Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise täiustatud raamlepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2023) 431 Euroopa Liidu algatus
06.07.2023 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuli 2023. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 14. juuli 2023. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
06.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents [8512/23 - COM(2023)209] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023)209 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid - COM(2023) 348 Euroopa Liidu algatus
05.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2023) 426 Euroopa Liidu algatus
05.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: Houses of the Oireachtans Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/85/EUon requirements for budgetary frameworks of the Member States[doc. 8778/23 ECOFIN 384 UEM 88 - COM(2023) 240 final]Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC)No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of theexcessive deficit procedure[doc. 8777/23 ECOFIN 383 UEM 87 - COM(2023) 241 final]Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THE COUNCIL on the effective coordination of economic policiesand multilateral budgetary surveillance and repealing CouncilRegulation (EC) No 1466/97[doc. 8776/23 ECOFIN 382 UEM 86 - COM(2023) 240 final]‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity andProportionality - COM(2023) 240, COM(2023) 241, COM(2023) 242 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.07.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 20. juuli 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.07.2023 Ettepanek: 2023. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 3 Tulude ajakohastamine (omavahendid) ja muud tehnilist laadi kohandused, sh kohandused seoses laskemoona tootmist toetava õigusaktiga loodud uue kaitsetööstuse tugevdamise instrumendi loomise ja rahastamisega 2023. aastaks - COM(2023) 406 Euroopa Liidu algatus
04.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic date of receipt: 30 June 2023 To: The President of the European Commission Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the transfer of proceedings in criminal matters [8231/23 - COM(2023) 185 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 185 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.07.2023 Letter - COM(2023) 269 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.07.2023 Letter - COM(2023) 279 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.07.2023 Letter - COM(2023) 278 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ÜRO Peaassamblee poolt 7. detsembril 2022 New Yorgis vastu võetud laevade sundmüügi rahvusvahelisi tagajärgi käsitlevale Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonile Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2023) 343 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 – Nõukogu põhjenduste kavand – Vastu võetud nõukogu poolt 26. juunil 2023 - 8143/1/23 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.06.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euro kasutuselevõtt Horvaatias - COM(2023) 341 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni alusel sõlmitud, väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni olevate alade mere elurikkuse kaitset ja kestlikku kasutamist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2023) 353 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Eduaruanne esimese samba kohta - COM(2023) 377 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatavad kaitse-, majandamis- ja kontrollimeetmed, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1899/85 ja määrus (EL) nr 1236/2010 - COM(2023) 362 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS finantsandmetele juurdepääsu raamistiku kohta ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) 2022/2554 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 255, SWD(2023) 224, SWD(2023) 230, COM(2023) 360 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse makseteenuseid siseturul ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 256, SWD(2023) 231, SWD(2023) 232, COM(2023) 367 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy, Directive 2006/118/EC on the protection of groundwater against pollution and deterioration and Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy [14265/22 + ADD 1 - COM(2022) 540 final + Annex] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment (recast) [14223/22 + ADD 1 - COM(2022) 541 final + Annex] - Opinion1 on the application of the Priciples of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 540, COM(2022) 541 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.06.2023 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kliima ja julgeoleku vahelise seose uus käsitlus: tegelemine kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemise mõjuga rahule, julgeolekule ja kaitsele - JOIN(2023) 19 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA LIIDU MAJANDUSAASTA ARUANNE 2022 - COM(2023) 391 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse makseteenuseid ja e-raha teenuseid siseturul ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2015/2366/EL ja 2009/110/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 256, SWD(2023) 231, SWD(2023) 232, COM(2023) 366 Euroopa Liidu algatus
30.06.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS digieuro kehtestamise kohta - SEC(2023) 257, SWD(2023) 233, SWD(2023) 234, COM(2023) 369 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside