Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.11.2017 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Sõjaväelise liikuvuse parandamine Euroopa Liidus JOIN(2017) 41
20.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 5. detsember 2017
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ELi linnade tegevuskava kohta COM(2017) 657
20.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE ELi tegevuskava aastateks 2017–2019 Soolise palgalõhe vähendamine COM(2017) 678
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Aruanne meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamist läbipaistvuse suurendamise kaudu käsitleva komisjoni soovituse rakendamise kohta COM(2017) 671
20.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 666
20.11.2017 Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 294
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 481
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings [doc. 15108/16 - COM(2016)765] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016)765
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 343
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Launching the European Defence Fund COM(2017) 294; COM(2017) 295
16.11.2017 Parandus - KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Aruanne põllumajanduse pikaajalise riikliku abikava rakendamise kohta aastatel 2011– 2015 Soome ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades vastavalt komisjoni otsustele 2009/3067 ja 2010/6050 - COM(2017)189
16.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse seisukohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga loodud assotsieerimisnõukogus seoses assotsieerimislepingu I-A lisa täiendamisega ning kõnealuse lepingu kohaselt kokku tulnud assotsieerimiskomitee kaubanduse erikoosseisus seoses ümberarvestuste tegemisega assotsieerimislepingu I-C ja I-D lisas esitatud ekspordimaksude kõrvaldamise kavas - COM(2017) 663
16.11.2017 Letter - COM(2017) 647
16.11.2017 Letter - COM(2017) 660
16.11.2017 Letter - COM(2017) 536
16.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsil võetav seisukoht seoses toiduga kindlustatuseks riigivaru loomisega, kaubandust moonutava mõjuga siseriiklike toetustega, sh puuvillasektorile antavate toetustega põllumajanduses, ekspordi piirangutega põllumajanduses, kalandustoetustega, teenuste osutamist reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja VKEsid/kaubavahetust käsitlevate regulatiivsete meetmete läbipaistvusega - COM(2017) 668
16.11.2017 KOMISJONI ARUANNE ARUANNE OHTLIKE AINETEGA SEOTUD SUURÕNNETUSTE OHU OHJELDAMIST KÄSITLEVA DIREKTIIVI 96/82/EÜ KOHALDAMISE KOHTA LIIKMESRIIKIDES AASTATEL 2012–2014 - COM(2017) 665
15.11.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 30. november ja 1. detsember 2017
15.11.2017 Aruanne - COM(2017) 750; SWD(2017) 700
15.11.2017 Aruanne - COM(2017) 751; SWD(2017) 701
15.11.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi Šveitsi Konföderatsiooniga, et muuta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkulepet, et võimaldada Šveitsi Konföderatsioonil osaleda Euroopa Liidu Raudteeameti tegevuses - COM(2017) 664
15.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa Komisjoni panus ELi juhtide kohtumisse Göteborgis 17. novembril 2017 - COM(2017) 673
Tagasiside