Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
26.04.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 13. ja 14. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta   Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
29.04.2019 Euroopa Liidu nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
29.04.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING KONTROLLIKOJALE Komisjoni pettustevastase võitluse strateegia: tõhustatud meetmed ELi eelarve kaitsmiseks SWD(2019) 170; SWD(2019) 171; COM(2019) 196 Euroopa Liidu algatus
29.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu alusel moodustatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ühiskomitee kodukorda ning spetsialiseerunud allkomiteede pädevustingimusi käsitlevate otsuste vastuvõtmisega COM(2019) 199 Euroopa Liidu algatus
29.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga COM(2019) 204 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 1-3/2019 COM(2019) 214 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Määruse (EL) 2015/2120 avatud internetiühendust käsitlevate sätete rakendamise kohta - COM(2019) 203 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepinguga loodud koostöökomitees seoses mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise suhtes kohaldatavate sätete ning mahepõllumajanduslike toodete importimise korraga - COM(2019) 207 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/59/EL (pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) ja määruse 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus) kohaldamise ja läbivaatamise kohta COM(2019) 213 Euroopa Liidu algatus
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. mai 2019. a istungil  Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
02.05.2019 Koosoleku teade ja esialgne päevakord (välisasjad/areng) 16. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
02.05.2019 Ettepanek: nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 210 Euroopa Liidu algatus
02.05.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2019. aasta mais: valmistumine ühtsemaks, tugevamaks ja demokraatlikumaks liiduks üha ebakindlamas maailmas Euroopa Komisjoni panus 9. mail 2019 Sibius (Rumeenia) toimuvaks mitteametlikuks EL 27 juhtide nõupidamiseks - COM(2019) 218 Euroopa Liidu algatus
03.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 17. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.05.2019 Eesti seisukohad eurorühma 16. mai 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. mai 2019. a istungil   Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
03.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia tuumajaama dekomisjoneerimise abiprogrammi täideviimiseks tehtava töö kohta 2018. aastal ja varasematel aastatel COM(2019) 215 Euroopa Liidu algatus
05.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta Muu EL dokument
06.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 211 Euroopa Liidu algatus
07.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 21. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 22. ja 23. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.05.2019 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Macau erihalduspiirkond: 2018. aasta aruanne- JOIN(2019) 7 Euroopa Liidu algatus
08.05.2019 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hongkongi erihalduspiirkond: 2018. aasta aruanne - JOIN(2019) 8 Euroopa Liidu algatus
08.05.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE nõukogu määruste nr 495/77 (mis käsitleb valveaega; viimati muudetud määrusega nr 1945/2006), nr 858/2004 (mis käsitleb eriti raskeid töötingimusi) ja nr 300/76 (mis käsitleb vahetustega tööd, viimati muudetud määrusega nr 1873/2006) kohaldamise kohta institutsioonides 2017. aastal - COM(2019) 217 Euroopa Liidu algatus
09.05.2019 Eesti seisukohad koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta C(2019)1789  Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Tagasiside