Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kategooria: „Muud küsimused“
Pealkiri: Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade
Riigikogu koosseis: XII koosseis
Registreerimise number: 1-4/13
Täiskogul: 19.09.2013
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
13Kontrollkaik Parnu Lastekylla.pdf Avalik
14Kontrollkaik Oisu Perekodusse.pdf Avalik
15Kontrollkaik Koeru Perekodusse.pdf Avalik
16Kontrollkaik Kohtla-N6mme Lastekodusse.pdf Avalik
17Kontrollkaik Tudulinna Asenduskodusse.pdf Avalik
18Jarelkontrollkaik Maria Lastekeskusesse.pdf Avalik
19Asenduskoduteenuse analyys.pdf Avalik
1Keila valla koolieelsesse lasteasutusse vastuv6tmise ja valjaarvamise tingimused.pdf Avalik
2Lasteaiakoha maksumuse hyvitamine Kiili valla Uuesalu lasteaias.pdf Avalik
3Kooli s6idukulude hyvitamine Tyri vallas.pdf Avalik
4Lapse yleviimine yhest koolist teise lapsevanema n6usolekuta.pdf Avalik
5Kontrollkaik Vaikelastekodusse Kaopesa.pdf Avalik
6Kontrollkaik Viimsi Perekodusse.pdf Avalik
7Kontrollkaik Vinni Perekodusse.pdf Avalik
8Kontrollkaik ja jarelkontrollkaik Haiba Lastekodusse.pdf Avalik
9Kontrollkaik Keila SOS Lastekylla.pdf Avalik
20Kontrollkaik SA P6hja-Eesti Regionaalhaigla.pdf Avalik
21Kontrollkaik AS Tapa Haigla.pdf Avalik
22Kontrollkaik SA Parnu-Jaagupi Hoolduskodu.pdf Avalik
23Kontrollkaik SA Koeru Hooldekeskus.pdf Avalik
24Kontrollkaik SA J6geva Haigla.pdf Avalik
2Kontrollkaik PPA Laane prefektuuri korrakaitsebyroo arestimaja Kuressaare kambrisse.pdf Avalik
3Kontrollkaik PPA Laane prefektuuri korrakaitsebyroo arestimaja Parnu kambrisse.pdf Avalik
4Kontrollkaik PPA Laane prefektuuri korrakaitsebyroo arestimaja Kardla kambrisse.pdf Avalik
5Kontrollkaik PPA Laane prefektuuri korrakaitsebyroo arestimaja Paide kambrisse.pdf Avalik
6Kontrollkaik PPA Laane prefektuuri korrakaitsebyroo arestimaja Rapla kambrisse.pdf Avalik
7Kontrollkaik SA Rapla Maakonnahaiglasse.pdf Avalik
8Kontrollkaik SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla.pdf Avalik
9Kontrollkaik SA Tallinna Lastehaigla.pdf Avalik
10Kontrollkaik Lastekodusse Kurepesa.pdf Avalik
11Kontrollkaik Maarjamae Keskusesse.pdf Avalik
12TKontrollkaik Lasnamae Keskusesse.pdf Avalik
1Avaldaja poordumise kaotsiminek Tartu Maakohtus.pdf Avalik
2Harju Maakohtu tegevus jareleparimisele vastamisel.pdf Avalik
2Kodakondsuse taotlemisel n6utav pysiv elamine Eestis.pdf Avalik
3Kodakondsuse kaotamine seoses isikut t6endava dokumendi kehtetuks tunnistamisega.pdf Avalik
4Yldapteegi tegevusloa valjaandmise ja muutmise piirangud.pdf Avalik
5Toetusstreigist ette teatamine.pdf Avalik
6Eestikeelse gymnaasiumihariduse piisav kattesaadavus.pdf Avalik
7Tootuskindlustusstaazi arvestus.pdf Avalik
8Riigikogu liikme immuniteedimenetlus.pdf Avalik
9Standardite valjastamise keeldumist v6imaldavate 6igusaktide vastuolus PSga.pdf Avalik
1Ylikooli teaduriga s6lmitud toolepingu tahtajalisus.pdf Avalik
2Eestis elektrialal tootada sooviva teise EL liikmesriigi tootaja teadmiste ja oskuste n6uetele vastavuse kontroll.pdf Avalik
3Paastjate haridusn6uded.pdf Avalik
4Eestikeelse gymnaasiumihariduse piisav kattesaadavus.pdf Avalik
5Isikuandmete kogumine koolides.pdf Avalik
Thumbs.db Avalik
10Etapikambrisse paigutamine Tartu Vanglas.pdf Avalik
11Isiklike elektriseadmete valjastamine Viru Vanglas.pdf Avalik
ylevaade_2012.pdf Avalik
10Arvamus poliitilise konkurentsi keskkonnast.pdf Avalik
1Kodakondsuse taotlemine.pdf Avalik
3Vaarteootsuse kattesaamise ajast ja kohast teavitamine.pdf Avalik
4Kirjalikus hoiatamismenetluses tehtud trahviteate kohtus vaidlustamise piirang.pdf Avalik
5Arvamus riigil6ivude langetamise seaduse eeln6ule.pdf Avalik
6Arvamus kohtute seaduse muutmise eeln6ule.pdf Avalik
7Ohjeldusmeetmete kasutamine.pdf Avalik
8Isiku viibimine tema kambri labiotsimise juures Viru Vanglas.pdf Avalik
9Kartserikambri olmetingimused Tallinna Vanglas.pdf Avalik
1Distsiplinaarmenetluses enda vastu selgituste andmise kohustus.pdf Avalik
1Oiguskantsleri menetlustega seotud looduskaitseseaduse muudatused.pdf Avalik
2Kehtiva yhisveevargi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise korra rakendamine.pdf Avalik
3Tuulegeneraatorite myrale piirmaarade kehtestamisest.pdf Avalik
4Pakendi tagatisraha ja pakendiaktsiisi vabastused Eestist valja viidava pakendi puhul.pdf Avalik
5Nakkev6rguga kala pyydmisele seatud piirangud.pdf Avalik
1Muinsuskaitseameti ettekirjutus arhitektuurimalestisel ehitustegevuse l6petamiseks.pdf Avalik
2Haldusmenetluste labiviimine Muinsuskaitseametis.pdf Avalik
1Alalise elukoha n6ue juhiloa vahetamisel.pdf Avalik
12Kinnipeetava kirjavahetuse kulud Tartu Vanglas.pdf Avalik
13Viru Vangla kodukorra p6hjendamine.pdf Avalik
14Poordumistele vastamine Tallinna Vanglas.pdf Avalik
15Tartu Vangla labiviidud vaidemenetluse 6igusparasus.pdf Avalik
16TTallinna Vanglasse vanglaametnikuks kandideerimine.pdf Avalik
17Hygieeni eest hoolitsemise v6imalused Tallinna Vanglas.pdf Avalik
18Kinni peetava isiku poordumisele vastamise tahtaeg Tallinna Vanglas.pdf Avalik
19Arvamus vangistusseaduse kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eeln6ule.pdf Avalik
1Katkematuse p6him6te kriminaalasjade yldmenetluses.pdf Avalik
20Arvamus elektroonilise oksjonikeskkonna kaivitamise eeln6ule.pdf Avalik
21Arvamus korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise eeln6ule.pdf Avalik
22JArvamus eestkoste jarelevalve eeln6ule.pdf Avalik
23Arvamus korruptsioonivastase strateegia ettepanekule.pdf Avalik
24Arvamus avaliku teenistuse seaduse eeln6ule.pdf Avalik
25Arvamus maksej6uetuse kompetentsikeskuse ja pankrotihaldurite nimetamise korrale.pdf Avalik
2Arvamus jalitustegevuse eeln6ule.pdf Avalik
6Eesti Vabariiki sisseveetava kytuse aktsiisiga maksustamise.pdf Avalik
7Mitteresidendi Eestis asuva pysiva tegevuskoha enne 2011 teenitud kasumi maksustamine tulumaksuga.pdf Avalik
8Viipekeele t6lketeenuse kaibemaksuga maksustamine.pdf Avalik
9Kohustusliku kogumispensionifondi osakutele sissen6ude pooramine pankroti korral.pdf Avalik
1Muhu Vallavalitsuse tegevus piirdeaia lammutamise menetluses.pdf Avalik
2Tartu linna halduspraktika 6igusparasus seoses arhitektuurikonkurssidega.pdf Avalik
3Detailplaneeringu menetlus Vaike-Maarja vallas.pdf Avalik
4Harku valla ehitusmaaruse p6hiseadusparasus.pdf Avalik
E-kiri Avalik
5Isikute poordumiste menetlemine Rakke Vallavalitsuses.pdf Avalik
6Isikute poordumiste menetlemine Rakvere Linnavalitsuses.pdf Avalik
7Isikute poordumiste menetlemine Someru Vallavalitsuses.pdf Avalik
8Isikute poordumiste menetlemine Tapa Vallavalitsuses.pdf Avalik
9Isikute poordumiste menetlemine Viru-Nigula Vallavalitsuses.pdf Avalik
10Piiriyletuse ooteala kasutamise tasu v6tmine s6idukijuhtidelt.pdf Avalik
1Vahetu sunni ja tervisekontrolli protokollimine.pdf Avalik
2Laane Prefektuuri tegevus kuriteoteate menetlemisel.pdf Avalik
2Alalise elukoha n6ue digitaalse s6idumeeriku kaardi taotlemisel.pdf Avalik
3Ebapiisav aeg uue veeteetasu regulatsiooniga kohanemiseks.pdf Avalik
4Eestis elektrialal t66tada sooviva teise EL liikmesriigi t66taja teadmiste ja oskuste n6uetele vastavuse kontroll.pdf Avalik
5Liiklusteooriaeksami sooritamise kohustus esmase juhiloa vahetamisel.pdf Avalik
6Mootors6idukijuhi tervisekontroll ja juhiloa vahetamine lahtuvalt juhtimis6iguse kategooriast.pdf Avalik
7Majandustegevuse registri pidamise probleemid.pdf Avalik
10Juriidilise isiku 6igus parida kohustusliku kogumispensionifondi osakuid.pdf Avalik
11Aktsiisilao n6ue alkoholi pakendamisel n-o elava 6lle myymisel.pdf Avalik
12Edastatava dividendi tulumaksuga maksustamise s6ltuvus dividendi saava ariyhingu osalusest alamalseisvas ariyhingus.pdf Avalik
13Arvamus Riigi personali ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle p6himaaruse eeln6ule.pdf Avalik
17-21302251 21.05.2013 Väljaminev kiri.ddoc Avalik
14Kontrollkaik Rahandusministeeriumisse.pdf Avalik
Riigikogu esimees_ettekande aeg.pdf Avalik
1ESM asutamislepingu p6hiseadusele vastavus.pdf Avalik
2Koduomaniku maamaksuvabastuse mitterakendamine kodu yyrivatele inimestele.pdf Avalik
3Koduomaniku maamaksuvabastuse mittev6imaldamine hooneyhistute liikmetele.pdf Avalik
4Koduomaniku maamaksuvabastuse mittev6imaldamine garaazi alusele maale.pdf Avalik
5Maa sihtotstarve koduomaniku maamaksuvabastuse saamise kriteeriumina.pdf Avalik
5Sotsiaalmaksu tasumine alla 3-aastast last kasvatava vanema eest.pdf Avalik
6Sotsiaalministeeriumi tegevus rahvusvahelise kaitse saanud isikutele teenuste osutamisel.pdf Avalik
7Rahvusvahelise kaitse saanud isikutele teenuste osutamise regulatsiooni p6hiseadusparasus.pdf Avalik
8Rehabilitatsiooniteenuse kattesaadavus.pdf Avalik
9Terviseuuringute tulemustest teavitamine ja t6lke tagamine varjupaigataotlejate vastuv6tukeskuses.pdf Avalik
10Kontrollkaik Wismari Haigla AS.pdf Avalik
11Kontrollkaik Parnu Haigla SA.pdf Avalik
12Kontrollkaik SA Viljandi Haigla.pdf Avalik
13Kontrollkaik AS Hoolekandeteenused Koluvere Kodu.pdf Avalik
14Kontrollkaik AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu.pdf Avalik
Seisukoht Riigikogu liikmeks ja volikogu l....pdf Avalik
15Kontrollkaik AS Hoolekandeteenused Tori Kodu.pdf Avalik
16-41313501304569 28.10.2013 Väljaminev kiri (1).ddoc Avalik
16Kontrollkaik SA Koeru Hooldekeskus.pdf Avalik
17Kontrollkaik AS Hoolekandeteenused V6isiku Kodu.pdf Avalik
18Kontrollkaik SA Viljandi Haigla.pdf Avalik
19Kontrollkaik SA Rapla Maakonnahaigla.pdf Avalik
1Julgeolek PPA kambrites.pdf Avalik
3Politseiametnike tervisekontroll ja vaimse tervise kaitse.pdf Avalik
4Politseiametniku s6idukulude kompenseerimine.pdf Avalik
5Kainenema toimetamise ja vahetu sunni kohaldamise 6igusparasus.pdf Avalik
6Paastjate haridusn6uded.pdf Avalik
7Relvade eest vastutava isiku 6iguse andmisest keeldumine.pdf Avalik
8Kurdi ja vaegkuulja 6iguste tagamine kohtuvalises syyteomenetluses.pdf Avalik
9Isikut t6endavate dokumentide valjastamine.pdf Avalik
10Lapse abitusse seisundisse jatnud koolitransporditeenuse osutaja tegevuse jarele valvamine.pdf Avalik
11Viipekeele t6lketeenuse kaibemaksuga maksustamine.pdf Avalik
12Tallinnas korraldatud invatransporditeenuse kasutamise toetus nagemis- v_i liikumispuudega ratastoolita inimesele.pdf Avalik
13Toitjakaotuspensioni taotlemine teises EL liikmesriigis elanud toitja kaotuse korral.pdf Avalik
14Ylikooli teaduriga s6lmitud toolepingu tahtajalisus.pdf Avalik
1Toetusstreigist ette teatamine.pdf Avalik
2Yldapteegi tegevusloa valjaandmise ja muutmise piirangud.pdf Avalik
3Tootuskindlustusstaazi arvestus.pdf Avalik
4Vanemahyvitise vahendamine.pdf Avalik
Tagasiside