Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus
2-5/25 OTRK: Olukorrast Ukrainas 05.03.2014
2-9/32 Aruande „Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2013. aastal esitlemine 25.02.2014
1-4/16 Ettepaneku nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ja õiguskantsleri ettekande nr 4, mis puudutab jätkuvalt läbiviidavaid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusi tänaseks kehtetute, 01.01.2009–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse normide üle. 30.01.2014
2-9/31 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2013. aasta täitmise aruanne 20.02.2014
2-9/30 Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 05.06.2014
1-4/15 Ettepaneku nr 24 edastamine. Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega Vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus 23.01.2014
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014
2-5/23 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule" arutelu 19.12.2013
2-9/29 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 17.12.2013
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-6/9 Kultuuriministri poliitiline avaldus 02.12.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kultuuriminister Rein Langile 21.11.2013
2-9/28 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 21.01.2014
2-9/27 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 06.11.2013
2-5/20 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2012–2013 17.10.2013
2-9/26 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 05.11.2013
2-5/19 OTRK: Hariduse regionaalne kättesaadavus
2-9/25 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 15.10.2013
2-6/7 2014. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule
2-5/18 OTRK: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 26.09.2013
2-9/24 Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 17.09.2013
2-5/17 Raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta
1-4/14 Õiguskantsleri ettepanek nr 23 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 25-1) 12.09.2013
Tagasiside