Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
13.07.2023 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi 2024.-2029. aasta ametiaja koosseisu kohta Muu EL dokument
13.07.2023 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (hooajatöötajate direktiivi mittenõuetekohane ülevõtmine) Muu EL dokument
13.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS transporditeenuste kasvuhoonegaaside heite arvestuse kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 441, SWD(2023) 440, SWD(2023) 441, SWD(2023) 442, COM(2023) 441 Euroopa Liidu algatus
13.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb raudteetaristu läbilaskevõime kasutamist ühtses Euroopa raudteepiirkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 913/2010 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 443, SWD(2023) 443, SWD(2023) 444, COM(2023) 443 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE kaubaveo keskkonnahoidlikumaks muutmise kohta - COM(2023) 440 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Veeb 4.0 ja virtuaalmaailma käsitlev ELi algatus: parem stardipositsioon järgmise tehnoloogilise ülemineku jaoks - SWD(2023) 250, COM(2023) 442 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Letter - COM(2023) 262 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.07.2023 Letter - COM(2023) 338 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Letter - COM(2023) 335 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi Kalanduskomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/865 - COM(2023) 430 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1563 - COM(2023) 429 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Beringi mere keskosa süsikavarude kaitse ja majandamise konventsiooni osaliste iga-aastasel konverentsil võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2019/866 - COM(2023) 425 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ringhoovuse tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/824 - COM(2023) 433 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA KONTROLLIKOJALE Komisjoni pettustevastase strateegia tegevuskava 2023. aasta läbivaatamine - SWD(2023) 245, COM(2023) 405 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/861 - COM(2023) 427 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Ameerika Troopikatuunide Komisjonis (IATTC) ja rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitleva lepingu (AIDCP) osaliste koosolekul võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/812 - COM(2023) 428 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Antarktika vete elusressursside kaitse komisjonis võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/867 - COM(2023) 423 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe osaliste koosolekutel Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2020/1582 - COM(2023) 404 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/863 - COM(2023) 403 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lõunaosa piirkondlikus kalandusorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/859 - COM(2023) 417 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppes võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/858 - COM(2023) 418 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus seoses Bosnia ja Hertsegoviina ühinemisega 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepinguga - COM(2023) 398 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, 2022. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta - SWD(2023) 244, COM(2023) 409 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel India Ookeani Tuunikomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/860 - COM(2023) 438 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Vahemere üldises kalanduskomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/869 - COM(2023) 437 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside