Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
11.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veondusalaste tolliküsimuste töörühmas ja sisetranspordi komitees Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta seoses kavatsusega võtta vastu uus konventsioon piiriületuskorra hõlbustamise kohta reisijate, pagasi ja kaubapagasi rahvusvahelisel raudteeveol - COM(2018) 444
11.06.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 25. juuni 2018
08.06.2018 KOMISJONI ARUANNE 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse Koondaruanne 2016. aasta kohta - COM(2018) 448
08.06.2018 Letter COM(2018) 277
08.06.2018 Letter COM(2018) 278
08.06.2018 Letter COM(2018) 381
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ SWD(2018) 323; SWD(2018) 324; COM(2018) 443
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ SEC(2018) 295; SWD(2018) 321; SWD(2018) 322; COM(2018) 442
08.06.2018 Noot - NOTE From: The Maltese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence [7419/18 - COM(2018) 147 final] Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services [7420/18 - COM(2018) 147; COM(2018) 148
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm SEC(2018) 289; SWD(2018) 305; SWD(2018) 306; COM(2018) 434
08.06.2018 Parandus: Ettepanek - SEC(2018) 290; SEC(2018) 291; SEC(2018) 274; COM(2018) 383
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse InvestEU programm- SEC(2018) 293; SWD(2018) 314; SWD(2018) 316; COM(2018) 439
08.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2018)398
08.06.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Majandus- ja rahandusküsimused) 22. juuni 2018
08.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament date of receipt: 10 May 2018 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 7222/18 - COM(2018) 96 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims [7222/18 - COM(2018) 96 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 96
08.06.2018 Aruanne - COM(2018) 457
08.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2018) 292; SWD(2018) 312; SWD(2018) 313; COM(2018) 438
07.06.2018 Noot - NOTE From: The Maltese Parliament On: 17 May 2018 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 7420/18 Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services [7420/18 - COM(2018) 148
07.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu telekommunikatsiooniministrite 8. juuni 2018. a kohtumisel
07.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ESIMENE PUHTA ÕHU POLIITIKA ARUANNE COM(2018) 446
07.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm SEC(2018) 291; SWD(2018) 307; SWD(2018) 308; SWD(2018) 309; COM(2018) 436
07.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826 SEC(2018) 294; SWD(2018) 320; COM(2018) 441
07.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 98 final of 14.2.2018. Concerns the Estonian language version. In the title, "European Council" was incorrectly translated and has been corrected. The text shall read as follows: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Uus tänapäevane mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. aastat Euroopa Komisjoni panus 23. veebruaril 2018 toimuvasse riigijuhtide mitteametlikku kohtumisse COM(2018) 98
07.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised SWD(2018) 325; SWD(2018) 326; COM(2018) 445
Tagasiside