Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Rumeenia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 273; C(2019) 4423 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Sloveenia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 271; C(2019) 4424 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Slovakkia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 274; C(2019) 4425 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Soome lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 276; C(2019) 4426 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Rootsi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 278; C(2019) 4427 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Ühendkuningriigi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 279; C(2019) 4428 Euroopa Liidu algatus
21.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 08. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
21.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Tšehhile luba kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 - COM(2019) 283 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 09. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.07.2019 Eesti seisukohad eurorühma 8. juuli 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandusja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 9. juuli 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid) sätete kohta, mida kohaldatakse interneti teel eri müügikohtades tehtud broneeringute suhtes SWD(2019) 270; COM(2019) 270 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamisega COM(2019) 286 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta COM(2019) 289 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta- SWD(2019) 300; COM(2019) 350 Euroopa Liidu algatus
19.07.2019 Parandus - SWD(2019) 199 final/2 PART 1/3 CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2019) 264 final of 25.6.2019. The watermark "DRAFT" visible from page 6 onwards has been removed. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT FITNESS CHECK of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH), as well as related aspects of legislation applied to downstream industries Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Findings of the Fitness Check of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH) and identified challenges, gaps and weaknesses SWD(2019) 199; COM(2019) 264 EL algatusega seotud teised dokumendid
26.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kõige olulisemate kemikaale käsitlevate õigusaktide (v.a REACH) toimivuskontrolli järeldused ning kindlakstehtud probleemid, lüngad ja puudused SWD(2019) 199; COM(2019) 264 Euroopa Liidu algatus
26.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2020-2024) COM(2019) 305 Euroopa Liidu algatus
26.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE ELi 2018. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruanne- COM(2019) 299 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Parandus - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2018 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - COM(2019) 299 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi piirkondliku kalandusorganisatsiooni või õigusliku vahendi loomise üle mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja majandamiseks Kesk-Atlandi lääneosas COM(2019) 291 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) kohaldamise kohta seoses konsolideerimisgrupi järelevalve ja kapitalihaldusega kindlustus- või edasikindlustusandjate konsolideerimisgrupis COM(2019) 292 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Kagu-Euroopa piirkonna vahelise ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu võitlemise tegevuskava (2015–2019) hindamine SWD(2019) 282; COM(2019) 293 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 312 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA LIIDU MAJANDUSAASTA KONSOLIDEERITUD ARUANNE 2018 - COM(2019) 316 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE ja KONTROLLIKOJALE Euroopa Arengufondi majandusaasta aruanne 2018 - COM(2019) 317 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside