Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei peamine ülesanne on luua Riigikogule tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused. Kantselei funktsioonid on sätestatud põhimäärusega ja ta on aruandekohustuslik Riigikogu juhatuse ees.

Riigikogu Kantselei moodustati Riigikogu juurde 1992. aasta oktoobris. Kantseleid juhib direktor, kelle määrab ametisse Riigikogu juhatus avaliku konkursi korras.

Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab samuti Riigikogu juhatus. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestab juhatus ka kantselei teenistujate palgajuhendi.

Igapäevaülesandeid täidab kantselei oma osakondade kaudu.

Oma tegevuses juhindub kantselei muu hulgas:

Strateegia 2019–2024

Peale põhimääruse lähtub Riigikogu Kantselei oma töös strateegiast, mis määrab täpsemalt lähiaastate töö- ja arengufookuse. Strateegia põhieesmärk on tõsta kantselei töö taset veelgi kõrgemale ja suurendada seeläbi Riigikogu töö efektiivsust. Vaata Riigikogu Kantselei strateegia 2019-2024 (PDF, 725kB).

Missioon

Oleme professionaalne tugi Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös ja parlamentarismi edendamisel.

Visioon

Riigikogu Kantselei on avatud ja tänapäevane riigiasutus, hinnatud koostööpartner Eestis ja kogu Euroopas.

Põhiväärtused

 • Professionaalsus. Oleme oma valdkonnas parimad asjatundjad. Tegutseme otsusekindlalt, täiendame oma teadmisi ja oskusi ning õpime vigadest. Peame sõna ning anname usaldusväärset ja erapooletut nõu.
 • Avatus. Oleme avatud headele ideedele ja otsime muutustes võimalusi. Oleme uuenduslikud ja loovad.
 • Koostöövalmidus. Loome ja hoiame koostöövõrgustikke. Austame eriarvamusi, toetame kolleege ja partnereid, et ühiselt eesmärkideni jõuda.
 • Järjepidevus. Hoiame oma riigi ja parlamendi väärtusi ning traditsioone. Lõimime uue ja vana.

Riigikogu Kantselei aastal 2019

Ajalugu

Riigikogu Kantselei on loodud toetama Eesti rahvaesindust tema töös. Ehkki kantselei ülesanded ei ole ajas märkimisväärselt muutunud, on valitsevad olud siiski nõudnud mõningast kohanemist ning valmisolekut tulla toime uute ootuste ja vajadustega. Kui loetleda vaid mõned mõjurid, siis on kantselei kohanenud nii õiguskorra ja infotehnoloogia arengu kui ka muutustega, mis on kaasnenud Eesti astumisega Euroopa Liitu ja NATO-sse. Muudetud on kantselei struktuuri ja koosseisu ning uuendatud strateegilisi sihte.

Riigikogu Kantselei moodustati VII Riigikogu kokkutulemise päeval, 5. oktoobril 1992. aastal. Kantselei ülesanded määratleti mõnevõrra hiljem, kuid tema missioon oli algusest peale selge – luua Riigikogule tingimused selle töö tegemiseks, mida sama aasta juunis rahvahääletusel vastu võetud põhiseadus rahvaesinduselt nõudis.

16. novembril 1992. aastal jõustus Riigikogu töökorra seadus, mis sätestas kantselei ülesandena Riigikogu ja selle juhatuse, komisjonide, fraktsioonide ning Riigikogu liikmete teenindamise. Kantselei ülesannete üksikasjalikum loetelu fikseeriti Riigikogu IX koosseisu töö alguse päeval, 14. märtsil 1999. aastal jõustunud Riigikogu töökorra seaduse muudatustega.

Pilguheit möödunud aegadele kinnitab, et kantselei on organisatsioonina arenenud stabiilselt, mis on tal võimaldanud hästi täita oma peamist ülesannet – olla parlamentaarse järjepidevuse kandja.

Alamlehed

 • Põhiseadus

  Kantselei ülesanded

  Kantselei loob Riigikogule vajalikud tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks. See tähendab Riigikogu, tema liikmete ja…
 • Riigikogu istungisaali lagi

  Kontaktid

  Riigikogu Kantselei töötab: E–N 8.30–17.15 R 8.30–16.00 Riigikogu istungjärkude vahelisel ajal: E–R 8.30–16.00 Riigikogu Lossi…
 • Õiguskomisjon saatis üürisuhteid reguleeriva eelnõu esimesele lugemisele

  Juhtkond ja struktuuriüksused

  Riigikogu Kantseleid juhib Riigikogu juhatuse poolt avaliku konkursiga viieks aastaks ametisse nimetatud kantselei direktor. Igapäevaülesandeid…
 • Antiikmööbel Riigikogu hoones

  Teenistuskohad ja praktika

  Tutvuge Riigikogu Kantselei täitmata teenistuskohtade, tööpakkumiste ja praktikavõimalustega.
 • Avatud raamat laual

  Eelarve ja tegevusaruanne

  Riigikogu ja Riigikogu Kantselei eelarvega saab tutvuda riigieelarve seaduse vahendusel (vt osa 1 „Riigikogu“).

Üles

Viimati muudetud: 22.03.2022

Tagasiside