Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
22.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/713/EÜ Ühendkuningriigi ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta - COM(2017) 801
22.11.2017 Koosolekuteade ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 7. ja 8. detsember 2017
22.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS euroala majanduspoliitika kohta - COM(2017) 770; SWD(2017) 660
22.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2018 (koostatud vastavalt makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse (EL) nr 1176/2011 artiklitele 3 ja 4) COM(2017) 771; SWD(2017) 661
22.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS transpordiühenduse asutamise lepinguga loodud ministrite nõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta - COM(2017) 691
22.11.2017 KOMISJONI TEATIS 2018. aasta eelarvekavad: üldine hinnang COM(2017) 800
22.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta COM(2017) 677
22.11.2017 PROJEKT: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta COM(2017) 674
22.11.2017 Töödokument - SWD(2017) 373
21.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Heaolu saavutamine kaubanduse ja investeeringute kaudu 2007. aasta ühise ELi kaubandusabi strateegia ajakohastamine COM(2017) 667
21.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta - COM(2017) 679
21.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2018. aastaks - COM(2017) 672
20.11.2017 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Sõjaväelise liikuvuse parandamine Euroopa Liidus JOIN(2017) 41
20.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 05. detsember 2017
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ELi linnade tegevuskava kohta COM(2017) 657
20.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE ELi tegevuskava aastateks 2017–2019 Soolise palgalõhe vähendamine COM(2017) 678
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Aruanne meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamist läbipaistvuse suurendamise kaudu käsitleva komisjoni soovituse rakendamise kohta COM(2017) 671
20.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 666
20.11.2017 Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017 - 3581
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 294
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 481
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings [doc. 15108/16 - COM(2016)765] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016)765
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 343
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Launching the European Defence Fund COM(2017) 294; COM(2017) 295
Tagasiside