Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
06.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1337/2011 (mis käsitleb Euroopa püsikultuuride statistikat) toimimise kohta COM(2019) 50 Euroopa Liidu algatus
06.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1921/2006 (mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides) rakendamise kohta COM(2019) 47 Euroopa Liidu algatus
05.02.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba osaleda läbirääkimistel Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni (CETS nr 185) teise lisaprotokolli üle COM(2019) 71 Euroopa Liidu algatus
05.02.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eesmärgil - COM(2019) 70 Euroopa Liidu algatus
05.02.2019 Letter / COM(2019) 38 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.02.2019 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2019 (koostatud vastavalt makromajanduse tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse (EL) nr 1176/2011 artiklitele 3 ja 4)- SWD(2018) 466, COM(2018) 758 Euroopa Liidu algatus
04.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2018 COM(2019) 73 Euroopa Liidu algatus
04.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses 13. lisa 17. muudatuse vastuvõtmisega COM(2019) 72 Euroopa Liidu algatus
04.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses [Kapitalinõuete määrus (EL) nr 575/2013 ja direktiiv 2013/36/EL (kapitalinõuete direktiivi IV pakett)] (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 39 Euroopa Liidu algatus
04.02.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2019) 20, SWD(2019) 10, SWD(2019) 11, COM(2019) 38 Euroopa Liidu algatus
04.02.2019 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (üldasjad) 19. veebruar 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.02.2019 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Latvia on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.02.2019 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (välisasjad) 18. veebruar 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.02.2019 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) 18. ja 19. veebruar 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.02.2019 Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union [doc. 11531/18 - COM(2018) 568 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 568 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.02.2019 Aruteludokument Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030 COM(2019) 22 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Letter / COM(2019) 64 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiviga 2014/90/EL (milles käsitletakse laevavarustust) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2019) 34 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) üldkogu 14. istungjärgul seoses OTIFi peasekretäri valimisega ajavahemikuks 8. aprillist 2019 kuni 31. detsembrini 2021- COM(2019) 56 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega- COM(2019) 55 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) ja XIX lisa („Tarbijakaitse“) muutmisega COM(2019) 33 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise küsimuses (Finantsinstrumentide turgude määrus ja direktiiv MiFID 2) COM(2019) 32 Euroopa Liidu algatus
01.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“) ja XI lisa („Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“) muutmisega COM(2019) 31 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Letter / COM(2019) 65 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis COM(2019) 65 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside