Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
14.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta COM(2018) 64
13.02.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa ühendamise rahastu vahehindamise kohta - COM(2018) 66; SWD(2018) 44
13.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Taanil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 75 - COM(2018) 68
13.02.2018 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3599. istung (üldasjad) 27. veebruar 2018
12.02.2018 Teatis - COM(2017) 821; COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 827
09.02.2018 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kokkuvõte
09.02.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) COM(2018) 61
09.02.2018 Euroopa Liidu nõukogu istung (välisasjad) 26. veebruar 2018 - 3598
09.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ungaril kohaldada erimeedet, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2018) 58
09.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Läti Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2018) 59
08.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel OTIFi läbivaatamiskomitee 26. istungjärgul rahvusvahelise raudteeveo konventsioonis (COTIF) ja selle lisades tehtavate teatavate muudatuste suhtes - COM(2018) 63
08.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 548
08.02.2018 Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280
08.02.2018 Eesti seisukohad EL haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 15. veebruari 2018. a istungil
08.02.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism [14884/17 - COM(2017) 772
07.02.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega COM(2018) 65
07.02.2018 KOMISJONI OTSUS, 7.2.2018, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2017. aasta eelarvest 2018. aasta eelarvesse ja teatavate 2017. aasta eelarve vabastatud assigneeringute 2018. aasta eelarves uuesti kättesaadavaks tegemise kohta - C(2018) 776
07.02.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2017 COM(2018) 70
07.02.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 57
07.02.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energyefficient road transport vehicles [14183/17 - COM(2017) 653
06.02.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidus maanteetranspordis kasutatava bensiini ja diislikütuse kvaliteet (2016. aruandeaasta) - COM(2018) 56
06.02.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 92/106/EEC on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States [14213/17 TRANS 464 CODEC 1785 IA 176 - COM(2017) 648 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 648
06.02.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border - 5868/18
06.02.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border - 5867/18
06.02.2018 Letter - COM(2017) 753
Tagasiside