Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
16.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäära sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 - COM(2018) 535
16.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühtsete järgmise päeva ja päevasisese turu mehhanismide väljatöötamise kohta liikmesriikides ning määratud elektriturukorraldajate vahelise konkurentsi arengu kohta kooskõlas komisjoni määruse (EL) 2015/1222 (millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised) artikli 5 lõikega 3 - SWD(2018) 376; COM(2018) 538
13.07.2018 Ühisettepanek - JOIN(2018) 21
13.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2018) 532
13.07.2018 Rakendusotsus - C(2018) 4495
12.07.2018 Arvamus - COM(2018) 534
12.07.2018 Aruanne - SWD(2018) 377; SWD(2018) 378; SWD(2018) 379; COM(2018) 540
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 277
12.07.2018 Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. juuli 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
12.07.2018 Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653
10.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2015–2017) - COM(2018) 531
10.07.2018 PARANDUSEELARVE PROJEKT - COM(2018) 537
10.07.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Majandus- ja rahandusküsimused / eelarve) 24. juuli 2018 - TÜHISTATUD
09.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, järgmise dokumendi vastuvõtmise kohta: „Tugevam privilegeeritud partnerlus ELi ja Tuneesia vahel: strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2018–2020“ - JOIN(2018)9
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 530
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 527
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga-COM(2018) 528
06.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne nõukogu 25. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 723/2009 (Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta) kohaldamise kohta - COM(2018) 523
06.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - COM(2018) 526
06.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) [doc. 9701/18 + ADD 1 + ADD2 - COM(2018) 380 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 380
05.07.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Esimene iga kahe aasta tagant esitatav aruanne ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamisel tehtud edusammude kohta - COM(2018) 524
05.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1970, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2018. aastaks - COM(2018) 500
05.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS allkirjastada Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ - COM(2018) 517
Tagasiside