Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
07.12.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 846
07.12.2018 Ettepanek - COM(2018) 817
07.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks“
07.12.2018 Komisjoni soovitus - C(2018) 8111; SWD(2018) 493
07.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe liidu nimel allakirjutamise kohta COM(2018) 799
07.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta COM(2018) 797
07.12.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 795
07.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2018)791
06.12.2018 Ühisteatis - JOIN(2018) 36
06.12.2018 Aruanne - COM(2018) 794
06.12.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 796
06.12.2018 Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384
06.12.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. detsembri 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
05.12.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Keskkond) 20. detsember 2018
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse ühise seire- ja hindamisraamistiku rakendamist ning ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkust kajastavaid esimesi tulemusi COM(2018) 790
05.12.2018 Ettepanek COM(2018) 834
05.12.2018 Ettepanek COM(2018) 833
05.12.2018 Cover letter ja Note verbale - COM(2018) 841
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses (Väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus) (EMPs kohaldatav tekst) COM(2018) 786
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008) artikli 26 lõike 1 kohane vahearuanne SWD(2018) 482; COM(2018) 788
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/54/EL (meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist) rakendamise kohta COM(2018) 789
05.12.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (aastani 2020) hindamise kohta SWD(2018) 480; COM(2018) 785
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2018) 784
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne inimkaubandusevastases võitluses tehtud edusammude kohta (2018), mida nõutakse direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) artikli 20 alusel SWD(2018) 473; COM(2018) 777
04.12.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatsioon ja energia) 19. detsember 2018
Tagasiside