Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
15.06.2021 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14. juunil 2021- 6488/1/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14.juunil 2021 - 6486/2/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 10537/1/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Nõukogu põhjendused - SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6975/3/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6486/2/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a European approach to Artificial Intelligence [doc. 8334/21 - COM(2021) 205 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 205 EL algatusega seotud teised dokumendid
14.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic date of receipt: 11 June 2021 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts [doc. 8115/21 - COM(2021) 206 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide organisatsiooni (AKVRO) liikmete vahelise partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta- COM(2021) 312 Euroopa Liidu algatus
13.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel Reini laevaliikluses ja muudel siseveeteedel tekkinud jäätmete kogumist, ladestamist ja vastuvõtmist käsitleva konventsiooni (CDNI) osaliste konverentsil seoses sellise resolutsiooni vastuvõtmisega, mille eesmärk on laiendada olmereovee vette juhtimise keeldu 12–50 reisijat vedavatele siseveelaevadele - COM(2021) 307 Euroopa Liidu algatus
13.06.2021 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Social Fund Plus (ESF+) and repealing Regulation (EU) No 1296/2013 - Adopted by the Council on 27 May 2021 (6980/2/21 REV 2, 28 May 2021) - 9758/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.06.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 28. ja 29. juuni 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.06.2021 Eesti seisukohad 14. juuni 2021. a Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul videokonverentsil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
10.06.2021 Eesti seisukohad eurorühma 17. juuni 2021. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 18. juuni 2021. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
10.06.2021 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (direktiivi (EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimimine, mitteõigeaegne ülevõtmine) Muu EL dokument
10.06.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE ELi eelarve iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne. 2020. eelarveaasta- COM(2021) 301 Euroopa Liidu algatus
09.06.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rumeenias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta COM(2021) 370 Euroopa Liidu algatus
09.06.2021 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Euroopa Arengufond (EAF): kulukohustuste, maksete ja osamaksude prognoosid - COM(2021) 276 Euroopa Liidu algatus
09.06.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Mitmeaastase finantsraamistiku tehniline kohandus 2022. aastaks kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027) artikliga 4- COM(2021) 365 Euroopa Liidu algatus
09.06.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Säästvam kalapüük ELis: ülevaade olukorrast ja suunad 2022. aastaks - SWD(2021) 122, COM(2021) 279 Euroopa Liidu algatus
09.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms. [6750/21 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2021) 93 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 93 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.06.2021 Parandus - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy - Adopted by the Council on 27 May 2021 (ST 6674/21 ADD 2 REV 1, 31 May 2021) - 9562/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.06.2021 Parandus - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy - Adopted by the Council on 27 May 2021 (ST 6674/21 ADD 1 REV 1, 31 May 2021) - 9557/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.06.2021 Parandus - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments - Adopted by the Council on 27 May 2021 (ST 5488/1/21 REV 1, 31 May 2021) - 9578/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.06.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE siseturu infosüsteemi (IMI) e-kaubanduse alase katseprojekti tulemuste kohta COM(2021) 295 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside