Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
18.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Hungarian Parliament COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (blokeerimisseadus) artikli 7 punkti a alusel - COM(2021) 535 Euroopa Liidu algatus
03.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni („Helsingi konventsioon“) raames seoses kõnealuse konventsiooni III lisa II osa muutmise soovituse vastuvõtmisega - COM(2021) 534 Euroopa Liidu algatus
03.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Århusi konventsiooni osaliste kohtumise seitsmendal istungjärgul nõuetele vastavuse asjades ACCC/C/2008/32 ja ACCC/C/2015/128 -COM(2021) 532 Euroopa Liidu algatus
25.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga asutatud koostöönõukogus seoses ELi-Aserbaidžaani partnerluse prioriteetide pikendamisega - COM(2021) 492 Euroopa Liidu algatus
30.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2021) 589 Euroopa Liidu algatus
06.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371 (mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil) rakendamise kohta - COM(2021) 536 Euroopa Liidu algatus
17.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS selliste meetmete raamistiku kohta, millega tagatakse kriisi korral oluliste meditsiinivahenditega varustatus liidu tasandi rahvatervisealases hädaolukorras- COM(2021) 577 Euroopa Liidu algatus
17.09.2021 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi strateegia koostööks India ja Vaikse ookeani piirkonnas - JOIN(2021) 24 Euroopa Liidu algatus
26.08.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 2. ja 3. septembri 2021.a mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
26.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kirjalikus menetluses seoses ühisseisukohaga minimaalse sissemakse ajutise vähendamise kohta - COM(2021) 498 Euroopa Liidu algatus
26.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2021/92 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes - COM(2021) 491 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VIISANÕUDEST VABASTAMISE PEATAMISE KORRA RAAMES ESITATAV NELJAS ARUANNE- SWD(2021) 206, COM(2021) 602 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VIISANÕUDEST VABASTAMISE PEATAMISE KORRA TÕHUSUSE JA VOLITUSTE DELEGEERIMISE KOHTA SELLE KORRA ALUSEL - COM(2021) 603 Euroopa Liidu algatus
07.09.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 21. september 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 14. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KOHTA 2020. EELARVEAASTA - SWD(2021)239, COM(2021) 538 Euroopa Liidu algatus
27.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga, seoses ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu (Prüm) artikli 540 lõikes 3 osutatud tähtaja pikendamisega, mille jooksul võib Ühendkuningriigiga vahetada DNA-profiile ja sõrmejälgi - COM(2021) 495 Euroopa Liidu algatus
27.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kultuurisündmuse „Euroopa kultuuripealinnad 2019 (Plovdiv ja Matera)“ järelhindamine - SWD(2021) 232, COM(2021) 493 Euroopa Liidu algatus
07.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 14. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2020. EELARVEAASTA KOHTA - COM(2021) 539 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Aruanne - COM(2021) 451 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Saksamaal kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2021) 445 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste toimimist - COM(2021) 439 Euroopa Liidu algatus
30.08.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseasjad) 31. august 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.11.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu - COM(2021) 661 Euroopa Liidu algatus
30.08.2021 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist kaasrahastatavate rakenduskavade elluviimise 2019. aasta aruannete kokkuvõte - COM(2021) 494 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside