Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]oksolaan-2- karboksamiidi (tetrahüdrofuranüülfentanüül; THF-F) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta - COM(2017) 759
18.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemike ja kaitse piirväärtuste osas - COM(2017) 774
18.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2016. aasta aruanne Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta - COM(2017) 776
18.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiviga 2010/24/EL (vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) kehtestatud korra toimimise kohta - COM(2017) 778; SWD(2017) 461
18.12.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 12 kohane kaheksas aruanne käibemaksu kogumis- ja kontrollimenetluste kohta - COM(2017) 78
18.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2011/16/EL (otsese maksustamise alase halduskoostöö kohta) kohaldamist - COM(2017) 781; SWD(2017) 462
18.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Järelmeetmed üleskutsele avaldada arvamust ELi finantsteenuste õigusraamistiku kohta - COM(2017) 736
18.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers’ rights and obligations (recast) [doc. 12442/17 - COM(2017) 548 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 548
18.12.2017 Parandus - KOMISJONI TEATIS 2018. aasta eelarvekavad: üldine hinnang COM(2017) 800
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine metüül 2-{[1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- karbonüül]amino}-3,3-dimetüülbutanoaadi (5F-MDMB-PINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta COM(2017) 766
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine metüül 1-(2-fenüületüül)-4- [fenüül(propanoüül)amino]piperidiin-4-karboksülaadi (karfentaniili) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta COM(2017) 765
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3- karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta COM(2017) 764
18.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on rail passengers’ rights and obligations (recast) [12442/17 - COM(2017) 548
18.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the certified taxable person [12880/17 - COM(2017) 567
18.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481
15.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Välistegevuse rahastamisvahendi vahearuanne - SWD(2017) 463; SWD(2017) 600; SWD(2017) 601; SWD(2017) 602; SWD(2017) 604; SWD(2017) 605; SWD(2017) 606; SWD(2017) 607; SWD(2017) 608; SWD(2017) 609; COM(2017) 720
15.12.2017 Aruanne - COM(2017) 767; SWD(2017) 460
15.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2016. AASTA ARUANNE MÄÄRUSE (EÜ) NR 300/2008 (MIS KÄSITLEB TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISEESKIRJU) RAKENDAMISE KOHTA COM(2017) 768
14.12.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määruse (EL) nr 70/2012 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) täitmise kohta COM(2017) 775
14.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Üheksas aruanne nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta) rakendamise seisu ja sama direktiivi artikli 17 kohaste rakenduskavade kohta SWD(2017) 445; COM(2017) 749
14.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb määrusega (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) loodud Euroopa internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimist COM(2017) 744
14.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Iga-aastane aruanne, mis käsitleb Euroopa Liidu 2016. aasta teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet COM(2017) 762
14.12.2017 Ettepanek - COM(2017) 794 ; SWD(2017) 473; SWD(2017) 474
14.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Kaheteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta- COM(2017) 779
14.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu XXVIII-A lisa (finantsteenuste suhtes kehtivad eeskirjad), XXVIII-B lisa (telekommunikatsiooniteenuste suhtes kehtivad eeskirjad) ja XXVIII-D lisa (rahvusvahelise meretranspordi suhtes kehtivad eeskirjad) kavandatud ajakohastamisega - COM(2017) 754
Tagasiside