Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
03.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega COM(2019) 600 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 18. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) COM(2019) 334 Euroopa Liidu algatus
04.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE liidu institutsioonide edusammude kohta iiri keele suhtes kohaldatava erandi järkjärgulise kahandamise rakendamisel COM(2019) 318 Euroopa Liidu algatus
04.07.2019 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2018. aasta aruanne SWD(2019) 285; SWD(2019) 286; SWD(2019) 287; COM(2019) 319 Euroopa Liidu algatus
04.07.2019 Eesti seisukohad eurorühma 8. juuli 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandusja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 9. juuli 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
04.07.2019 Eesti seisukohad energiaharta lepingu ajakohastamise läbirääkimiste kohta COM(2019) 231 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
04.07.2019 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta Muu EL dokument
05.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta Muu EL dokument
05.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks liidu nimel võetav seisukoht seoses ettepanekute esitamisega metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni liidete muutmiseks konventsiooniosaliste konverentsi 13. istungil COM(2019) 321 Euroopa Liidu algatus
05.07.2019 Euroopa Liidu üldeelarve PROJEKT 2020. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa COM(2019) 400 Euroopa Liidu algatus
05.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kolmeteistkümnes aastaaruanne (2018) ühenduse abi kasutamise kohta nõukogu 27. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 389/2006 (millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks) alusel COM(2019) 322 Euroopa Liidu algatus
05.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Viieteistkümnes aruanne nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 866/2004 rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2018 SWD(2019) 290; COM(2019) 323 Euroopa Liidu algatus
08.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 24. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta SWD(2019) 292; COM(2019) 324 Euroopa Liidu algatus
08.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liidu nimel võetavat seisukohta, mis võetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega moodustatud ühises põllumajanduskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa muutmisega COM(2019) 326 Euroopa Liidu algatus
09.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kirjaliku menetlusega, mille algatab Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitee, et võtta vastu ühtsete tehniliste eeskirjade NVRi ja UTP TAFi muudatused COM(2019) 298 Euroopa Liidu algatus
09.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/62/EL (milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK) kohaldamise kohta COM(2019) 311 Euroopa Liidu algatus
10.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjonis COM(2019) 284 Euroopa Liidu algatus
10.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitees COM(2019) 327 Euroopa Liidu algatus
11.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 24. juuli 2019 jääb ära Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.07.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. juuli 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
11.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine SEC(2019) 275; SWD(2019) 330; SWD(2019) 331; COM(2019) 330 Euroopa Liidu algatus
11.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) SEC(2019) 275; SWD(2019) 330; SWD(2019) 331; COM(2019) 331 Euroopa Liidu algatus
11.07.2019 KOMISJONI ARUANNE 2018. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA COM(2019) 333 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside