Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
07.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees seoses II protokolli („Päritolustaatusega toodete“ mõiste ja halduskoostöö meetodite kohta) teatavate sätete muutmisega COM(2020) 295 Euroopa Liidu algatus
07.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/1855, mille kohaselt lubatakse Rumeenial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2020) 292 Euroopa Liidu algatus
07.07.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 7 Tulu ajakohastamine (omavahendid) COM(2020) 424 Euroopa Liidu algatus
07.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/50/EL, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel, kohaldamise kohta COM(2020) 291 Euroopa Liidu algatus
07.07.2020 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE 2019. aastal ülemeremaadele ja -territooriumidele 11. Euroopa Arengufondi raames antud rahalise abi rakendamise kohta COM(2020) 286 Euroopa Liidu algatus
07.07.2020 Teatis - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus (ESF+) [doc. 8394/20 - COM(2020) 447 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.07.2020 Euroopa Liidu nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 20. juuli 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.07.2020 Teatis - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative [doc. 8275/20 - COM(2020) 206 EL algatusega seotud teised dokumendid
06.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1305/2013 as regards specific measures to provide exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak [7707/20 - COM(2020) 186 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide võetavate statistika usaldusväärsuse tagamise kohustuste kohta, mida nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 COM(2020) 278 Euroopa Liidu algatus
03.07.2020 Teatis - TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.07.2020 Eesti seisukohad eurorühma 9. juuli 2020. a ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. juuli 2020. a mitteametlikul videokohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
02.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS töösilla kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid ja asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta SWD(2020) 124; COM(2020) 277 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks COM(2020) 276 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta SWD(2020) 123; COM(2020) 275 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta SWD(2020) 121;SWD(2020) 122; COM(2020) 274 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) rakendamise kohta COM(2020) 270 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: Joint Proposal for a RECOMMENDATION OF THE COUNCIL TO THE EUROPEAN COUNCIL on the adoption of a decision identifying the strategic objectives of the Union to be pursued through the EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020- 2024 [doc. 7030/20 - JOIN(2020) 6 EL algatusega seotud teised dokumendid
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2020 SAATEMÄRKUSED - Teema: Komisjoni aruanne 2019. aasta aruanne subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta ning suhete kohta liikmesriikide parlamentidega COM(2020) 272 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu muutmisega, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ühinemist COM(2020) 273 Euroopa Liidu algatus
01.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2021–2025) COM(2020) 298 Euroopa Liidu algatus
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses sidumislepingu I ja II lisa muutmise ja ühenduse tehnilise standardi vastuvõtmisega COM(2020) 271 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 KOMISJONI ARUANNE 2019. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA COM(2020) 272 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 Letter / COM(2020) 260 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside