Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Belgia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 211; C(2019) 4401 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühiselt energialiidu ja kliimameetmete eesmärkide suunas – alus edukaks üleminekuks puhtale energial SWD(2019) 212; SWD(2019) 213; COM(2019) 285 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2015/847 (mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ) IV peatüki kohaldamise kohta COM(2019) 282 Euroopa Liidu algatus
19.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Seišelli Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks SWD(2019) 209; SWD(2019) 210; COM(2019) 281 Euroopa Liidu algatus
19.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Senegali Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli üle SWD(2019) 207; SWD(2019) 208; COM(2019) 280 Euroopa Liidu algatus
17.06.2019 Letter / COM(2019) 208 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kaubandus- ja investeerimistõkete kohta 1. jaanuar - 31. detsember 2018 - COM(2019) 271 Euroopa Liidu algatus
17.06.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 - COM(2019) 277 Euroopa Liidu algatus
14.06.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Aruanne väärinfovastase tegevuskava rakendamise kohta JOIN(2019) 12 Euroopa Liidu algatus
14.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS millega antakse Portugalile luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2019) 275 Euroopa Liidu algatus
14.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust COM(2019) 208 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. juuni 2019. a kohtumisel   Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 18. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. juuni 2019. aasta istungil ja informatsioon ning seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Tegevuskava kokkuleppe saavutamiseks liidu pikaajalise eelarve üle aastateks 2021- 2027 Euroopa Komisjoni panus Euroopa Ülemkogu 20.-21. juuni 2019. aasta kohtumisse - COM(2019) 295 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Erandolukorra meetmed Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust: ettevalmistuste seis COM(2019) 276 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest COM(2019) 252 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest COM(2019) 251 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Neljas eduaruanne viivislaenude ja riskide edasise vähendamise kohta pangandusliidus COM(2019) 278 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamine: kokkuvõte viie juhi aruandele järgnenud nelja aasta jooksul tehtust Euroopa Komisjoni panus 21. juuni 2019. aasta euroala tippkohtumisele COM(2019) 279 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees seoses kõnealuse lepingu 2-C lisa liidete 2-C-2 ja 2-C-3 muutmisega - COM(2019) 272 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 268 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimise kohta COM(2019) 267 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 26. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) muutmise suhtes COM(2019) 269 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside