Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
21.09.2018 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid- JOIN(2018) 31
21.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) toimimise kohta - COM(2018) 651
21.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472; COM(2018) 473; COM(2018) 474
21.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447
21.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 9373/18 - COM(2018) 344 final Subject: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the CETA Joint Committee established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for the CETA Joint Committee and specialised committees. [9373/18 - COM(2018) 344 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 344
20.09.2018 Eesti seisukohad alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu kohta - COM(2018) 334
20.09.2018 Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu kohta COM(2018) 346
20.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471
20.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 317
20.09.2018 Teave - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) CM 4379/18
20.09.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta nr 2018/2122
20.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380
20.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile” kohta - COM(2018) 330
20.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ühendkuningriigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 16 ja 168 - COM(2018) 652
20.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/54/EL, mille kohaselt lubatakse Sloveenia Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2018) 653
20.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile COM(2018) 658
20.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument [9511/18 - COM(2018) 375 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 375
19.09.2018 Teatis - C(2018) 6085
19.09.2018 Letter - COM(2018) 636
19.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: French National Assembly No. prev. doc.: 9645/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 392 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 392 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 392
19.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) [9701/18 - COM(2018) 380 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionalit1 - COM(2018) 380
18.09.2018 Parandus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames Euroopa Komisjoni panus 19.–20. septembril 2018 Salzburgis toimuvasse riigijuhtide kohtumisse COM(2018) 636
18.09.2018 LEtter - COM(2018) 630
18.09.2018 Letter - COM(2018) 639
18.09.2018 Parandus: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres - SEC(2018) 396, SWD(2018) 403, SWD(2018) 404, COM(2018) 630
Tagasiside