Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
13.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1008/2008 ((ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrusega (EL) nr 2020/696 seoses COVID-19 pandeemiaga) artikli 9 lõikele 1c, artikli 21a lõikele 5 ja artikli 24a lõikele 4 COM(2020) 714 Euroopa Liidu algatus
13.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2020) 708 Euroopa Liidu algatus
13.11.2020 Letter / COM(2020) 593 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.11.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 [ST 10160/20 INIT + ADD1 - COM(2020) 384 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu VI lisa „Sotsiaalkindlustus“ muutmise küsimuses (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 736 Euroopa Liidu algatus
13.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppega (isikute vaba liikumise kohta) moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe II lisa („Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine“) muutmisega (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 735 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Võrdõiguslikkuse liit: LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 COM(2020) 698 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus- COM(2020) 726 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Euroopa terviseliit Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL- COM(2020) 727 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 725 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IV lisa „Energeetika“ muutmise küsimuses [32017R2195 – Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri „EB“] (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2020) 707 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi kaubanduslepingute rakendamise kohta 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 - SWD(2020) 263, COM(2020) 705 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa terviseliidu loomine: ELi vastupanuvõime suurendamine piiriüleste terviseohtude suhtes - COM(2020) 724 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IV lisa „Energeetika“ muutmise küsimuses [32016R1719 – Võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri „FCA“] COM(2020) 706 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IV lisa „Energeetika“ muutmise küsimuses [32017R1485 – Elektri ülekandesüsteemi käidueeskiri „ETS“ – „SOGL“] COM(2020) 704 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IV lisa „Energeetika“ muutmise küsimuses [32015R1222 - Ülekoormuse juhtimist käsitlevad suunised „CM“] COM(2020) 700 Euroopa Liidu algatus
12.11.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta - COM(2020) 299, COM(2020) 301 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
12.11.2020 Letter / COM(2020) 594 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.11.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 19. novembri 2020. aasta mitteametlikul videokohtumisel ja informatsioon piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
11.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/45/EL (milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ) rakendamise kohta - COM(2020) 699 Euroopa Liidu algatus
10.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega vabastatakse teatavate toiduainete ostmine ekspordikeeldude või -piirangute kohaldamisest COM(2020) 729 Euroopa Liidu algatus
10.11.2020 Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [11188/20 + ADD 1 - COM(2020) 571 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2020 Teatis - COVER NOTE Subject: Opinion of the national parliament of Portugal on the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic [9947/2020 - COM(2020) 281 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2020 Teatis - COVER NOTE Subject: Opinion of the Portuguese parliament on the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic [9957/20 - COM(2020) 280 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2020 Letter / COM(2020) 673 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside