Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
28.12.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ Ühendkuningriigis toodetud metsapaljundusmaterjali ja liidus toodetud vastava materjali samaväärsuse osas COM(2020) 852 Euroopa Liidu algatus
28.12.2020 Letter / COM(2020) 798 Euroopa Liidu algatus
23.12.2020 Teatis - COVER NOTE Subject: ‒ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU (11048/20 - COM(2020) 591 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (11053/20 - COM(2020) 593 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (11055/20 - COM(2020) 594 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/ (11051/20 - COM (2020) 595 final) ‒ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (11052/20 - COM(2020) 596 - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.12.2020 Komisjoni teavitus - COM(2020) 851 Euroopa Liidu algatus
22.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE tööjõukuluindeksit käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamise kohta COM(2020) 819 Euroopa Liidu algatus
22.12.2020 Letter / COM(2020) 749 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide vahel Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu karistusregistrist saadud teabe vahetamise kohta - SWD(2020) 378; COM(2020) 778 Euroopa Liidu algatus
22.12.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühise põllumajanduspoliitika raames liikmesriikidele antavad soovitused nende strateegiakavade kohta SWD(2020) 367; SWD(2020) 368; SWD(2020) 369; SWD(2020) 370; SWD(2020) 371; SWD(2020) 372; SWD(2020) 373; SWD(2020) 374; SWD(2020) 375; SWD(2020) 376; SWD(2020) 377; {SWD(2020) 379; SWD(2020) 384; SWD(2020) 385; SWD(2020) 386; SWD(2020) 387; SWD(2020) 388; {SWD(2020) 389; SWD(2020) 390; SWD(2020) 391; SWD(2020) 392; SWD(2020) 393; SWD(2020) 394; SWD(2020) 395; SWD(2020) 396; SWD(2020) 397; SWD(2020) 398; COM(2020) 846 Euroopa Liidu algatus
21.12.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Mitmeaastase finantsraamistiku tehniline kohandus 2021. aastaks kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027) artikliga 4 COM(2020) 848 Euroopa Liidu algatus
21.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta kaupade siseveetranspordi statistikat käsitleva määruse (EL) 2018/974 rakendamise kohta -COM(2020) 821 Euroopa Liidu algatus
21.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus - COM(2020) 749 Euroopa Liidu algatus
18.12.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies [11853/20 - COM (2020)642 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2018/643 (raudteeveo statistika kohta) rakendamise kohta COM(2020) 838 Euroopa Liidu algatus
18.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiviga 2010/24/EL (vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) kehtestatud korra toimimise kohta SWD(2020) 340; COM(2020) 813 Euroopa Liidu algatus
18.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel tsiviilõhusõidukite ekspordikrediitide sektorileppe suhtes võetava seisukoha kohta COM(2020) 847 Euroopa Liidu algatus
18.12.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union [12477/20 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2020) 682 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 682 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.12.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [11188/20 + ADD 1 - COM(2020) 571 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 571 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.12.2020 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/1139 as regards the capacity of the European Union Aviation Safety Agency to act as Performance Review Body of the Single European Sky - [doc. 10841/20 - COM(2020) 141 final] Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation of the Single European Sky (recast) - [doc. 10840/20 - COM(2020) 579 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 141, COM(2020) 579 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.12.2020 Letter - COM(2020) 595 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.12.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148 SEC(2020) 430, SWD(2020) 344, SWD(2020) 345, COM(2020) 823 Euroopa Liidu algatus
17.12.2020 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks JOIN(2020) 18 Euroopa Liidu algatus
17.12.2020 Ettepanek - SEC(2020) 433, SWD(2020) 358, SWD(2020) 359, COM(2020) 829 Euroopa Liidu algatus
17.12.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Viivislaenude probleemi lahendamine COVID-19 pandeemia tagajärgede kontekstis- COM(2020) 822 Euroopa Liidu algatus
17.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mida väljendatakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 64. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni - COM(2020) 814 Euroopa Liidu algatus
17.12.2020 Letter - COM(2020) 596 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside