Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
27.11.2017 Letter/COM(2017) 653
27.11.2017 Letter/COM(2017) 648
27.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2018. aasta majanduskasvu analüüs COM(2017) 690
27.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 11. ja 12. detsember 2017
27.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 11. detsember 2017
24.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa CO2-turu toimimise kohta - COM(2017) 693
24.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Kolmas aruanne energialiidu olukorra kohta COM(2017)688; SWD(2017) 384; SWD(2017) 385; SWD(2017) 386; SWD(2017) 387; SWD(2017) 388; SWD(2017) 389; SWD(2017) 390; SWD(2017) 391; SWD(2017) 392; SWD(2017) 393; SWD(2017) 394; SWD(2017) 395; SWD(2017) 396; SWD(2017) 397; SWD(2017) 398; SWD(2017) 399; SWD(2017) 401; SWD(2017) 402; SWD(2017) 404; SWD(2017) 405; SWD(2017) 406; SWD(2017) 407; SWD(2017) 408; SWD(2017) 409; SWD(2017) 411; SWD(2017) 412; SWD(2017) 413; SWD(2017) 414
24.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa energiavõrkude tugevdamise kohta COM(2017) 718
24.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikli 24 lõike 3 kohane 2017. aasta hinnang edusammudele, mida liikmesriigid on teinud 2020. aastaks seatud riiklike energiatõhususe eesmärkide saavutamisel ja energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL rakendamisel - COM(2017)
24.11.2017 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Välisasjad / kaubandus) 10.,11., 12. ja 13. detsember 2017 (11.30, TBD, TBD, TBD
24.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguseliste piirangu osas - COM(2017) 692
24.11.2017 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Coping with the international financial crisis at the national level in a European context Impact and financial sector policy responses in 2008 – 2015 - SWD(2017) 373
23.11.2017 Töödokument - SWD(2017) 400
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. september 2010. aasta direktiiviga 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2017) 680
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA LIIDU 2016. AASTA LAENUTEHINGUTE KOHTA - COM(2017) 682
23.11.2017 Euroopa Liidu nõukogu istung (justiits- ja siseasjad) 7. ja 8. detsember 2017
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOB tegevuse kohta 2016. aastal COM(2017) 684
23.11.2017 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluses nr 2017/0067 - direktiiv 2014/94/EL
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 260/2012 (millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009) kohaldamise kohta COM(2017) 683
23.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA REGIOONIDE KOMITEELE Katastroofide ohjamise tugevdamine ELis – rescEU solidaarsus ja vastutus- COM(2017) 773
23.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta- COM(2017) 772
22.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsust EL 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal - COM(2017) 900
22.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 8-10/2017 - COM(2017) 696
22.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 16. juuni 2017. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid - COM(2017) 803
22.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias oluline kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast - SWD(2017) 603; COM(2017) 802
Tagasiside