Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in European Union [doc. 12244/17 - COM(2017) 495 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 495
20.12.2017 Töödokument - SWD(2017) 486
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 807
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 806
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 808
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 805
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 799
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 798
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 811
20.12.2017 Soovitus - COM(2017) 809
20.12.2017 LEtter - COM(2017) 769
20.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 256/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest COM(2017) 769
20.12.2017 Letter - COM(2017) 783
19.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas - COM(2017) 783
19.12.2017 Aruanne - COM(2017) 789
19.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL COM(2017) 795; SWD(2017) 466; SWD(2017) 467; SWD(2017) 468; SWD(2017) 469; SWD(2017) 470
19.12.2017 KAUPADE PAKETT Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta COM(2017) 796; SWD(2017) 471; SWD(2017) 472; SWD(2017) 475; SWD(2017) 476; SWD(2017) 477
19.12.2017 Aruanne - COM(2017) 788; SWD(2017) 465
19.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Kaupade pakett: usalduse tugevdamine ühtse turu vastu- COM(2017) 787
19.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 45 rakendamise kohta seoses ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitusmeetmetega - COM(2017) 777; SWD(2017) 459
19.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2017) 723
19.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE üldeelarvest kaetud tagatiste kohta Olukord 31. detsembri 2016. aasta seisuga - COM(2017) 721; SWD(2017) 435
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1- (tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta - COM(2017) 757
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine N-(4-fluorofenüül)-2-metüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4- üül]propaanamiidi (4-fluoroisobutürüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta - COM(2017) 756
18.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1- (tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (AB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta - COM(2017) 758
Tagasiside