Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
25.09.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu sõlmimine komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel - COM(2017) 549
25.09.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelisele ulatuslikule ja laiendatud partnerluslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2017) 36
25.09.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2017) 37
25.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2012/232/EL, millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 - COM(2017) 543
25.09.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE üldeelarvest toetatavate rahastamisvahendite kohta vastavalt finantsmääruse artikli 140 lõikele 8 seisuga 31. detsember 2016 - COM(2017) 535; SWD(2017) 312
22.09.2017 3562. istung (põllumajandus ja kalandus) 9. oktoober 2017
22.09.2017 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 12336/17
22.09.2017 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of return 12339/17
21.09.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3563. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2017
21.09.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements [doc. 10582/17 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 - COM(2017) 335 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 335
21.09.2017 Teatis - COM(2017) 547
21.09.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU [doc. 8633/17 - COM(2017) 253
20.09.2017 Teatis - COM(2017) 542
20.09.2017 Ettepaneku muudatus - COM(2017) 539
20.09.2017 Ettepanek - SWD(2017) 313; COM(2017) 538
20.09.2017 Ettepanek - COM(2017) 537
20.09.2017 Ettepanek - SWD(2017) 308; SWD(2017) 309; COM(2017) 536
20.09.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel COM(2017) 534; SWD(2017) 307
20.09.2017 Letter / COM(2017) 481
18.09.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandus 2018. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6), millega ajakohastatakse ja asendatakse teatis COM(2017) 220 final - COM(2017) 473
18.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitees - COM(2017)544
15.09.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2016. aasta siseauditite kohta (finantsmääruse artikli 99 lõige 5) - COM(2017) 497; SWD(2017) 306
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2017) 484
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta - COM(2017) 486
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kalapüügivõimaluste jaotamise kohta protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel - COM(2017) 483
Tagasiside