Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
13.02.2020 Eesti seisukohad eurorühma 17. veebruari 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 18. veebruari 2020. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2020) 52 Euroopa Liidu algatus
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ning ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 51 Euroopa Liidu algatus
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste kohta COM (2019) 491 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluslepingu üle, eelnõu kohta COM(2020) 35 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. veebruari 2020. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses Chicago konventsiooni mitme lisa muudatuste vastuvõtmisega COM(2020) 59 Euroopa Liidu algatus
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV maksustamisalase halduskoostöö kohta (kodifitseeritud tekst) COM(2020) 49 Euroopa Liidu algatus
11.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) 27. ja 28. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.02.2020 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne üldiste tariifsete soodustuste kava kohta perioodil 2018–2019 SWD(2020) 16; SWD(2020) 17; SWD(2020) 18; SWD(2020) 19; SWD(2020) 20; SWD(2020) 21; SWD(2020) 22; SWD(2020) 23; SWD(2020) 24; SWD(2020) 25; JOIN(2020) 3 Euroopa Liidu algatus
10.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava ja Euroopa Energiatõhususe Fondi rakendamise kohta - SWD(2020) 12, COM(2020) 38 Euroopa Liidu algatus
10.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse arvete esitamise eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi SWD(2020) 29, COM(2020) 47 Euroopa Liidu algatus
10.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 25. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.02.2020 ESIALGNE PÄEVAKORD (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 13. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.02.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Majanduse juhtimise paketi hindamine Aruanne määruste (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 kohaldamise ning nõukogu direktiivi 2011/85/EL sobivuse kohta- SWD(2020) 210, SWD(2020) 211, COM(2020) 55 Euroopa Liidu algatus
06.02.2020 Teatis - COM(2020) 57 Euroopa Liidu algatus
05.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 20. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta seoses ÜRO eeskirjade nr 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 ja 152 muudatusettepanekute, üldiste tehniliste normide nr 3, 6 ja 16 muudatusettepanekute, konsolideeritud resolutsiooni R.E.5 muudatusettepanekute ning ettepanekutega anda luba töötada välja üldise tehnilise normi nr 6 muudatus ja uus üldine tehniline norm elektriajamiga sõidukite võimsuse kindlaksmääramise (DEVP) kohta COM(2020) 42 Euroopa Liidu algatus
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta aruanne Euroopa Liidu liikmesriikides 2015.–2017. aastal teaduslikel eesmärkidel kasutatud loomi käsitleva statistika kohta SWD(2020) 10; COM(2020) 16 Euroopa Liidu algatus
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) rakendamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides SWD(2020) 15; COM(2020) 15 Euroopa Liidu algatus
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta: Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2019 COM(2020) 39 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle COM(2020) 35 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 18. veebruar 2020 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi kohta COM(2020) 27 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
03.02.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 17. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Tagasiside