Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
18.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2021 (koostatud vastavalt määruse (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta) artiklitele 3 ja 4)- SWD(2020) 275, COM(2020) 745 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS euroala majanduspoliitika kohta- SWD(2020) 276, COM(2020) 746 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [10868/20 - COM (2020) 563 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2020) 563 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.11.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12462/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Rumeenia eelarveseisund COM(2020) 752 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (kodifitseeritud tekst) COM(2020) 739 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 12490/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa CO2-turu toimimise kohta COM(2020) 740 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine - COM(2020) 737 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ (teadust ja tehnoloogiat käsitleva statistika kohta) rakendamise kohta COM(2020) 738 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve ajakohastatud aruanne - Kreeka, november 2020 SWD(2020) 751, COM(2020) 751 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE 2021. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang- COM(2020) 750 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Slovak Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 12493/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2020 Nõukogu põhjendused - Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 - 9644/1/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 12512/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2020 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12514/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
17.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Madalmaadel kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168 ja 168a COM(2020) 728 Euroopa Liidu algatus
17.11.2020 Parandus, töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE assessing the implementation of Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC - SWD(2020) 269; COM(2020) 732 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Iirimaale määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras COM(2020) 754 Euroopa Liidu algatus
16.11.2020 2021. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1 Kohandused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu hiljutisest poliitilisest kokkuleppest mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kohta Põllumajanduskulude ajakohastatud hinnangulised vajadused Muud kohandused ja tehnilised ajakohastused COM(2020) 748 Euroopa Liidu algatus
16.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/14/EÜ (välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta) rakendamise ja haldamise kohta SWD(2020) 266; SWD(2020) 267; COM(2020) 715 Euroopa Liidu algatus
16.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 376/2014 (mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid) rakendamise kohta COM(2020) 733 Euroopa Liidu algatus
16.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/30/EL (milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ) rakendamise hindamise kohta SWD(2020) 269; COM(2020) 732 Euroopa Liidu algatus
16.11.2020 TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 01. detsember 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Uus tarbijakaitse tegevuskava Tarbijate toimetulekuvõime parandamine, et edendada majanduse kestlikku taastumist COM(2020) 696 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside