Möldri riigikogu liikmetele ülevaate kohalike omavalitsuste ühinemise arengutest.

Visiidi eestvedaja Terje Trei sõnul on Jõgevamaal praegu täistuuridel käimas omavalitsuste vabatahtlikud ühinemisläbirääkimised.

„Loogilist rada pidi on kujunemas kolm suurt ühinenud omavalitsust – Peipsi, Jõgeva-keskselt ja Põltsamaa piirkonnas. Neist igaüht ootaks rohkem kui 11 000 registrijärgse elaniku korral ka üle kahe miljoni euro suurune ühinemistoetus. Uutes omavalitsustes on võimalus pühenduda tegevusplaanidele, mis tagavad tulevikus paremad teenused ning annavad uue hoo elu- ja töötegevuse arengule,“ lausus riigikogu liige.

Trei sõnul on elanikele oluline eelkõige see, et kõik teenused peavad olema kättesaadavad.

„Peame tegema kõik selleks, et igaühel meil oleks siin maal parem elada ning meie tegevusetus ei soodustaks piirkondade hääbumist ning taandarengut. Hea uudisena toob valitsuse septembris kinnitatud investeeringute kava Euroopa Regionaalarengu Fondi ligi 1,4 miljoni euro suuruse toetusega nüüdisaegsed esmatasandi tervisekeskused nii Mustveele kui Põltsamaale,” märkis parlamendisaadik.

Visiidi käigus külastavad saadikud Põltsamaal ettevõtteid Puit-Profiil, Astelmari ja piimandusühistut E-piim ning Põltsamaa noortekeskust ja tervisekeskust. Jõgeval on plaanis külastada ettevõtteid Juta ja Kaido, Valmeco, Westwood Group, Scanola Balticu rapsitehast, Kuremaa lossi puhkekeskust ning Kaitseliidu Jõgeva malevat. Mustveel ootavad ees Torma valla lasteaia, Palamuse vabatahtliku päästekomando ja Peipsi Aiand OÜ külastused. Kavas on ka tavapärased ühiskonnaõpetuse külalisloengud koolides.

22. ja 23. septembril viibivad Jõgevamaal 13 reformierakondlasest riigikogu liiget: Peep Aru, Igor Gräzin, Liina Kersna, Kristjan Kõljalg, Ants Laaneots, Lauri Luik, Madis Milling, Meelis Mälberg, Mati Raidma, Laine Randjärv, Andre Sepp, Urve Tiidus ja Terje Trei.

Lisainfo:

Terje Trei
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige, visiidi korraldaja
terje.trei@riigikogu.ee
+372 5138738

Vabaerakond algatas eelnõu presidendi valimiskogus valimise kindlustamiseks

„Põhiseaduse Assamblees ei ole kunagi soovitud ega otsustatud, et presidendi valimine võiks valimiskogus ebaõnnestuda ja minna tagasi Riigikogusse. Seega kehtiv Vabariigi Presidendi valimise seadus väärtõlgendab põhiseadust ja võltsib Põhiseaduse Assamblee poliitilist tahet. Meie esitatud eelnõu viib presidendi valimise korra kiiresti vastavusse põhiseaduse mõttega ning tagab poliitilise stabiilsuse,“ ütles Vabaerakonna saadik ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams.

Adamsi sõnul võimaldab kehtiv kord presidendivalimise valimiskogu teises voorus läbi kukutada, kui üsna väike arv valijamehi sedeli rikub või tühjaks jätab. „See annab väga piiratud valijameeste rühmale õiguse oma tahet ülejäänutele dikteerida ilma oma põhiseaduslikku valimisõigust sisuliselt kasutamata. Seda ei saa pidada demokraatia toimimise seisukohalt päris õigeks,“ ütles ta.
„Eelnõuga loetakse need valijamehed, kes on sedelit rikkunud või täitmata jätnud hääletusest mitteosavõtnuteks. Pendeldamine Riigikogu ja valimiskogu vahel oleks Eesti poliitilisele süsteemile rusuv,“ lõpetas Jüri Adams.

Eelnõu

Lisainfo

Jüri Adams
Jyri.Adams@riigikogu.ee
5127309

Tallinna 21. kooli õpilased heiskasid lipu Pika Hermanni torni

Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutas, et Eesti riigi järjepidevust rõhutavate sündmuste tähistamine ja mäletamine on äärmiselt oluline. „Väga südantsoojendav on tähistada neid tähtpäevi koos noortega ja tunda, et nad kannavad endaga edasi meie riigile tähtsaid väärtusi,“ lisas ta.

1940. aasta suvel, mil Nõukogude väed okupeerisid Eesti territooriumi, sai Raua tänava koolist ehk tänasest Tallinna 21. koolist Eesti armee sidepataljoni ajutine kodu. Just seal pidasid Eesti vabariigi sõdurid maha oma ainsa lahingu Teises maailmasõjas.

Vastupanu osutas Eesti rahvas taas neli aastat hiljem, kui taganevate Saksa okupatsioonivägede ja pealetungiva punaarmee Tallinna jõudmise eel lehvis 1944. aasta septembris Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp.

Täna heiskavad Pika Hermanni torni riigilipu Markus Kuris, Hendrik Malm, Oliver Kaljula, Mark Abner, Kaspar Oskar Tali, Markus Louis Mühlberg, Marko-Raul Peetersoo, Karl–Matthias Madis, Erik Teppan ja Karl Rudolf Kunnas.

Tallinna 21. kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Eesti lipu seadusest.

Pärast hommikust lipuheiskamise tseremooniat kohtuvad õpilased Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ning tutvuvad Toompea lossiga.

Vastupanuvõitluse ja Otto Tiefi valitsuse päeva peetakse Riigikogu otsusel riikliku tähtpäevana kümnendat aastat.

Fotod

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee