Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
16.09.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu üle, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist Cabo Verde Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut COM(2019) 417 Euroopa Liidu algatus
13.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 9. lisa („Protseduuride lihtsustamine“) 9. peatüki läbivaatamisega broneeringuinfo standardite ja soovituslike tavade osas - COM(2019) 416 Euroopa Liidu algatus
13.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta kliimatippkohtumise kohta, mille korraldab ÜRO peasekretär New Yorgis - COM(2019) 412 Euroopa Liidu algatus
12.09.2019 Eesti seisukohad kalandus- ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta Muu EL dokument
12.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta COM(2019) 330; COM(2019) 331 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
12.09.2019 Letter - COM(2019) 620 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 26. ja 27. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis võimaldab arenguriikidest WTO liikmetel kohaldada vähim arenenud riikide suhtes tariifset sooduskohtlemist COM(2019) 410 Euroopa Liidu algatus
11.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis lubab Ameerika Ühendriikidel kohaldada USA Kariibi mere piirkonna majanduse taastamise seaduse (CBERA) alusel tariifset sooduskohtlemist COM(2019) 409 Euroopa Liidu algatus
11.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta SWD(2019) 319, SWD(2019) 1350, COM(2019) 620 Euroopa Liidu algatus
10.09.2019 Letter / COM(2019) 411 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.09.2019 Letter / COM(2019) 399 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
10.09.2019 Letter / COM(2019) 397 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.09.2019 Letter / COM(2019) 396 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 24. september 2019, 3714 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.09.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu (milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Mayotte’i vetele) sõlmimise üle - COM(2019) 407 Euroopa Liidu algatus
06.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne romade integreerimise riiklike strateegiate rakendamise kohta – 2019 SWD(2019) 320; COM(2019) 406 Euroopa Liidu algatus
06.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2019) 461 Euroopa Liidu algatus
06.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile SWD(2019) 324; COM(2019) 411 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Viimased ettevalmistused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseks 1. novembril 2019- COM(2019) 394 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga COM(2019) 396 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega ELi vetes - COM(2019) 398 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) COM(2019) 397 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust- COM(2019) 399 Euroopa Liidu algatus
02.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2019) 405 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside