Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA ÜLEMKOGULE, EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tugevam tegija rahvusvahelisel tasandil - tõhusam otsuste tegemine ELi ühises välis- ja julgeolekupoliitikas COM(2018) 647
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamine COM(2018) 637
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liidu finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamine - COM(2018) 645
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik Euroopa Komisjoni panus Salzburgis 19.–20. septembrini 2018 toimuvasse juhtide kohtumisse - SEC(2018) 396, SWD(2018) 403, SWD(2018) 404, COM(2018) 630
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Teatis uue Euroopa–Aafrika kestliku investeerimise ja töökohtade loomise alliansi kohta: viime oma investeerimise ja töökohtade loomise partnerluse uuele tasandile COM(2018) 643
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA EUROOPA ÜLEMKOGULE Euroopa, mis kaitseb: algatus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, nii et see hõlmaks piiriüleseid terrorikuritegusid COM(2018) 641
12.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung konkurentsivõime (siseturg, teadus ja tööstusuuringud) 27. ja 28. september 2018
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 COM(2018) 631
12.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) hindamise kohta COM(2018) 632
12.09.2018 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010 COM(2018) 633
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud) COM(2018) 634
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rohkem võimalusi seaduslikult Euroopasse sisenemiseks: tasakaalustatud ja tervikliku rändepoliitika lahutamatu osa COM(2018) 635
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames Euroopa Komisjoni panus 19.–20. septembril 2018 Salzburgis toimuvasse riigijuhtide kohtumisse COM(2018) 636
11.09.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 183
10.09.2018 Teade - NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context [doc. 9555/18 - COM(2018) 373 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 373
10.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) [10184/18 - COM(2018) 465
10.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel COM(2018) 621
10.09.2018 Letter - COM(2018) 614
07.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht, mis käsitleb Austraalia ühinemist riigihankelepinguga COM(2018) 622
07.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 COM(2018) 614
06.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta - COM(2018) 438
06.09.2018 Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2018) 368
06.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset, eelnõu kohta -COM(2018) 218
06.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Europeana hindamise ja edasiste sammude kohta - SWD(2018) 398, COM(2018) 612
05.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta COM(2018) 611
Tagasiside