Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
07.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kultiveerimismaterjali tootmist ja turustamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2016/2031 ja 2017/625 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ (kultiveerimismaterjali määrus) (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 414, SWD(2023) 41, SWD(2023) 414, SWD(2023) 415, COM(2023) 415 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse teatavate uute genoomikameetodite abil saadud taimi ning nendest toodetud toitu ja sööta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 - SEC(2023) 411, SWD(2023) 411, SWD(2023) 412, SWD(2023) 413, COM(2023) 411 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turustamist liidus ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2016/2031, 2017/625 ja 2018/848 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ (taimset paljundusmaterjali käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 414, SWD(2023) 410, SWD(2023) 414, SWD(2023) 415, COM(2023) 414 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste - SEC(2023) 420, SWD(2023) 420, SWD(2023) 421, SWD(2023) 422, COM(2023) 420 EL algatusega seotud teised dokumendid
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli, mis on lisatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) ning milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelist raamlepingut Egiptuse Araabia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2023) 382 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 25. juuli 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli, mis on lisatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) ning milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelist raamlepingut Egiptuse Araabia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 379 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2023. aasta aruanne tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta Kestlikkus ja inimeste heaolu Euroopa avatud strateegilise autonoomia keskmes - COM(2023) 376 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: Euroopa Liidu aastaeelarve PROJEKT 2024. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Kulude koondarvestus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude koondarvestus eelarvejagude kaupa - COM(2023) 300 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 KOMISJONI TEATIS Euroopa kodanikualgatuse „Ei haiuimede eemaldamisele ja uimekaubandusele!“ kohta - C(2023) 4489 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi loodusvarade vastupanuvõimet toetava ja kestliku kasutuse tagamine - COM(2023) 410 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 420, SWD(2023) 420, SWD(2023) 421, SWD(2023) 422, COM(2023) 420 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mullaseire ja mulla vastupidavuse kohta (mullaseire direktiiv) - SEC(2023) 416, SWD(2023) 416, SWD(2023) 417, SWD(2023) 418, SWD(2023) 423, COM(2023) 416 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise kaubanduse vahelepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 435 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise täiustatud raamlepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 432 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise kaubanduse vahelepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2023) 434 Euroopa Liidu algatus
07.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise täiustatud raamlepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2023) 431 Euroopa Liidu algatus
06.07.2023 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuli 2023. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 14. juuli 2023. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
06.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents [8512/23 - COM(2023)209] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023)209 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid - COM(2023) 348 Euroopa Liidu algatus
05.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2023) 426 Euroopa Liidu algatus
05.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: Houses of the Oireachtans Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/85/EUon requirements for budgetary frameworks of the Member States[doc. 8778/23 ECOFIN 384 UEM 88 - COM(2023) 240 final]Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC)No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of theexcessive deficit procedure[doc. 8777/23 ECOFIN 383 UEM 87 - COM(2023) 241 final]Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THE COUNCIL on the effective coordination of economic policiesand multilateral budgetary surveillance and repealing CouncilRegulation (EC) No 1466/97[doc. 8776/23 ECOFIN 382 UEM 86 - COM(2023) 240 final]‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity andProportionality - COM(2023) 240, COM(2023) 241, COM(2023) 242 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.07.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 20. juuli 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.07.2023 Ettepanek: 2023. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 3 Tulude ajakohastamine (omavahendid) ja muud tehnilist laadi kohandused, sh kohandused seoses laskemoona tootmist toetava õigusaktiga loodud uue kaitsetööstuse tugevdamise instrumendi loomise ja rahastamisega 2023. aastaks - COM(2023) 406 Euroopa Liidu algatus
04.07.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic date of receipt: 30 June 2023 To: The President of the European Commission Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the transfer of proceedings in criminal matters [8231/23 - COM(2023) 185 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 185 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside