Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
07.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2017) 740
07.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: the French Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in European Union [doc. 12244/17 - COM(2017) 495
07.12.2017 Eesti lähtekohad Euroopa majandus- ja rahaliidu tuleviku aruteludes
07.12.2017 Letter - COM(2017) 742
07.12.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE programmi „Perikles 2020“ (vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest) vahehindamise kohta - COM(2017) 741; SWD(2017) 443; SWD(2017) 444
06.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks COM(2017) 742
06.12.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse komisjonile luba alustada läbirääkimisi Šveitsi Konföderatsiooniga lepingu üle, millega nähakse ette tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks Euroopa GNSSi agentuuri tegevuses COM(2017) 670
06.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union No. prev. doc.: 5418/1/16 REV 1 Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - 11965/16
06.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to Georgia [12753/17 - COM (2017) 559 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2017) 559
06.12.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate otsuste vastuvõtmisega- JOIN(2017) 44
06.12.2017 KOMISJONI ARUANNE määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2016. aastal - COM(2017) 738
06.12.2017 Teade - NOTE From: The Spanish Congress Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal [12963/17 - COM(2017) 565 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 565
05.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2017) 733
05.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavate õhusõidukitesse paigaldatavate või neis kasutatavate kaupade puhul ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1147/2002 COM(2017) 731
05.12.2017 Letter - COM(2017) 706
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA [12181/17 DROIPEN 120 CYBER 126 JAI 784 TELECOM 206 MI 626 IA 138 CODEC 1400 - COM(2017) 489 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 489
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA [12181/17 DROIPEN 120 CYBER 126 JAI 784 TELECOM 206 MI 626 IA 138 CODEC 1400 - COM(2017) 489 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 489
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in European Union [doc. 12244/17 - COM(2017) 495 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 495
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No. 1077/2011 [10940/17 COPEN 223 EJUSTICE 87 JURINFO 32 DAPIX 250 CODEC 1200 - COM(2017) 344 final] -Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 344
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: The French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers [7804/17 - COM(2017) 85 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 85
05.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No. 1077/2011 [10940/17 COPEN 223 EJUSTICE 87 JURINFO 32 DAPIX 250 CODEC 1200 - COM(2017) 344 final] -Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 344
04.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia järelmeetmete ning konkreetsete edasiste meetmete kohta - COM(2017) 728
04.12.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE direktiivi 2010/75/EL rakendamise ja sellega seotud varasemate õigusaktide kohaste lõpparuannete kohta - COM(2017) 727
04.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Rootsil kohaldada vähendatud aktsiisimaksu määra Põhja-Rootsi teatavates piirkondades kodumajapidamiste ja teenustesektori äriühingute tarbitava elektrienergia suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 - COM(2017) 724
04.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XX lisa (Keskkond) muutmisega COM(2017) 726
Tagasiside