Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
13.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2017. aastal COM(2018) 581
10.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu alusel loodud CETA kaubanduse ja säästva arengu komitees seoses lepingu 23. ja 24. peatüki alusel eksperdikomisjoni liikme ülesandeid täita soovivate isikute nimekirjade kehtestamisega COM(2018) 580
10.08.2018 Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega
09.08.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb suveaja korda
08.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 579
08.08.2018 KOMISJONI ARUANNE lepinguliste töötajate kasutamise kohta 2016. aastal COM(2018) 578
08.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees ja 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees seoses Ühendkuningriigi kutsumisega ühinema kõnealuste konventsioonidega COM(2018) 576
07.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 COM(2018) 577
07.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) COM(2018) 545
06.08.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu osalemine alalise vaatlejana Vaikse ookeani ühenduses COM(2018) 575
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses COM(2018) 574
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Côte d'Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses COM(2018) 573
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta COM(2018) 571
06.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) nr 517/2014 (fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 569
06.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta COM(2018) 572
03.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kohtumisel COM(2018) 565
02.08.2018 Letter/COM(2018) 568
02.08.2018 Letter/COM(2018) 567
02.08.2018 Eesti seisukoht EL toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse nr 2016/2137 kohta
01.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2018) 568
01.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2018) 567
01.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega nimetatakse ametisse määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni liikmed COM(2018) 563
31.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU [9051/18 - COM(2018) 278 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 278
31.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Määruse (EL) nr 911/2014 (laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse tõrjega seotud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevuse mitmeaastase rahastamise kohta) vahehindamine - SWD(2018) 394; COM(2018) 564
31.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE milles antakse hinnang merestrateegia raamdirektiivil põhinevatele liikmesriikide meetmeprogrammidele - SWD(2018) 393; COM(2018) 562
Tagasiside