Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
15.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta ülemmäära, 2019. aasta osamaksu ja 2019. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2021. ja 2022. aasta osamaksu suuruse kohta - COM(2018) 688
15.10.2018 Arvamus - COM(2018) 480, COM(2018) 478
15.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 10148/18 - COM(2018) 460 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument [10148/18 - COM(2018) 460 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 460
15.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1 - COM(2018) 394 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 394
12.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega (II koonddirektiiv) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 682
12.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 683
12.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471 FV2, 10153/18 ADD 2 - SWD(2018) 347 final, 10153/18 ADD 3 - SWD(2018) 348 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471 FV2]  Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 471
12.10.2018 Muudatusettepanek - COM(2018) 704
12.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 684
12.10.2018 KOMISJONI ARUANNE KOMITEEDE TEGEVUSE KOHTA 2017. AASTAL SWD(2018) 432; COM(2018) 675
12.10.2018 Teatis - SWD(2018) 431; COM(2018) 673
11.10.2018 Teatis - COM(2018) 690
11.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 11. ja 12. oktoobri 2018. a istungil (siseküsimused)  
11.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 15. oktoobri 2018. a istungil
11.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
11.10.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa standardimist käsitlev liidu töökava aastaks 2019 SWD(2018) 434; COM(2018) 686
10.10.2018 Teade - COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394
10.10.2018 Aruanne - COM(2018) 687
10.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 ja 137, ÜRO üldise tehnilise normi nr 9 muutmisettepanekute küsimuses ning kolme uue ÜRO eeskirja ettepaneku küsimuses - COM(2018) 674
10.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga loodud, kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsiatsioonikomitees - COM(2018) 672
09.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas COM(2018) 676
09.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Artificial Intelligence for Europe [8507/18- COM(2018) 237 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1- COM(2018) 237
09.10.2018 Teave - Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union - Transmission to Member States' Parliaments CM 2284/18
08.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust - COM(2018) 678
08.10.2018 Parandus - CORRIGENDUM - This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede nr 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 - COM(2018) 631
Tagasiside