Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
16.01.2020 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne 2018. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaarabioperatsioonide kohta COM(2020) 6 Euroopa Liidu algatus
16.01.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluste (vedelkütusevarude ja ühtlustatud riskinäitajate kehtestamise) kohta Muu EL dokument
16.01.2020 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa CO2-turu toimimise kohta COM(2019) 557 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.01.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. jaanuari 2020. a kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
15.01.2020 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad COM(2020) 23 Euroopa Liidu algatus
15.01.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse õiglase ülemineku fond COM(2020) 22 Euroopa Liidu algatus
15.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kestliku Euroopa investeerimiskava Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava COM(2020) 21 Euroopa Liidu algatus
14.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrusega (EL) 2016/1076 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) (varem „turulepääsu määrus“) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 7 Euroopa Liidu algatus
14.01.2020 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputiesl Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 [13644/19 + ADD 1 - COM (2019) 580 EL algatusega seotud teised dokumendid
14.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel metsloomade rändliikide kaitse konventsiooniosaliste konverentsi 13. istungil seoses mitme osalise ettepanekutega muuta kõnealuse konventsiooni lisasid, ning kõnealuse konventsiooni suhtes tehtud reservatsiooni tagasi võtmise kohta - COM(2020) 8 Euroopa Liidu algatus
14.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2018/1977, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020 - COM(2020) 5 Euroopa Liidu algatus
13.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 28. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.01.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 27. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE hülgetoodetega kauplemist käsitleva määruse (EÜ) nr 1007/2009 (muudetud määrusega (EL) 2015/1775) rakendamise kohta - COM(2020) 4 Euroopa Liidu algatus
09.01.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. jaanuari 2020. a erakorralisel istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 3 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) liidu nimel sõlmimise kohta COM(2020) 2 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli alusel COM(2020) 1 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 10. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 21. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.01.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 20. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 7-10/2019 COM(2019) 637 Euroopa Liidu algatus
19.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu esimese liikuvuse paketi eelnõude kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.12.2019 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta COM(2019) 653 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside