Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
09.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel) COM(2018) 165
09.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määrusest (EL) nr 575/2013 ja direktiivist 2013/36/EL majandustsüklile avalduva mõju kohta - COM(2018)172; SWD(2018) 89
06.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE programmi „Kodanike Euroopa“ (2014–2020) rakendamise vahehindamise kohta SWD(2018) 86; COM(2018) 170
05.04.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnaministrite 10. ja 11. aprilli 2018. a mitteametlikul kohtumisel 
05.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest - SWD(2018) 87; SWD(2018) 88; COM(2018) 171
05.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) III jaotise kohaldamise kohta konsolideerimisgruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate järelevalve suhtes ning hinnang, mis käsitleb üleminekuperioodi elukindlustusandjate tegevusele tööandja kogumispensioni valdkonnas COM(2018) 169
05.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepinguga asutatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel seoses komitee töökorra kavandatud vastuvõtmisega COM(2018) 164
04.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2018) 166
04.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2018) 162
29.03.2018 Eesti seisukohad liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta -COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569
29.03.2018 Letter - COM(2018) 96
29.03.2018 Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest aastal 2017
29.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Üldasjad) 17. aprill 2018
29.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Üldasjad) 12. aprill 2018
29.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Välispoliitika) 16. aprill 2018
28.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega SWD(2018) 84; SWD(2018) 85; COM(2018) 163
28.03.2018 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE sõjaväelise liikuvuse tegevuskava kohta JOIN(2018) 5
28.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Määruse (EL) 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) kohaldamise aruanne - COM(2018) 157
27.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Põllumajandus ja kalandus) 16. aprill 2018
27.03.2018 Teatis - COVER NOTE To: General Secretariat of the Council Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753
27.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (narkootikumide lähteainete kohta) ning nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) alusel volituste delegeerimise kohta COM(2018) 159
26.03.2018 Letter / COM(2018) 131
26.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 COM(2018) 149
26.03.2018 Noot - NOTE Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 7167/18
26.03.2018 Noot - NOTE Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of return 7164/18
Tagasiside