Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.02.2018 Parandus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta COM(2017) 772
20.02.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/riigikaitse) 06. märts 2018 - 3602
19.02.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule nende volituste rakendamise kohta, mis on delegeeritud komisjonile määrusega (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist - COM(2018) 73
19.02.2018 Letter/COM(2017) 793
19.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelisele teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingule, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel allakirjutamise ja kõnealuse lepingu ajutise kohaldamise kohta - COM(2018) 72
19.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) - COM(2018) 74
19.02.2018 Letter - COM(2017) 794
19.02.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA NÕUKOGULE JA NÕUKOGULE Uus tänapäevane mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. aastat COM(2018) 98
19.02.2018 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (keskkond) 05. märts 2018
16.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle, eelnõude kohta
16.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes - COM(2017) 772
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827
15.02.2018 Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta - COM(2017) 375
15.02.2018 Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta - COM(2017) 343
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 279
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, eelnõu kohta - COM(2017) 487
15.02.2018 KOMISJONI SOOVITUS, 14.2.2018, 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste euroopalikumaks muutmise ja tõhusama läbiviimise kohta C(2018) 900
15.02.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Tulemusi saavutav Euroopa: institutsioonilised võimalused muuta ELi töö tõhusamaks COM(2018) 95
15.02.2018 Eesti seisukohad eurorühma 19. veebruari 2018. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 20. veebruari 2018. a istungil  
15.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 15. ja 16. veebruari 2018. a mitteametlikul kohtumisel (Gymnich)  
15.02.2018 Eesti seisukohad EL institutsionaalsetes küsimustes
14.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2018) 71
14.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 6,13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 ja 142, konsolideeritud resolutsioonide R.E.3 ning R.E.5 ja ühisresolutsiooni M.R.1 muutmisettepanekute küsimuses, ning ühe uue ÜRO üldise tehnilise normi ettepaneku küsimuses COM(2018) 69
Tagasiside