Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
16.11.2017 Parandus - KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Aruanne põllumajanduse pikaajalise riikliku abikava rakendamise kohta aastatel 2011– 2015 Soome ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades vastavalt komisjoni otsustele 2009/3067 ja 2010/6050 - COM(2017)189
16.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse seisukohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga loodud assotsieerimisnõukogus seoses assotsieerimislepingu I-A lisa täiendamisega ning kõnealuse lepingu kohaselt kokku tulnud assotsieerimiskomitee kaubanduse erikoosseisus seoses ümberarvestuste tegemisega assotsieerimislepingu I-C ja I-D lisas esitatud ekspordimaksude kõrvaldamise kavas - COM(2017) 663
16.11.2017 Letter - COM(2017) 647
16.11.2017 Letter - COM(2017) 660
16.11.2017 Letter - COM(2017) 536
16.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsil võetav seisukoht seoses toiduga kindlustatuseks riigivaru loomisega, kaubandust moonutava mõjuga siseriiklike toetustega, sh puuvillasektorile antavate toetustega põllumajanduses, ekspordi piirangutega põllumajanduses, kalandustoetustega, teenuste osutamist reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja VKEsid/kaubavahetust käsitlevate regulatiivsete meetmete läbipaistvusega - COM(2017) 668
16.11.2017 KOMISJONI ARUANNE ARUANNE OHTLIKE AINETEGA SEOTUD SUURÕNNETUSTE OHU OHJELDAMIST KÄSITLEVA DIREKTIIVI 96/82/EÜ KOHALDAMISE KOHTA LIIKMESRIIKIDES AASTATEL 2012–2014 - COM(2017) 665
15.11.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 30. november ja 1. detsember 2017 - 3580
15.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta - COM(2017) 750; SWD(2017) 700
15.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rumeenias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta - COM(2017) 751; SWD(2017) 701
15.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi Šveitsi Konföderatsiooniga, et muuta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkulepet, et võimaldada Šveitsi Konföderatsioonil osaleda Euroopa Liidu Raudteeameti tegevuses - COM(2017) 664
15.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa Komisjoni panus ELi juhtide kohtumisse Göteborgis 17. novembril 2017 - COM(2017) 673
15.11.2017 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku vahehindamine - SWD(2017) 286; COM(2017) 458
15.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega COM(2017) 643
15.11.2017 Teatis - COVER NOTE Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - 2016/0399 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - 2016/0400 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. COM (2016) 798; COM (2016) 799
15.11.2017 Teatis - COVER NOTE Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; and COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. COM (2016)798; COM (2016)799
14.11.2017 Teatis - COVER NOTE No. prev. doc.: ST 5705/17 - COM (2016) 798 ST 5623/17 - COM (2016) 799 Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - 2016/0399 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - 2016/0400 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. - Reply from the European Commission to the Opinion of the Portuguese Parliament on the application of the Principle of Subsidiarity and Proportionality No. prev. doc.: ST 5705/17 - COM (2016) 798 - COM (2016) 799
14.11.2017 Teatis - COVER NOTE Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - 2016/0399 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - 2016/0400 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. - Reply from the European Commission to the Opinion of the German Bundesrat on the application of the Principle of Subsidiarity and Proportionality COM (2016) 798, COM (2016) 799
14.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the European Council Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - 2016/0399 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - 2016/0400 (COD) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. - Reply from the European Commission to the Opinion of the Czech Chamber of Deputies relating to the application of the Principle of Subsidiarity and Proportionality - COM (2016) 798; COM (2016) 799
13.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 343
13.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 343
13.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Italian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market. [7621/17 - COM(2017) 142 final] -Final document from the Italian Chamber of Deputies on the above Directive proposal1 - COM(2017) 142
13.11.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga moodustatud ühisnõukogus seoses ühisnõukogu ja ühiskomitee kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega - JOIN(2017) 43
13.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2016. aasta aruanne Euroopa Liidu humanitaarabipoliitika ja selle rakendamise kohta COM(2017) 662
13.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Läti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2017) 659
Tagasiside