Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE JA EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2020 (koostatud vastavalt määruse (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta) artiklitele 3 ja 4) - SWD(2019) 630; COM(2019) 651 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia - SWD(2019) 444; COM(2019) 650 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aasta järelevalvearuanne struktuurireformi tugiprogrammi rakendamise kohta - SWD(2019) 442, COM(2019) 641 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 eTIR Package Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmise ettepanekuga COM(2019) 636 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 45 rakendamise kohta seoses ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitusmeetmetega - SWD(2019) 438, COM(2019) 634 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2019. aasta strateegiline aruanne Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise kohta COM(2019) 627 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta, muudetud määrusega (EL) 2015/1775) antud delegeeritud volituste kasutamise kohta - COM(2019) 630 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE mesindusprogrammide rakendamise kohta COM(2019) 635 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 Komisjoni töödokument - SWD(2019) 445 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom rakendamise kohta ning ülevaade ühenduse territooriumil olevate kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ja osutatud materjalide tekkimise tulevikuprognoos TEINE ARUANNE - SWD(2019) 435, SWD(2019) 436, COM(2019) 632 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides Kolmas aruanne - SWD(2019) 437, COM(2019) 633 Euroopa Liidu algatus
16.12.2019 KOMISJONI ARUANNE KOMITEEDE TEGEVUSE KOHTA 2018. AASTAL - SWD(2019) 441, COM(2019) 638 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni- COM(2019) 631 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, esitatud vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 278a tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste süsteemide väljatöötamisel tehtud edusammude kohta SWD(2019) 434; COM(2019) 629 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 1760/2000 (muudetud määrusega (EL) nr 653/2014) kohaste vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete rakendamise ja nende mõju kohta - COM(2019) 625 Euroopa Liidu algatus
12.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 16. ja 17. detsembri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
12.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EÜ) nr 654/2014 kohaldamisala läbivaatamine COM(2019) 639 Euroopa Liidu algatus
12.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni COM(2019) 624 Euroopa Liidu algatus
12.12.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste kasutamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel COM(2019) 623 Euroopa Liidu algatus
12.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (lasteporno vastase võitluse direktiiv) Muu EL dokument
11.12.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa roheline kokkulepe - COM(2019) 640 Euroopa Liidu algatus
06.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (kontsessioonilepingute sõlmimise direktiiv, riigihangete direktiiv, vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid käsitlev direktiiv) Muu EL dokument
05.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 9. detsembri 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
04.12.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) [12137/19 - COM(2019) 620 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.12.2019 Teade - NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement [doc. 11919/19 - COM(2019) 399 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2019) 399 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside