Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
01.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 SEC(2018) 305; SWD(2018) 301; COM(2018) 392
01.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 SEC(2018) 275; SWD(2018) 292; SWD(2018) 293; COM(2018) 385
01.06.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Vaikse ookeani põhjaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga ühinemise üle- COM(2018) 376
01.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks COM(2018) 394
01.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu 4. ja 5. juuni 2018. a istungil
01.06.2018 Parandus: Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Taani 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Taani 2018. aasta lähenemisprogrammi kohta
01.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects the final of 23.5.2018 Concerns all languages versions Level of sensibility removed from the cover page The text should read as follows: Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Läti 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Läti 2018. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM (2018) 413
31.05.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidus piiriüleste maksete tasusid reguleeriva määruse muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 163
31.05.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta - COM(2018) 212
31.05.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta COM(2018) 185
31.05.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta - COM(2018) 173
31.05.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu kohta  COM(2018) 184
31.05.2018 Parandus - COM(2018) 403 final/2 CORRIGENDUM This document corrects the final of 23.5.2018 Concerns all languages versions Level of sensibility removed from the cover page The text should read as follows: Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Tšehhi Vabariigi 2018. aasta lähenemisprogrammi kohta COM (2018) 403
31.05.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects the COM (2018) 402 final of 23.5.2018 Concerns all languages versions Level of sensibility removed from the cover page The text should read as follows: Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Bulgaaria 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Bulgaaria 2018. aasta lähenemisprogrammi kohta COM (2018) 402
31.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 COM(2018) 381
31.05.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects the COM (2018) 401 final of 23.5.2018 Concerns all languages versions Level of sensibility removed from the cover page The text should read as follows: Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Belgia 2018. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Belgia 2018. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM (2018) 401
31.05.2018 2018. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale - COM(2018) 361
31.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale- COM(2018) 360
31.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend SEC(2018) 277; SWD(2018) 297; SWD(2018) 298; COM(2018) 387
31.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) SWD(2018) 281; COM(2018) 369
31.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega laiendatakse määruse (EL) nr .../2018 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele COM(2018) 371
31.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 359
31.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 263; SWD(2018) 272; SWD(2018) 273; COM(2018) 358
31.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 272; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 379
31.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378
Tagasiside