Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
13.05.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel - COM(2019) 223 Euroopa Liidu algatus
14.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) hindamine 2018. aastal SWD(2019) 174; COM(2019) 228 Euroopa Liidu algatus
14.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS eisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) raames seoses IPEECi praeguse pädevusraamistiku kehtivusaja pikendamisega ajavahemikuks 24. maist kuni 31. detsembrini 2019 COM(2019) 229 Euroopa Liidu algatus
15.05.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandus 2020. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6) COM(2019) 310 Euroopa Liidu algatus
15.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 2 Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine COM(2019) 320 Euroopa Liidu algatus
15.05.2019 KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 5 (Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta) muutmise taotlust, mille Euroopa Investeerimispank esitas 11. märtsil 2019 C(2019) 3589 Euroopa Liidu algatus
15.05.2019 Komisjoni töödokument - SWD(2019) 187; SWD(2019) 186 Euroopa Liidu algatus
15.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi hindamise kohta SWD(2019) 181; COM(2019) 233 Euroopa Liidu algatus
16.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine - COM(2019)219 Euroopa Liidu algatus
17.05.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EL ja Kesk-Aasia: uued võimalused tugevama partnerluse loomiseks- JOIN(2019) 9 Euroopa Liidu algatus
09.03.2021 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position (EU) No 1/2021 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers’ rights and obligations (recast) - Adopted by the Council on 25 January 2021 (Official Journal of the European Union C 68 of 26 February 2021) Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
17.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel AKV-ELi ministrite nõukogus seoses AKV-ELi suursaadikute komiteele AKV-ELi partnerluslepingu pikendamiseks üleminekumeetmete vastuvõtmise otsuse tegemise volituste delegeerimisega COM(2019) 242 Euroopa Liidu algatus
20.05.2019 KOMISJONI ARUANNE Komisjoni aruanne Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahehindamise kohta SWD(2019) 182; COM(2019) 234 Euroopa Liidu algatus
22.05.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale COM(2019) 206 Euroopa Liidu algatus
22.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 3, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale COM(2019) 205 Euroopa Liidu algatus
30.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 6. ja 7. juuni 2019. a istungil  Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
23.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 6. ja 7. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
23.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 6. ja 7. juuni 2019, 3696 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
24.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi rohelise taristu strateegia elluviimise edusammude hindamine - SWD(2019) 184, COM(2019) 236 Euroopa Liidu algatus
24.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/124 teatavate kalapüügivõimaluste osas - COM(2019) 243 Euroopa Liidu algatus
27.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 02 03 01 – Siseturg ja eelarverida 02 03 04 – Siseturu haldamise vahendid) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 239 Euroopa Liidu algatus
27.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 04 03 01 03 - Sotsiaalkindlustus) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 238 Euroopa Liidu algatus
27.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 33 02 03 01 – Äriühinguõigus) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 241 Euroopa Liidu algatus
28.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA STRATEEGILISTE INVESTEERINGUTE FONDI TAGATISFONDI HALDAMISE KOHTA 2018. AASTAL SWD(2019) 188; COM(2019) 244 Euroopa Liidu algatus
29.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes Eelarverida 02 04 77 03 – Kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede COM(2019) 245 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside