Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
12.07.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2017. aasta aruanne- SWD(2018) 377; SWD(2018) 378; SWD(2018) 379; COM(2018) 540
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 277
12.07.2018 Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. juuli 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
12.07.2018 Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653
10.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2015–2017) - COM(2018) 531
10.07.2018 2018. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 5 Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega - COM(2018) 537
10.07.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Majandus- ja rahandusküsimused / eelarve) 24. juuli 2018 - TÜHISTATUD
09.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, järgmise dokumendi vastuvõtmise kohta: „Tugevam privilegeeritud partnerlus ELi ja Tuneesia vahel: strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2018–2020“ - JOIN(2018)9
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 530
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 527
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga-COM(2018) 528
06.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne nõukogu 25. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 723/2009 (Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta) kohaldamise kohta - COM(2018) 523
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 526
06.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) [doc. 9701/18 + ADD 1 + ADD2 - COM(2018) 380 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 380
05.07.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Esimene iga kahe aasta tagant esitatav aruanne ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamisel tehtud edusammude kohta - COM(2018) 524
05.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1970, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2018. aastaks - COM(2018) 500
05.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS allkirjastada Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ - COM(2018) 517
05.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ - COM(2018) 518
05.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide võetavate statistika usaldusväärsuse tagamise kohustuste kohta, mida nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 -COM(2018) 516
05.07.2018 Parandus: ANNEXES REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2017 Annual Management and Performance Report for the EU Budget- COM(2018) 457
05.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse elektroonilise kaubaveoteabe kohta eelnõu suhtes - COM(2018) 279
04.07.2018 Letter - COM(2018) 346
04.07.2018 Parandus: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel moodustatud tolli allkomitees seoses sellega, et protokoll nr 1, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse uue protokolliga, milles osutatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikule konventsioonile - COM(2018) 510
Tagasiside