Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, millele kirjutati alla 25. ja 30. aprillil 2007 ja mida on muudetud Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise, 25. ja 30. aprillil 2007 alla kirjutatud lennutranspordilepingu muutmise protokolliga, millele Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kirjutasid alla 24. juunil 2010, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 585 Euroopa Liidu algatus
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu alusel loodud ühiskomitees - COM(2019) 587 Euroopa Liidu algatus
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokollile (millega muudetakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutamise kohta - COM(2019) 586 Euroopa Liidu algatus
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega muudetakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 588 Euroopa Liidu algatus
14.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 18. novembri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
14.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 15. novembri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial ja Prantsusmaal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5 - COM(2019) 583 Euroopa Liidu algatus
12.11.2019 Letter / COM(2019) 580 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169 - COM(2019) 547 Euroopa Liidu algatus
11.11.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 5 ELi institutsioonide halduassigneeringute kohandamine kooskõlas uusima saada oleva teabega ja tulu ajakohastamine (omavahendid)- COM(2019) 594 Euroopa Liidu algatus
08.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/arengupoliitika) 25. november 2019, 3732 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi vahehindamise kohta - SWD(2019) 382, COM(2019) 490 Euroopa Liidu algatus
07.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 11. novembri 2019. a kohtumisel ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
07.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis IMO assamblee 31. istungjärgul seoses resolutsiooni A.658(16) (helkurmaterjali kasutamise ja paigaldamise kohta päästevahendites), resolutsiooni A.1119(30) (sadamariigi kontrolli 2017. aasta kord) ja resolutsiooni A.1120(30) (ühtlustatud ülevaatuste ja tunnistuste andmise süsteemil põhinevad ülevaatuse suunised) muudatuste vastuvõtmisega COM(2019) 575 Euroopa Liidu algatus
07.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE, milles käsitletakse nõukogu soovituse (tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta) rakendamist COM(2019) 565 Euroopa Liidu algatus
07.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 21. ja 22. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 21. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta COM(2019) 574 Euroopa Liidu algatus
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta COM(2019) 569 Euroopa Liidu algatus
05.11.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimise kohta COM(2019) 568 Euroopa Liidu algatus
05.11.2019 Parandus - COM(2019) 553 Euroopa Liidu algatus
05.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta, sealhulgas aruanne komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 599/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) COM(2019)562 Euroopa Liidu algatus
04.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 19. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi Valgevene Vabariigiga tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu üle- COM(2019) 576 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside