Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
12.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga loodud geograafiliste tähiste töörühmas seoses selle töökorra vastuvõtmisega COM(2019) 181 Euroopa Liidu algatus
12.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/274 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 194 Euroopa Liidu algatus
15.04.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine SWD(2019) 156; COM(2019) 178 Euroopa Liidu algatus
15.04.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 1 2018. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2019) 300 Euroopa Liidu algatus
16.04.2019 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kolmas aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta COM(2019) Euroopa Liidu algatus
16.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. AASTA ARUANNE MÄÄRUSE (EÜ) NR 300/2008 (MIS KÄSITLEB TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISEESKIRJU) RAKENDAMISE KOHTA COM(2019) 183 Euroopa Liidu algatus
16.04.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine 2019. aastal. Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke ja parandab nende elukvaliteeti SWD(2019) 111; SWD(2019) 112; SWD(2019) 113; SWD(2019) 114; SWD(2019) 115; SWD(2019) 116; SWD(2019) 117; SWD(2019) 118; SWD(2019) 119; SWD(2019) 120;SWD(2019) 121; SWD(2019) 122; SWD(2019) 123; SWD(2019) 124; SWD(2019) 125; SWD(2019) 126; SWD(2019) 127; SWD(2019) 128; SWD(2019) 129; SWD(2019) 130; SWD(2019) 131; SWD(2019) 132; SWD(2019) 133; SWD(2019) 134; SWD(2019) 135; SWD(2019) 136; SWD(2019) 137: SWD(2019) 138; SWD(2019) 139; COM(2019) 149 Euroopa Liidu algatus
17.04.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liit, Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond: ühised jõupingutused ühise tuleviku nimel JOIN(2019) 6 Euroopa Liidu algatus
17.04.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 186 Euroopa Liidu algatus
18.04.2019 Ülevaade Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu kohta 15. aprillil 2019. a toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil   Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
23.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EIP 2017. AASTA VÄLISTEGEVUSE KOHTA, MIS ON KAETUD ELi EELARVETAGATISEGA COM(2019) 188 Euroopa Liidu algatus
23.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ELi-CTC ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni muudatustega COM(2019) 189 Euroopa Liidu algatus
24.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega COM(2019) 192 Euroopa Liidu algatus
25.04.2019 Letter / COM(2019) 192 EL algatusega seotud teised dokumendid
25.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kolmas hindamisaruanne sadamate turvalisuse tugevdamist käsitleva direktiivi rakendamise kohta COM(2019) 191 Euroopa Liidu algatus
26.04.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel COM(2019) 198 Euroopa Liidu algatus
26.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE detsentraliseeritud ametite asukohti käsitleva ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi rakendamise kohta - COM(2019) 187 Euroopa Liidu algatus
26.04.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 13. ja 14. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
29.04.2019 Euroopa Liidu nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14. mai 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
29.04.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING KONTROLLIKOJALE Komisjoni pettustevastase võitluse strateegia: tõhustatud meetmed ELi eelarve kaitsmiseks SWD(2019) 170; SWD(2019) 171; COM(2019) 196 Euroopa Liidu algatus
29.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu alusel moodustatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ühiskomitee kodukorda ning spetsialiseerunud allkomiteede pädevustingimusi käsitlevate otsuste vastuvõtmisega COM(2019) 199 Euroopa Liidu algatus
29.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga COM(2019) 204 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 1-3/2019 COM(2019) 214 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Määruse (EL) 2015/2120 avatud internetiühendust käsitlevate sätete rakendamise kohta - COM(2019) 203 Euroopa Liidu algatus
30.04.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepinguga loodud koostöökomitees seoses mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise suhtes kohaldatavate sätete ning mahepõllumajanduslike toodete importimise korraga - COM(2019) 207 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside