Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
14.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise järelevalve - COM(2018) 130; SWD(2018) 67
14.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Euroopa rände tegevuskava rakendamise eduaruanne- COM(2018) 250
14.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) SWD(2018) 77; SWD(2018) 78; COM(2018) 252
14.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) - COM(2018) 139
14.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 75; SWD(2018) 76; COM(2018) 135
14.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Teine eduaruanne Euroopas viivislaenude vähendamise kohta SWD(2018) 72; COM(2018) 133
14.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 73; SWD(2018) 74; COM(2018) 134
14.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ühise viisapoliitika kohandamine uute väljakutsetega toimetulekuks- COM(2018) 251
14.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ungaril kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2018) 126
14.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta COM(2018) 91
14.03.2018 EL 2017. aastal - Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta C(2018)1280
14.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU [5454/18 - COM(2018) 33final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality 1 - COM(2018) 33
12.03.2018 Noot - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - [ 14217/17- COM (2017) 676
12.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee 99. istungjärgul seoses SOLASi konventsiooni reeglite II-1/1 ja II-1/8-1 muudatuste vastuvõtmise, asjakohaste suuniste (milles käsitletakse kaptenile vee sissevoolu korral antavat püstuvusarvutituge olemasolevate reisilaevade puhul) heakskiitmise ja 2010. aasta rahvusvahelise tulekatse kohaldamise koodeksi muudatuste vastuvõtmisega - COM(2018) 122
12.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Iga-aastane aruanne Euroopa Liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise kohta aastal 2016 - COM(2018) 123; SWD(2018) 64
12.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL SWD(2018) 50; SWD(2018) 51; COM(2018) 94
12.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 50; SWD(2018) 51; COM(2018) 93
12.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 54; SWD(2018) 55; COM(2018) 110
12.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes SWD(2018) 52; SWD(2018) 53; COM(2018) 96
12.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 54; SWD(2018) 55; COM(2018) 92
12.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE väärtpaberitehingute asjaõiguslike tagajärgede suhtes kohaldatava õiguse kohta SWD(2018) 52; SWD(2018) 53; COM(2018) 89
12.03.2018 Letter / COM(2018) 127
12.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament date of receipt: 5 March 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises [doc. 5334/18 - COM(2018) 21
12.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax [doc. 5335/18 - COM(2018) 20
12.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797
Tagasiside