Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
05.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks liidu nimel võetav seisukoht seoses ettepanekute esitamisega metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni liidete muutmiseks konventsiooniosaliste konverentsi 13. istungil COM(2019) 321 Euroopa Liidu algatus
05.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta Muu EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta Muu EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad energiaharta lepingu ajakohastamise läbirääkimiste kohta COM(2019) 231 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
04.07.2019 Eesti seisukohad eurorühma 8. juuli 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandusja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 9. juuli 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
04.07.2019 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2018. aasta aruanne SWD(2019) 285; SWD(2019) 286; SWD(2019) 287; COM(2019) 319 Euroopa Liidu algatus
04.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE liidu institutsioonide edusammude kohta iiri keele suhtes kohaldatava erandi järkjärgulise kahandamise rakendamisel COM(2019) 318 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) COM(2019) 334 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 18. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega COM(2019) 600 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega täiendatakse Doha arengukava läbirääkimisjuhiseid seoses läbirääkimistega investeeringute hõlbustamise mitmepoolse raamistiku üle COM(2019) 314 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega COM(2019) 313 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet käsitlev 2018. aasta aruanne COM(2019) 315 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate näidiste vastuvõtmisega COM(2019) 307 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) COM(2019) 610 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/805/EL, millega lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 COM(2019) 309 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2018. aastal COM(2019) 287 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) COM(2019) 290 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Nõukogu määrusega (EÜ) nr 577/98 (liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta) komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2019) 308 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/676/EL, mille kohaselt lubatakse Rumeenial jätkuvalt kohaldada erimeedet, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 COM(2019) 304 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel OECD avaliku halduse komitees ja OECD nõukogus seoses ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemist käsitleva soovituse eelnõuga: „Läbipaistvuse suurendamine vabakaubanduspiirkondades“ COM(2019) 294 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Teatis - Commission proposal for discounting 20 December - 10 January from eight weeks period for the subsidiarity check by national parliaments - Approval of a letter Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.07.2019 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework [doc. 8940/19 - COM(2019) 192 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 15. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 15. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Tagasiside