Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
10.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määruse (EL) nr 250/2014 (millega luuakse Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 804/2004/EÜ) vahehindamine - COM(2018) 3; SWD(2018) 3
09.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States COM (2017) 569 - Council ST 12882/17 - 2017/0251 (CNS) • Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2017) 569
09.01.2018 Letter - COM(2017) 797
08.01.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Maroko Kuningriigiga kalandusalase partnerluslepingu rakendusprotokolli üle - COM(2018) 1; SWD(2018) 1; SWD(2018) 2
08.01.2018 Istung (majandus ja rahandus) 23. jaanuar 2018
08.01.2018 Letter/COM(2017) 792
08.01.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (välisasjad) 22. jaanuar 2018
08.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Reinforcing integrated supervision to strengthen Capital Markets Union and financial integration in a changing environment -- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017)542
05.01.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2017) 559 final of 29.09.2017. Concerns all language versions. Addition of three words in Article 4(1) on page 12 and deletion of one word and correction of another word in Article 4(3) on page 12. The text shall read as follows: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale - SWD(2017) 321; COM(2017) 559
04.01.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi rahvusvahelise õiguslikult siduva instrumendi üle ÜRO mereõiguse konventsiooni raames seoses mere elurikkuse kaitse ja säästva kasutamisega väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni olevatel aladelCOM(2017) 812
04.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese General Assembly Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [12430/17 - COM(2017) 538
04.01.2018 Teatis- COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [12430/17 - COM(2017) 538 COM(2017) 538
03.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA [12181/17 DROIPEN 120 CYBER 126 JAI 784 TELECOM 206 MI 626 IA 138 CODEC 1400 - COM(2017) 489 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 489
03.01.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 - COM(2017)785
22.12.2017 EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLI 7 LÕIKE 1 KOHANE PÕHJENDATUD ETTEPANEK, MIS KÄSITLEB ÕIGUSRIIGI OLUKORDA POOLAS Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet - COM(2017) 835
22.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Viisanõudest vabastamise peatamise korra raames esitatav esimene aruanne COM(2017) 815; SWD(2017) 480
22.12.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ülevaade olukorrast ja võimalikud edasised sammud seoses vastastikkuse põhimõtte kohaldamata jätmisega teatavates kolmandates riikides viisapoliitika valdkonnas ning nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 1 lõikes 4 sätestatud vastastikuse viisavabaduse mehhanismi toimivuse hindamine- COM(2017) 813
22.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga COM(2017) 792
22.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL COM(2017) 791; SWD(2017) 481
22.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2017) 790 ; SWD(2017) 481
22.12.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus COM(2017) 797; SWD(2017) 478; SWD(2017) 479
21.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Swedish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market [doc. 12420/17 - COM(2017) 536 final - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 536
21.12.2017 Teatis - NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal [12963/17 - COM(2017) 565 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 565
21.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Irish Houses of Oireachtas Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services [doc. 14184/17 - COM(2017) 647
21.12.2017 Teatis - COVER NOTE From: Irish Houses of Oireachtas Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services [doc. 14184/17 - COM(2017) 647
Tagasiside