Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
07.06.2019 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuni 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 14. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
30.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 14. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.05.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2019. aasta teatis ELi laienemisstrateegia kohta- SWD(2019) 215, SWD(2019) 216, SWD(2019) 217, SWD(2019) 218, SWD(2019) 219, SWD(2019) 220, COM(2019) 260 Euroopa Liidu algatus
30.05.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni arvamus Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta - SWD(2019) 222, COM(2019) 261 Euroopa Liidu algatus
03.06.2019 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE sõjaväelise liikuvuse tegevuskava rakendamise kohta JOIN(2019) 11 Euroopa Liidu algatus
03.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Tolliorganisatsiooni nõukogus seoses WCO artiklit 16 käsitleva soovitusega, millega muudetakse harmoneeritud süsteemi- COM(2019) 262 Euroopa Liidu algatus
03.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 18. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
03.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu (üldasjad) 18. juuni 2019, 3702 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta - COM(2019) 246 Euroopa Liidu algatus
04.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Mauritaania Islamivabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks SWD(2019) 195; SWD(2019) 196; COM(2019) 248 Euroopa Liidu algatus
04.06.2019 KOMISJONI ARUANNE 2017. aasta koondaruanne 20. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) sätestatud FLEGT-litsentsimissüsteemi rakendamise kohta COM(2019) 249 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 ja 145 muudatusettepanekute, üldiste tehniliste normide nr 15 ja 19 muudatusettepanekute, ühisresolutsiooni M.R.2 muudatusettepaneku, ühe uue ÜRO eeskirja ettepaneku ja üldiste tehniliste normide väljatöötamiseks antud lubade (muutmiseks tehtud) ettepanekute küsimuses COM(2019) 255 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2018. aasta aruanne Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta SWD(2019) 198; COM(2019) 257 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Eurooopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksude prognoosid COM(2019) 258 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE Prantsusmaa Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne COM(2019) 529 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE Küpros Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne COM(2019) 530 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE Belgia Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne COM(2019) 531 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE Itaalia Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne COM(2019) 532 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast SWD(2019) 533; COM(2019) 533 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast SWD(2019) 534; COM(2019) 534 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid SWD(2019) 533; COM(2019) 538 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid- SWD(2019) 534; COM(2019) 539 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve ajakohastatud aruanne – Kreeka, juuni 2019 - SWD(2019) 540, COM(2019) 540 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Komisjoni aruanne nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli-11 lõikele 2 Rumeeniasse 14.-15. märtsil 2019 tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta COM(2019) 541 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside