Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
27.11.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (kodifitseeritud) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2023) 738 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 7-10/2023 - COM(2023) 759 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tiaklopriidi jääkide piirnormidega(EMPs kohaldatav tekst) - COM(2023) 739 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu muudatuse liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 736 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2023) 734 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE innovatsioonifondi rakendamise kohta 2022. aastal - COM(2023) 732 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/818 komisjonile antud õiguse kohta võtta vastu delegeeritud õigusakte - COM(2023) 723 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kokkuvõte ÜPP strateegiakavadest aastateks 2023–2027: ühised jõupingutused ja ühine ambitsioon - COM(2023) 707 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - COM(2023) 743 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 15. detsembri 2022. aasta rakendusotsust (EL) (ST 15447/22 INIT; ST 15447/22 ADD 1) Ungari taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 384, COM(2023) 748 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Letter - COM(2023) 645 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.11.2023 Ettepanek - SEC(2023) 384, SWD(2023) 372, SWD(2023) 373, SWD(2023) 374, COM(2023) 728 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Letter - COM(2023) 698 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.11.2023 Letter - COM(2023) 727 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.11.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu otsust 89/367/EMÜ, millega luuakse alaline metsakomitee - COM(2023) 727 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Soovitus - SWD(2023) 903, COM(2023) 903 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Ettepanek - COM(2023) 904 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Komisjoni teatis - SWD(2023) 901, SWD(2023) 902, COM(2023) 902 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS. JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2024. aasta kestliku majanduskasvu analüüs - COM(2023) 901 Euroopa Liidu algatus
27.11.2023 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2023 Quality Report on Balance of Payments, International Investment Position, International Trade in Services and Foreign Direct Investment statistics (analysed data until reference quarter Q2 of 2022) - SWD(2023) 385 Muu EL dokument
27.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions [12976/23 REV1 - COM(2023) 533 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 533 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 10. ja 11. detsember 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 11. detsember 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 4. mai 2022. aasta rakendusotsust (EL) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1) Bulgaaria taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - COM(2023) 746 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE 2024. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang - COM(2023) 900 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside