Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
28.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste kaheksandal kohtumisel seoses kokkuleppe lisa 3 teatavate muudatustega COM(2021) 426 Euroopa Liidu algatus
27.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid käsitleva määrusega (EL) 2016/2031 (taimetervise määrus) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2021) 425 Euroopa Liidu algatus
27.07.2021 Letter - COM(2021) 429 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.07.2021 TEAVE - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) - CM 3016/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi valitsemise kohta COM(2021) 415 Euroopa Liidu algatus
26.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kirjalikus menetluses seoses kokkuleppe VI lisas sisalduva söepõhiste elektritootmisprojektide ekspordikrediitide sektorileppe läbivaatamisega - COM(2021) 418 Euroopa Liidu algatus
26.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EIP 2019. AASTA VÄLISTEGEVUSE KOHTA, MIS ON KAETUD ELi EELARVETAGATISEGA - COM(2021) 416 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2021. aasta aruanne õigusriigi kohta Õigusriigi olukord Euroopa Liidus - SWD(2021) 701 - SWD(2021) 702 - SWD(2021) 703 - SWD(2021) 704 - SWD(2021) 705 - SWD(2021) 706 - SWD(2021) 707 - SWD(2021) 708 - SWD(2021) 709 - SWD(2021) 710 - SWD(2021) 711 - SWD(2021) 712 - SWD(2021) 713 - SWD(2021) 714 - SWD(2021) 715 - SWD(2021) 716 - SWD(2021) 717 - SWD(2021) 718 - SWD(2021) 719 - SWD(2021) 720 - SWD(2021) 721 - SWD(2021) 722 - SWD(2021) 723 - SWD(2021) 724 - SWD(2021) 725 - SWD(2021) 726 - SWD(2021) 727 ; COM(2021) 700 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2020. aasta aruanne - SWD(2021) 212; COM(2021) 432 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 423 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 422 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 421 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 391 - SWD(2021) 190 - SWD(2021) 191; COM(2021) 420 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 KOMISJONI ARUANNE 2020. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA- COM(2021) 417 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Liidu kolmanda rakenduskava läbivaatamise ja ajakohastamise kohta kooskõlas püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 artikli 9 lõikega 4 SWD(2021) 201; COM(2021) 408 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nanomaterjalide kasutamise kohta kosmeetikatoodetes ja kosmeetikatooteid käsitleva määruse (EÜ) nr 1223/2009 läbivaatamise kohta seoses nanomaterjalidega COM(2021) 403 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Parandus - Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega kiidetakse heaks Saksamaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnang SWD(2021) 163; COM(2021) 341 Euroopa Liidu algatus
23.07.2021 Eesti seisukohad mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste ELi-ülese kaitse avaliku konsultatsiooni kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.07.2021 Eesti seisukohad jätkusuutliku rahastamise taksonoomia kohta C(2021) 2800 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
22.07.2021 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta - COM(2021) 202 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
22.07.2021 Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 26. juuli 2021. a mitteametlikul videokohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
21.07.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise lepingu üle seoses Gibraltariga COM(2021) 411 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153 selles osas, mis puudutab pädevate asutuste juurdepääsu pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu SWD(2021) 210; COM(2021) 429 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Liibanoni partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Liibanon võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid COM(2021) 406 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus ELi metsastrateegia aastani 2030 - SWD(2021) 651 - SWD(2021) 652; COM(2021) 572 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside