Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
16.06.2022 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Euroopa Arengufond (EAF): vahendite kasutamine 2021. aastal ja prognoosid aastateks 2022–2025 - COM(2022) 264 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Arengufondi liikmete osamakse, sealhulgas 2022. aasta osamaksu teist osa - COM(2022) 265 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Poola taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2022) 161, COM(2022) 268 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Letter - COM(2022) 231 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.06.2022 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 riiklike taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas ning määrust (EL) 2021/1060, määrust (EL) 2021/2115, direktiivi 2003/87/EÜ ja otsust (EL) 2015/1814 - COM(2022) 231 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelisele laiendatud partnerlus- ja koostöölepingule Euroopa Liidu nimel alla kirjutamise kohta - COM(2022) 276 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2022) 277 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 KOMISJONI TEATIS, millega kinnitatakse ametlikult, et nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta) alusel vastu võetud teatavad liidu õigusaktid on aegunud - COM(2022) 274 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel energiaharta lepingu konverentsi erakorralisel kohtumisel 24. juunil 2022 - COM(2022) 293 Euroopa Liidu algatus
16.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Kingdom of the Netherlands Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) [doc. 6596/22 - COM(2022) 68 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 68 EL algatusega seotud teised dokumendid
15.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: The Czech Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027 [doc. 6318/22 - COM (2022) 0039 final] Joint Communication to the European Parliament and the Council An EU Approach for Space Traffic Management An EU contribution addressing a global challenge [doc. 6321/22 JOIN(2022) 4] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 0039, JOIN(2022) 4 EL algatusega seotud teised dokumendid
14.06.2022 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects COM(2021)278 of 2/6/2021. Change of interinstitutional reference. Concerns all languages. The text should read as follows: Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Schengeni acquis’ kohaldamise hindamis- ja järelevalvemehhanismi loomise ja toimimise ning määruse (EL) nr 1053/2013 kehtetuks tunnistamise kohta - SEC(2021) 225, {SWD(2021) 119, SWD(2021) 120, COM(2021) 278 Euroopa Liidu algatus
14.06.2022 Letter - COM(2022) 222 EL algatusega seotud teised dokumendid
14.06.2022 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi tervise- ja keskkonnastandardite kohaldamine imporditud põllumajandustoodete ja põllumajanduslike toiduainete suhtes - COM(2022) 226 Euroopa Liidu algatus
14.06.2022 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 1.6.2022, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Väärt rõivad, õiglane tasu“ (Good Clothes, Fair Pay) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2022) 3631 Euroopa Liidu algatus
14.06.2022 Aruanne - SWD(2022) 160, COM(2022) 292 Euroopa Liidu algatus
14.06.2022 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (keskkond) 28. juuni 2022 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.06.2022 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kuueteistkümnes aastaaruanne (2021) liidu abi kasutamise kohta nõukogu 27. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 389/2006 (millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks) alusel - COM(2022) 256 Euroopa Liidu algatus
13.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2022/109, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu - COM(2022) 275 Euroopa Liidu algatus
13.06.2022 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Kaheksateistkümnes aruanne nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 866/2004 rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2021 - COM(2022) 258 Euroopa Liidu algatus
13.06.2022 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Mitmeaastase finantsraamistiku tehniline kohandus 2023. aastaks kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027) artikliga 4 - COM(2022) 266 Euroopa Liidu algatus
13.06.2022 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2022) 616 final of 23.05.2022. Corrections of some errors on page 13, and tables A17.1 and A18.1. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2022 Country Report - Italy Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2022 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the Stability Programme of Italy - SWD(2022) 616, SWD(2022) 640, COM(2022) 616 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel teenuskaubanduse üldlepingu kohaste erikohustuste nimekirja muutmist käsitleva lepingu sõlmimise kohta, et inkorporeerida sellesse 2. detsembri 2021. aasta teenuste siseriikliku reguleerimise läbirääkimiste lõpuleviimist käsitleva deklaratsiooni 1. lisa - COM(2022) 257 Euroopa Liidu algatus
13.06.2022 Letter - COM(2022) 197 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.06.2022 Letter - COM(2022) 216 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside