Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
06.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne romade integreerimise riiklike strateegiate rakendamise kohta – 2019 SWD(2019) 320; COM(2019) 406 Euroopa Liidu algatus
06.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2019) 461 Euroopa Liidu algatus
06.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile SWD(2019) 324; COM(2019) 411 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Viimased ettevalmistused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseks 1. novembril 2019- COM(2019) 394 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga COM(2019) 396 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega ELi vetes - COM(2019) 398 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) COM(2019) 397 Euroopa Liidu algatus
05.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust- COM(2019) 399 Euroopa Liidu algatus
02.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2019) 405 Euroopa Liidu algatus
02.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu allkirjastamise kohta - COM(2019) 404 Euroopa Liidu algatus
02.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta - COM(2019) 403 Euroopa Liidu algatus
02.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta - COM(2019) 401 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2019/124 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes - COM(2019) 380 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimist - COM(2019) 377 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist - COM(2019) 376 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile - COM(2019) 375 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse alustama lepinguosaliste kolmekümne esimesel kohtumisel Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Bonni leping“) muudatuste üle seoses Hispaania Kuningriigi ühinemisega lepinguga ja lepingu kohaldamisala laiendamisega - COM(2019) 378 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Bonni lepingu teisel ministrite kohtumisel Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ministrite deklaratsioonile lisatud Bonni lepingu 2019.– 2025. aasta strateegilise tegevuskavaga ja ministrite deklaratsiooniga -COM(2019) 379 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid - COM(2019) 369 Euroopa Liidu algatus
22.08.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 28. ja 29. augustil 2019. a toimuval kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
22.08.2019 Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - Direktiiv 2016/800 kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta Muu EL dokument
22.08.2019 Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
22.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) rakendamist - COM(2019) 368 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside