Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Irish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 277
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 27
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 277
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 11988/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation addressing the deficiencies identified in the evaluation of Croatia in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information 11987/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (Warsaw Chopin Airport) 11985/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (Milan Bergamo Airport) 11984/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of return 11979/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: COUNCIL IMPLEMENTING DECISION setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 11974/18
17.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate standardite vastuvõtmisega - COM(2018) 642
17.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2017. MAJANDUSAASTA KOHTA COM(2018) 629
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide ametlike kontrollide kohta (2014–2016) toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu eeskirjade täitmise tagamiseks SWD(2018) 402; COM(2018) 627
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KÄSITLEV FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. FINANTSAASTA - SWD(2018) 405, COM(2018) 628
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta COM(2018) 626
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020 COM(2018) 625
13.09.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu Raudteeameti tõhustatud rolli ettevalmistamisel tehtud edusammude kohta vastavalt direktiivile (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta-COM(2018) 623
13.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitees ja meresõiduohutuse komitees seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa reegli 14.1 ning puistlastilaevade ja naftatankerite ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi käsitleva rahvusvahelise koodeksi (2011) muudatuste vastuvõtmisega-COM(2018) 624
13.09.2018 Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440
12.09.2018 Vabad ja õiglased valimised JUHENDDOKUMENT Komisjoni juhised liidu andmekaitseõiguse kohaldamise kohta valimiste kontekstis COM(2018) 638
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Tõhusam finantsraamistik väljaspool Euroopa Liitu tehtavate investeeringute jaoks COM(2018) 644
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta SEC(2018) 397, SWD(2018) 408, SWD(2018) 409, COM(2018) 640
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ SWD(2018) 406, COM(2018) 639
12.09.2018 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 646
Tagasiside