Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
10.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga loodud, kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsiatsioonikomitees - COM(2018) 672
09.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas COM(2018) 676
09.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Artificial Intelligence for Europe [8507/18- COM(2018) 237 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1- COM(2018) 237
09.10.2018 Teave - Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union - Transmission to Member States' Parliaments CM 2284/18
08.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust - COM(2018) 678
08.10.2018 Parandus - CORRIGENDUM - This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede nr 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 - COM(2018) 631
08.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli alusel COM(2018) 679
08.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega allkirjastatakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust SWD(2018) 433; COM(2018) 677
05.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELi puidumäärus) Kahe aasta aruanne ajavahemiku 2015. aasta märts kuni 2017. aasta veebruar kohta COM(2018) 668
05.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391
05.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387
05.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - Notification from Switzerland 11965/1
04.10.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Kreeka taotlus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing COM(2018) 667
04.10.2018 Teave - Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union - Transmission to Member States' Parliaments CM 2284/1/18 REV 1
04.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu kohta  COM(2018) 465
04.10.2018 Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu kohta COM(2018) 461
04.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439
04.10.2018 Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021-2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437
04.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta - COM(2018) 434
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338
04.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ja nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta) kohaldamise kohta SWD(2018) 430; COM(2018) 665
04.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2018. aasta osamaksu kolmandat osa COM(2018) 669
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435 final] Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation [9870/18 + ADD 1 - COM(2018) 436 final] Proposal for a Council Regulation establishing the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community for the period 2021-2025 complementing Horizon Europe - the framework Programme for Research and Innovation [9871/18 + ADD 1 - COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437
03.10.2018 KOMISJONI ARUANNE määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2017. aastal COM(2018) 663
Tagasiside