Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantseleid juhib Riigikogu juhatuse poolt avaliku konkursiga viieks aastaks ametisse nimetatud kantselei direktor. Igapäevaülesandeid täidab kantselei oma struktuuriüksuste – osakondade kaudu.

Kantselei juhtkond

  • Direktor Antero Habicht
  • Asedirektor Tiina Runthal
  • Haldusdirektor Ahto Saks

Kantselei struktuuriüksused

Avalike suhete osakond

Avalike suhete osakonna ülesanne on informeerida avalikkust Riigikogu tööst ja koordineerida Riigikogu suhtekorraldust.

Finantsosakond

Finantsosakonna ülesanne on Riigikogu ja kantselei eelarve koostamine, eelarvevahendite sihipärase kasutuse tagamine ning kantselei, Riigi valimisteenistuse ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni raamatupidamisarvestus.

Infotehnoloogia osakond

Infotehnoloogia osakonna ülesanne on tagada Riigikogu ja kantselei infosüsteemide rakenduste toimimine, infotehnoloogilise arengu planeerimine ja kasutajate tehniline teenindamine.

Istungiosakond

Istungiosakonna ülesanne on Riigikogu istungite, juhatuse ja selle liikmete teenindamine, Riigikogu ja kantselei asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning Riigikogu arhiivi pidamine.

Majandusosakond

Majandusosakond organiseerib Riigikogu hoonete kapitaal- ja jooksvat remonti ning tagab territooriumi ja ruumide korrashoiu. Peale selle korraldab osakond Riigikogu hoonete valve ning tagab valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni töö. Osakonna ülesanne on ka varustada kantseleid vajalike kaupade ja materjalidega ning tagada majandusalaste teenuste toimimine (transport, sh parkimine, toitlustus, nõupidamisruumide broneerimine, sissepääsusüsteemi administreerimine jne).

Personaliosakond

Personaliosakond kujundab kantselei personalipoliitikat, juhib personalijuhtimise protseduuride ning personalitööks vajalike õigusaktide väljatöötamist ja rakendamist ning toetab struktuuriüksusi personalipoliitika elluviimisel.

Stenogrammi- ja tõlkeosakond

Stenogrammi- ja tõlkeosakonna ülesanne on koostada Riigikogu istungite stenogramme, tõlkida Riigikogu tööga seotud materjale ning nõustada Riigikogu liikmeid, juhatust, komisjone, fraktsioone ja kantselei teenistujaid keeleküsimustes.

Välissuhete osakond

Välissuhete osakonna ülesanne on aidata kaasa Riigikogu ja kantselei välissuhete arendamisele ning koostööle ja infovahetusele välisriikide parlamentide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning välisriikide diplomaatiliste esindustega Eestis.

Õigus- ja analüüsiosakond

Õigus- ja analüüsiosakonna ülesanne on nõustada Riigikogu liikmeid, juhatust, komisjone, fraktsioone ja nende heaks töötavaid teenistujaid, et arutelu parlamendis oleks teadmistepõhine.

Komisjonide sekretariaadid

Riigikogu komisjonide teenindamiseks on kantseleis moodustatud sekretariaadid, mille ülesanne on toetada komisjoni liikmeid eelnõude menetlemisel ja materjalide ettevalmistamisel. Samuti aitavad sekretariaadi töötajad komisjoni liikmetel leida tööks vajalikku teavet.

Komisjonide sekretariaatidest loe lähemalt komisjonide lehelt. Teenistujate kohta leiad infot ka kontaktide alt.

Fraktsioonide sekretariaadid

Fraktsioonide teenindamiseks on kantseleis iga fraktsiooni juurde moodustatud sekretariaat, mille isikkoosseisu otsustab fraktsioon. Sekretariaadi teenistujad aitavad fraktsiooni liikmeid fraktsiooni poliitiliste ülesannete täitmisel, näiteks fraktsiooni algatatavate või esitatavate eelnõude ettevalmistamisel, Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõude kohta seisukoha kujundamisel ning arupärimiste ja kirjalike küsimuste koostamisel.

Fraktsioonide sekretariaatidest loe lähemalt fraktsioonide lehelt. Teenistujate kohta leiad infot ka kontaktide alt.

Riigi valimisteenistus

Riigi valimisteenistus on Riigikogu valimise seaduse alusel moodustatud kantselei struktuuriüksus, mis on valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev. Valimisteenistus tagab valimiste seadusekohase korraldamise riigi tasemel, sealhulgas korraldab elektroonilist hääletamist ja teeb kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused, valvab valimiste korraldajate tegevuse üle ja korraldab valimiste läbiviimiseks vajalike tehniliste lahenduste arenduse ja halduse. Valimisteenistus teenindab Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni.

Arenguseire Keskus

Arenguseire Keskus on arenguseire seaduse alusel Riigikogu Kantselei juurde loodud sõltumatu üksus, kelle ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste (üle 10-aastase ajahorisondi ulatuvate) arengute tuvastamine, analüüs ja nende põhjal erinevate arengustsenaariumite koostamine koos Eesti ühiskonnale avanevate võimaluste ja ohtude eristamisega, arengustsenaariumite realiseerimise jälgimine ning vajadusel arengustsenaariumite ja nende järelmite korrigeerimine.

Vaata kõiki Riigikogu Kantselei teenistujaid siit.

Üles

Viimati muudetud: 10.04.2024

Tagasiside