Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
17.06.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 21. juuni 2021. aasta istungil ja informatsiooni Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
17.06.2021 Letter / COM(2021) 189 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Kreeka taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 155; COM(2021) 328 Euroopa Liidu algatus
17.06.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE COVID-19 pandeemiast saadud varajased õppetunnid COM(2021) 380 Euroopa Liidu algatus
16.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Hispaania taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta- SWD(2021) 147, COM(2021) 322 Euroopa Liidu algatus
16.06.2021 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund - Adopted by the Council on 27 May 2021. (ST 6168/1/21 REV 1, 31 May 2021) - 9879/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.06.2021 Teatis - COM(2020) 825, COM(2020) 842 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: the Czech Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) [6532/21 COM (2021) 85 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 85 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.06.2021 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 16.6.2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Fossiilkütuse reklaami ja sponsorluse keeld“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) C(2021) 4347 Euroopa Liidu algatus
16.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Portugali taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 146, COM(2021) 321 Euroopa Liidu algatus
16.06.2021 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Venemaa suhted – vastuseis inimõiguste rikkumisele, huvide kahjustamise tõrjumine ja valikuline dialoog JOIN(2021) 20 Euroopa Liidu algatus
15.06.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta COM(2021) 310 Euroopa Liidu algatus
15.06.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 COM(2021) 309 Euroopa Liidu algatus
15.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2020/1706 teatavate kalandustoodete autonoomsete tariifikvootide osas COM(2021) 308 Euroopa Liidu algatus
15.06.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) nr 1337/2011 (mis käsitleb Euroopa püsikultuuride statistikat) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 306 Euroopa Liidu algatus
15.06.2021 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14. juunil 2021- 6488/1/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14.juunil 2021 - 6486/2/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 10537/1/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Nõukogu põhjendused - SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6975/3/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6486/2/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a European approach to Artificial Intelligence [doc. 8334/21 - COM(2021) 205 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 205 EL algatusega seotud teised dokumendid
14.06.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Czech Republic date of receipt: 11 June 2021 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts [doc. 8115/21 - COM(2021) 206 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide organisatsiooni (AKVRO) liikmete vahelise partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta- COM(2021) 312 Euroopa Liidu algatus
13.06.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel Reini laevaliikluses ja muudel siseveeteedel tekkinud jäätmete kogumist, ladestamist ja vastuvõtmist käsitleva konventsiooni (CDNI) osaliste konverentsil seoses sellise resolutsiooni vastuvõtmisega, mille eesmärk on laiendada olmereovee vette juhtimise keeldu 12–50 reisijat vedavatele siseveelaevadele - COM(2021) 307 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside