Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
26.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektrooniliste registrite sisu osas COM(2021) 28 Euroopa Liidu algatus
21.01.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi mitteõigeaegne ülevõtmine) Muu EL dokument
03.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (blokeerimisseadus) artikli 7 punkti a alusel - COM(2021) 535 Euroopa Liidu algatus
03.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni („Helsingi konventsioon“) raames seoses kõnealuse konventsiooni III lisa II osa muutmise soovituse vastuvõtmisega - COM(2021) 534 Euroopa Liidu algatus
03.09.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Århusi konventsiooni osaliste kohtumise seitsmendal istungjärgul nõuetele vastavuse asjades ACCC/C/2008/32 ja ACCC/C/2015/128 -COM(2021) 532 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendusprotokolli sõlmimise üle - SWD(2021) 221, SWD(2021) 222, COM(2021) 456 Euroopa Liidu algatus
25.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga asutatud koostöönõukogus seoses ELi-Aserbaidžaani partnerluse prioriteetide pikendamisega - COM(2021) 492 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Aruanne - SWD(2021) 206, COM(2021) 602 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Aruanne - COM(2021) 603 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Aruanne - COM(2021) 451 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse põimõpet kvaliteetse ja kaasava põhi- ja keskhariduse tagamiseks (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2021) 219, COM(2021) 455 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL, mille kohaselt antakse Austria Vabariigile luba jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 - COM(2021) 458 Euroopa Liidu algatus
06.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371 (mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil) rakendamise kohta - COM(2021) 536 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni käsitleva määruse (EL) 2016/589 toimimise ja mõju kohta Esitatud vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 35 - SWD(2021) 217, COM(2021) 452 Euroopa Liidu algatus
17.09.2021 Ettepanek - COM(2021) 577 Euroopa Liidu algatus
17.09.2021 Ühisteatis - JOIN(2021) 24 Euroopa Liidu algatus
26.08.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 2. ja 3. septembri 2021.a mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
26.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kirjalikus menetluses seoses ühisseisukohaga minimaalse sissemakse ajutise vähendamise kohta - COM(2021) 498 Euroopa Liidu algatus
26.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2021/92 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes - COM(2021) 491 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Saksamaal kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2021) 445 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste toimimist - COM(2021) 439 Euroopa Liidu algatus
07.09.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 21. september 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Minutes of the meeting of the Chairpersons of COSAC (19 July 2021) and minutes of the meeting of the Presidential Troika of COSAC (16 July 2021); VTC format, Ljubljana - 11169/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/XXX teatavate 2021. aasta ajutiste kalapüügivõimaluste osas liidu vetes ja vetes väljaspool liitu COM(2021) 31 Euroopa Liidu algatus
07.09.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 14. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KOHTA 2020. EELARVEAASTA - SWD(2021)239, COM(2021) 538 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside