Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
03.10.2019 NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12654/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 15. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta COM(2019) 448 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 447 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne ekspordilubade kohta, mis anti 2017. ja 2018. aastal kooskõlas määrusega, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks COM(2019) 445 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelisele tsiviilotstarbelise globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) alasele koostöölepingule Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2019) 441 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelisele tsiviilotstarbelise globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) alasele koostöölepingule Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise kohta COM(2019) 440 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14., 15. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrusega (EL) nr 658/2014 (Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta) komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta COM(2019) 439 Euroopa Liidu algatus
30.09.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS anda luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise broneeringuinfo edastamise ja kasutamise lepingu üle terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks ja tõkestamiseks COM(2019) 420 Euroopa Liidu algatus
30.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 14. ja 15 oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 14. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiivi (mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega) rakendamise kohta COM(2019) 560 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 COM(2019) 437 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrusele (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 247/2006 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrusele (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1405/2006 - COM(2019) 436 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrusele (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2019) 434 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 -COM(2019)433 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiivile 2000/36/EÜ toiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/110/EÜ mee kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/111/EÜ teatavate toiduks ettenähtud suhkrute kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/112/EÜ toiduks ettenähtud puuvilja ja marja mahlade ning teatavate samalaadsete toodete kohta ning nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/113/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljadžemmide, -želeede ja -marmelaadide ning magustatud kastanipüree kohta - COM(2019)435 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega [Laiendatud kliimakoostöö ELi, Islandi ja Norra vahel] (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 438 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel taimegeneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutamise rahvusvahelise lepingu juhtorgani kaheksandal istungjärgul COM(2019) 428 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik, eelnõu kohta - COM(2019) 354 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
26.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 116/2009 (kultuuriväärtuste ekspordi kohta) rakendamise kohta 1. jaanuar 2014 - 31. detsember 2017 - COM(2019)429 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni halduskomitees - COM(2019) 423 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus”), kohaldamise ja rakendamise kohta SWD(2019) 337; COM(2019) 426 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside