Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
14.12.2017 Eesti seisukohad 2018. ja 2019. aastal ümberasustamises osalemise kohta
14.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist käsitleva määruse (EÜ) 166/2006 rakendamise edenemise kohta - COM(2017) 810; SWD(2017) 710; SWD(2017) 711
14.12.2017 Soovitus - COM(2017) 763
14.12.2017 Ettepanek - COM(2017) 793; SWD(2017) 473; SWD(2017) 474
14.12.2017 KOMISJONI TEATIS, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest” (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)- C(2017) 8414
13.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2017. aasta strateegiline aruanne Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise kohta SWD(2017) 452; COM(2017) 755
13.12.2017 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Komisjoni panus ELi juhtide arutellu selle üle, kuidas arendada edasi rändepoliitika sise- ja välismõõdet - COM(2017) 820
12.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE põllumajandussektori makseasutuste süsteemi toimimise kohta - COM(2017) 745
12.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 762/2008 (liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise ja nõukogu määruse (EÜ) 788/96 kehtetuks tunnistamise kohta) rakendamise kohta - COM(2017) 747
12.12.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 258/2012 (millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed) artikli 21 lõikele 3 SWD(2017) 442; COM(2017) 737
12.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) antud õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte kasutamise kohta - COM(2017) 743
12.12.2017 Letter - COM(2017) 772
11.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2017) 746
11.12.2017 Letter - COM(2017) 827
11.12.2017 Letter - COM(2017) 825
07.12.2017 Kirja edastamine
07.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Valuutafond COM(2017) 827
07.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Komisjoni panus ELi juhtide arutellu selle üle, kuidas arendada edasi rändepoliitika sise- ja välismõõdet- COM(2017) 820
07.12.2017 Letter/COM(2017) 826
07.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas COM(2017) 826
07.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki COM(2017) 825
07.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks COM(2017) 824
07.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE EUROOPA MAJANDUS- JA RAHANDUSMINISTER COM(2017) 823
07.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE UUED LIIDU RAAMISTIKKU KUULUVAD STABIILSE EUROALA EELARVELISED TOETUSVAHENDID COM(2017) 822
07.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE EDASISED SAMMUD EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU LOOMISE LÕPULEVIIMISEKS: TEGEVUSKAVA COM(2017) 821
Tagasiside