Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
12.07.2019 Letter / COM(2019) 330 Euroopa Liidu algatus
12.07.2019 Letter / COM(2019) 331 Euroopa Liidu algatus
12.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE, milles hinnatakse piimatootjate poolt turustusaastate 1995/1996–2001/2002 eest tasumisele kuuluva lisamaksu sissenõudmisel tehtud edusamme, millest Itaalia on teatanud komisjonile ja nõukogule (vastavalt nõukogu otsuse 2003/530/EÜ artiklile 3) COM(2019) 335 Euroopa Liidu algatus
15.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ülemeremaadele ja -territooriumidele 11. Euroopa Arengufondi raames antud rahalise abi rakendamise kohta COM(2019) 336 Euroopa Liidu algatus
15.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes [RescUE] COM(2019) 337 Euroopa Liidu algatus
15.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2018. aasta konkurentsipoliitika aruanne SWD(2019) 297; COM(2019) 339 Euroopa Liidu algatus
16.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrusi (EL) 2019/124 ja (EL) 2018/2025 seoses teatavate kalapüügivõimalustega COM(2019) 338 Euroopa Liidu algatus
16.07.2019 Saatemärkused - COVER NOTE Subject: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2018 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY AND ON RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS COM(2019) 333 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Õigusriigi tugevdamine liidus Tegevuskava COM(2019) 343 Euroopa Liidu algatus
19.07.2019 Parandus - SWD(2019) 199 final/2 PART 1/3 CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2019) 264 final of 25.6.2019. The watermark "DRAFT" visible from page 6 onwards has been removed. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT FITNESS CHECK of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH), as well as related aspects of legislation applied to downstream industries Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Findings of the Fitness Check of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH) and identified challenges, gaps and weaknesses SWD(2019) 199; COM(2019) 264 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.07.2019 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu alusel loodud partnerlusnõukogus seoses partnerlusnõukogu, partnerluskomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude organite kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega - COM(2019) 345 Euroopa Liidu algatus
22.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega selle kohta, et Ameerika Ühendriikidele eraldatakse 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) sätestatud tariifikvootide raames teatav osa - COM(2019) 297 Euroopa Liidu algatus
22.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel kokkuleppe allkirjastamist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele - COM(2019) 296 Euroopa Liidu algatus
22.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) rakendamise ühise läbivaatamise kohta - SWD(2019) 301, COM(2019) 342 Euroopa Liidu algatus
22.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise käsitleva protokolli nr 1 vastuvõtmisega - COM(2019) 341 Euroopa Liidu algatus
22.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepinguga - COM(2019) 344 Euroopa Liidu algatus
23.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks- SWD(2019) 307, COM(2019) 352 Euroopa Liidu algatus
25.07.2019 TEAVE, Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud)- CM 3394/1 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega - COM(2019) 348 Euroopa Liidu algatus
25.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vahendusmenetluse korra, vahekohtumenetluse korra ja vahekohtunike tegevusjuhendi kavandatud vastuvõtmisega - COM(2019) 347 Euroopa Liidu algatus
25.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 2014. a lennujaamadele ja -ettevõtjatele antava riigiabi suuniste järelhindamist Muu EL dokument
26.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide pangakontodega seotud automatiseeritud keskmehhanismide (keskregistrid või kesksed elektroonilised andmeotsingu süsteemid) omavahelise ühendamise kohta COM(2019) 372 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE rahapesu andmebüroode vahelise koostöö raamistiku hindamise kohta- COM(2019) 371 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE siseturgu mõjutavate ja piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamise kohta - COM(2019) 370, SWD(2019) 650 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku parem rakendamine COM(2019) 360 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside