Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2018 - COM(2018) 554
20.07.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Teine eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta - SWD(2018) 380; COM(2018) 549
19.07.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi-siseste investeeringute kaitse COM(2018) 547
19.07.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019 - COM(2018) 556
19.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kohtumisel - COM(2018) 542
19.07.2018 Parandus: ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Update on the implementation of the remaining benchmarks of the visa liberalisation roadmap by Kosovo*, as outlined in the fourth report on progress of 4 May 2016 - COM(2018) 543
19.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist, eelnõu kohta - COM(2018) 274
19.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond, eelnõu kohta - COM(2018) 278
19.07.2018 Parandus: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 472
19.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Ajakohane teave viisanõude kaotamise tegevuskava järelejäänud nõuete Kosovo-poolse rakendamise kohta,* nagu on kirjeldatud 4. mai 2016. aasta neljandas eduaruandes COM(2018) 543
18.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL ja lubatakse Austrial jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 168 ja 168a - COM(2018)539
18.07.2018 Parandus: LISAD järgmise dokumendi juurde: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend -SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 473
18.07.2018 Parandus: LISAD järgmise dokumendi juurde: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 471
18.07.2018 Letter - COM(2018) 378
17.07.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Gambia Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks - COM(2018) 541
17.07.2018 Letter - COM(2018) 480
17.07.2018 Letter - COM(2018) 478
17.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013 (millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed) lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguselise piirangu osas - COM(2018) 533
17.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Dutch Senate date of receipt: 5 July 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services [8413/18 - COM(2018)238] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)238
16.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäära sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 - COM(2018) 535
16.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühtsete järgmise päeva ja päevasisese turu mehhanismide väljatöötamise kohta liikmesriikides ning määratud elektriturukorraldajate vahelise konkurentsi arengu kohta kooskõlas komisjoni määruse (EL) 2015/1222 (millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised) artikli 5 lõikega 3 - SWD(2018) 376; COM(2018) 538
13.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise, allkomiteede ja spetsialiseerunud töörühmade moodustamise ja nende pädevustingimuste vastuvõtmisega- JOIN(2018) 21
13.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2018) 532
13.07.2018 Rakendusotsus - C(2018) 4495
12.07.2018 KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise ettepanekut, mille Euroopa Kohus esitas 26. märtsil 2018- COM(2018) 534
Tagasiside