Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
15.10.2021 Parandus - COM(2021) 642 Euroopa Liidu algatus
15.10.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Eestil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a - COM(2021) 626 Euroopa Liidu algatus
15.10.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Toimetulek energiahindade tõusuga: meetme- ja toetuspakett - COM(2021) 660 Euroopa Liidu algatus
14.10.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi noortestrateegia (2019–2021) rakendamise kohta - SWD(2021) 286, SWD(2021) 287, COM(2021) 636 Euroopa Liidu algatus
14.10.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) artiklis 31 osutatud piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse ja konsultatsioonide kohta - COM(2021) 633 Euroopa Liidu algatus
14.10.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/746 teatavaid in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate üleminekusätete osas ja seoses asutusesiseseid seadmeid käsitlevate nõuete kohaldamise edasilükkamisega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 627 Euroopa Liidu algatus
14.10.2021 Eesti seisukohad direktiivi, mis puudutab töötajate kaitset tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest, muutmise kohta - COM(2020) 571 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
14.10.2021 Eesti seisukohad romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
14.10.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. oktoobri 2021. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
14.10.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 26. oktoober 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.10.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1994, millega antakse Horvaatiale luba võtta erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 - COM(2021) 631 Euroopa Liidu algatus
13.10.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Itaalial kohaldada vähendatud maksumäära sadamakai ääres seisvatele laevadele (välja arvatud eraomanduses lõbusõidulaevad) vahetult jaotatava elektri suhtes [kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19] - COM(2021) 630 Euroopa Liidu algatus
13.10.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) kohaldamise läbivaatamise kohta - COM(2021) 628 Euroopa Liidu algatus
13.10.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel energiaühenduse ministrite nõukogus seoses energiaühenduse sekretariaadi direktori ametisse nimetamisega- COM(2021) 643 Euroopa Liidu algatus
13.10.2021 Muudatus - COM(2021) 642 Euroopa Liidu algatus
13.10.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a European approach to Artificial Intelligence [doc. 8334/21 - COM(2021) 205 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 205 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.10.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a European approach to Artificial Intelligence [doc. 8334/21 - COM(2021) 205 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 205 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.10.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of return - 12668/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.10.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of return - 12670/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.10.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 12673/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.10.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12671/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.10.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Liechtenstein on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12665/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.10.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 1071/2009 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta) teatavate sätete rakendamise kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018- COM(2021) 623 Euroopa Liidu algatus
11.10.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Iga-aastane seirearuanne struktuurireformi tugiprogrammi rakendamise kohta 2019. aastal - SWD(2021) 283, COM(2021) 622 Euroopa Liidu algatus
11.10.2021 Ettepanek: 2021. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 6 Täiendavad vaktsiinidoosid väikese või keskmisest väiksema sissetulekuga riikidele, ELi elanikkonnakaitse mehhanismi tugevdamine ning muud tulude ja kulude kohandused- COM(2021) 955 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside