Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
27.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega [Laiendatud kliimakoostöö ELi, Islandi ja Norra vahel] (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 438 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel taimegeneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutamise rahvusvahelise lepingu juhtorgani kaheksandal istungjärgul COM(2019) 428 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik, eelnõu kohta - COM(2019) 354 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
26.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 116/2009 (kultuuriväärtuste ekspordi kohta) rakendamise kohta 1. jaanuar 2014 - 31. detsember 2017 - COM(2019)429 Euroopa Liidu algatus
26.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni halduskomitees - COM(2019) 423 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus”), kohaldamise ja rakendamise kohta SWD(2019) 337; COM(2019) 426 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmisega - COM(2019) 427 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) kohaldamise kohta - COM(2019) 425 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel assotsiatsiooninõukogus, mis on moodustatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel), seoses nimetatud lepingu protokolli 4 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega - COM(2019) 430 Euroopa Liidu algatus
25.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2018. EELARVEAASTA KOHTA - COM(2019) 422 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi rakendamine 2016. aastal SWD(2019) 316; COM(2019) 365 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ISA² programmi vahendamise tulemused SWD(2019) 1615; COM(2019) 615 Euroopa Liidu algatus
23.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 07.-08. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) asutatud COM(2019) 432 assotsiatsioonikomitees seoses teabevahetusega, mille abil hinnatakse kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse eespool nimetatud lepingut) mõju Euroopa Liidu algatus
20.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel päritolureeglite komitees, mis on moodustatud Marrakechis 15. aprillil 1994 allakirjutatud lõppaktile lisatud päritolureeglite lepinguga (WTO GATT 1994) COM(2019) 424 Euroopa Liidu algatus
19.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (tulirelvadirektiivi mitteõigeaegne ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (direktiivi 2009/138/EÜ mittenõuetekohane ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluses kohta (direktiivi 2011/92/EL mittenõuetekohane ülevõtmine) Muu EL dokument
19.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 04. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.09.2019 Letter / COM(2019) 461 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.09.2019 Letter - COM(2019) 461 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi kolmandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsus, millega kehtestatakse konventsiooni artikli 11 lõike 2 kohaselt elavhõbedajäätmete künnisväärtused COM(2019) 413 Euroopa Liidu algatus
16.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi kolmandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsus, milles käsitletakse hambaamalgaami järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist ja konventsiooni A lisa muutmist. - COM(2019) 414 Euroopa Liidu algatus
16.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse kohta 2017. ja 2018. aastal - COM(2019) 415 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside