Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
05.11.2019 Parandus - COM(2019) 553 Euroopa Liidu algatus
05.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta, sealhulgas aruanne komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 599/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) COM(2019)562 Euroopa Liidu algatus
04.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 19. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi Valgevene Vabariigiga tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu üle- COM(2019) 576 Euroopa Liidu algatus
01.11.2019 Ettepanek - COM(2019) 581 Euroopa Liidu algatus
01.11.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal - COM(2019) 580 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
31.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioonis seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 17. lisa („Lennundusjulgestus“) 17. muudatusettepanekuga COM(2019) 577 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2009/31/EÜ rakendamise kohta seoses süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamisega COM(2019) 566 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 552 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga COM(2019) 551 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, Ettevalmistused kõrgemate pikaajaliste eesmärkide seadmiseks ELi kliimameetmete 2019. aasta eduaruanne SWD(2019) 396; COM(2019) 559 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Aruanne - COM(2019) 557 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) artikli 18 kohaselt asutatud ühiskomitees seoses selle kodukorra vastuvõtmisega COM(2019) 556 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Komisjoni arvamus - COM(2019) 553 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidus maanteetranspordis kasutatava bensiini ja diislikütuse kvaliteet (aruandeaasta 2017) - COM(2019) 561 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega- COM(2019) 564 Euroopa Liidu algatus
31.10.2019 Eesti seisukohad eurorühma 7. novembri 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 8. novembri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
30.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus COM(2019) 563 Euroopa Liidu algatus
30.10.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimus/eelarve) 15. november 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
29.10.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area [doc. 11521/19 - COM(2019) 354 Muu EL dokument
29.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOBi 2018. aasta tegevuse ning liidu programmiga saavutatu kohta - COM(2019) 549 Euroopa Liidu algatus
28.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 elluviimise, tulemuste ja üldhinnagu kohta COM(2019) 548 Euroopa Liidu algatus
28.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse liikmesriikide lähenemisviiside järjepidevust oluliste teenuste operaatorite identifitseerimisel kooskõlas võrgu- ja infosüsteemide turvalisust käsitleva direktiivi (EL) 2016/1148 artikli 23 lõikega 1 COM(2019) 546 Euroopa Liidu algatus
28.10.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa standardimist käsitlev liidu töökava aastaks 2020 COM(2019) 486 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside