Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 COM(2019) 437 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrusele (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 247/2006 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrusele (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1405/2006 - COM(2019) 436 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrusele (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2019) 434 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 -COM(2019)433 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiivile 2000/36/EÜ toiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/110/EÜ mee kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/111/EÜ teatavate toiduks ettenähtud suhkrute kohta, nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/112/EÜ toiduks ettenähtud puuvilja ja marja mahlade ning teatavate samalaadsete toodete kohta ning nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/113/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljadžemmide, -želeede ja -marmelaadide ning magustatud kastanipüree kohta - COM(2019)435 Euroopa Liidu algatus
27.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega [Laiendatud kliimakoostöö ELi, Islandi ja Norra vahel] (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 438 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel taimegeneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutamise rahvusvahelise lepingu juhtorgani kaheksandal istungjärgul COM(2019) 428 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik, eelnõu kohta - COM(2019) 354 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
26.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 116/2009 (kultuuriväärtuste ekspordi kohta) rakendamise kohta 1. jaanuar 2014 - 31. detsember 2017 - COM(2019)429 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni halduskomitees - COM(2019) 423 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus”), kohaldamise ja rakendamise kohta SWD(2019) 337; COM(2019) 426 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmisega - COM(2019) 427 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) kohaldamise kohta - COM(2019) 425 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel assotsiatsiooninõukogus, mis on moodustatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel), seoses nimetatud lepingu protokolli 4 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega - COM(2019) 430 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2018. EELARVEAASTA KOHTA - COM(2019) 422 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi rakendamine 2016. aastal SWD(2019) 316; COM(2019) 365 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ISA² programmi vahendamise tulemused SWD(2019) 1615; COM(2019) 615 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 07.-08. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) asutatud COM(2019) 432 assotsiatsioonikomitees seoses teabevahetusega, mille abil hinnatakse kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse eespool nimetatud lepingut) mõju Euroopa Liidu algatus
20.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel päritolureeglite komitees, mis on moodustatud Marrakechis 15. aprillil 1994 allakirjutatud lõppaktile lisatud päritolureeglite lepinguga (WTO GATT 1994) COM(2019) 424 Euroopa Liidu algatus
19.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (tulirelvadirektiivi mitteõigeaegne ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (direktiivi 2009/138/EÜ mittenõuetekohane ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluses kohta (direktiivi 2011/92/EL mittenõuetekohane ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 04. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Tagasiside