Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esitage teabenõue, kui vajate infot mõnes Riigikogu või kantselei töö küsimuses või soovite mõnda konkreetset dokumenti. Vastame teabenõudele võimaluse korral samal päeval, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

Me ei saa teabenõudele vastata, kui küsite meilt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud või muud piiratult avaldamisele kuuluvat teavet, näiteks isikuandmeid.

Kui küsite näiteks asutuse seisukohta, hinnangut või kokkuvõtet, palute sekkuda, juhite tähelepanu puudustele vms, tuleb meil teile vastamiseks dokument või teave alles luua. Sellisel juhul on tegu selgitustaotluse või märgukirjaga. Neile vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Esitage Riigikogule või kantseleile teabenõue veebivormi kaudu.

Teabenõude menetlemise kord

Lisa 1. Riigikogu ja Riigikogu Kantselei asjaajamiskorrale

1. Üldsätted

1.1 Teabenõude menetlemise kord reguleerib Riigikogule ja Riigikogu Kantseleile (edaspidi Kantselei) saabunud teabenõude vastuvõtmist ja täitmist.

1.2. Teabenõue on avaliku teabe seaduses sätestatud korras avaldatud soov saada teavet Riigikogu või Kantselei valduses oleva dokumendi või dokumendina mittevormistatud informatsiooni (sh ainult inimese teadvuses oleva info) kohta.

2. Teabenõude vastuvõtmine ja lahendamiseks edastamine

2.1 Riigikogu ja Kantselei üldkontaktidele saadetud ning teabekeskuses või istungiosakonnas vastuvõetud teabenõue suunatakse vastamiseks teabe sisu valdavale üksusele.

2.2. Teabenõuet ei registreerita dokumendihalduse süsteemis (DHS-is), kui see on esitatud suuliselt või e-posti teel, teabenõue täidetakse viivitamata või hiljemalt saabumisele järgneval päeval.

2.3. Kirjalikult esitatud teabenõude registreerib DHS-is saabumise päeval või saabumisele järgneval tööpäeval istungiosakonna teenistuja ning edastab selle DHS-is täitmiseks teabe sisu valdavale üksusele.

2.4. Kui taotletav teave on avalikustatud Riigikogu veebilehel, teavitab teabenõude vastuvõtja või täitja sellest teabenõudjat viivitamata, teatades taotletava teabe asukoha ja sellele juurdepääsu viisi.

2.5. Kui teabenõude täitjal on kahtlus, et tegemist on märgukirja või selgitustaotlusega või nõutava dokumendi suhtes võib kehtida juurdepääsupiirang, võib ta pöörduda selgituse saamiseks õigus- ja analüüsiosakonna teenistuja poole.

3. Teabenõude täitmine

3.1. Teabenõude täitmise eest vastutab teenistuja, kellele teabenõue on täitmiseks edastatud või kes on teabenõude vastu võtnud.

3.2. Teabenõudele tuleb vastata viivitamata või viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vastamise tähtaeg märgitakse DHS-i. Vajaduse korral võib teabenõude täitja pikendada teabenõudele vastamise tähtaega kuni 15 tööpäevani, teatades sellest teabenõude esitajale.

3.3. Teabenõude võib täita:

3.3.1. suuliselt;

3.3.2. kirjalikult;

3.3.3. avalikustatud teabe juurde juhatamisega;

3.3.4. teabe tutvustamisega Kantseleis kohapeal.

3.4. Teabenõude täitja registreerib teabenõude vastuse DHS-is juhul, kui teabenõue on varem DHS-is registreeritud.

3.5. Kui Riigikogus ja Kantseleis puudub taotletav teave, selgitab teabenõude täitja välja pädeva teabevaldaja ning edastab teabenõude viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, informeerides samal ajal teabenõudjat teabenõude edastamisest.

3.6. Teabe saamine juurdepääsupiiranguga dokumentidest on reguleeritud Riigikogu juhatuse otsuse „Riigikogu ja Riigikogu Kantselei asutusesisese teabe kasutamise kord ˮ kohaselt.

3.7. Kui teabenõue täidetakse paberkoopiate või -väljatrükkide tegemisega, tasub teabenõudja 21. leheküljest alates iga väljastatud lehekülje eest 19 senti. Teabenõudja vabastamise kulude katmisest otsustab avaliku teabe seaduse kohaselt haldusdirektor.

4. Teabenõude täitmisest keeldumine

4.1. Riigikogu ja Kantselei keelduvad teabenõude täitmisest, kui:

4.1.1. taotletava teabe või dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud ning teabenõudjal ei ole sellele teabele juurdepääsuõigust;

4.1.2. Riigikogu ja Kantselei ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning neil ei ole võimalik taotletava teabe valdajat kindlaks teha;

4.1.3. teabenõude täitmine ei ole võimalik, sest teabenõude täpsustamisel ei selgu, millist teavet teabenõudja taotleb;

4.1.4. teabenõudja ei ole tasunud teabenõude täitmise kulude eest (alates 21. leheküljest paber koopiate valmistamise eest);

4.1.5. teabenõude täitmine nõuab suure mahu tõttu töökorralduse muutmist või põhjendamatult suuri kulutusi;

4.1.6. teabenõuet ei saa täita teabe ühekordse väljastamisega;

4.1.7. puuduvad teabenõudja sideandmed;

4.1.8. keeldumiseks on muu seadusest tulenev alus.

4.2. Teabenõude täitmise eest vastutav teenistuja teeb teabenõude täitmisest keeldumise koos põhjendusega teabenõudjale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

4.3. Teabenõude täitmisest keeldumine registreeritakse DHS-is viie tööpäeva jooksul teabenõude saamisest.

Üles

Viimati muudetud: 28.01.2016

Tagasiside