Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 3 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) liidu nimel sõlmimise kohta COM(2020) 2 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli alusel COM(2020) 1 Euroopa Liidu algatus
07.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 10. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 21. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.01.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 20. jaanuar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 7-10/2019 COM(2019) 637 Euroopa Liidu algatus
19.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu esimese liikuvuse paketi eelnõude kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.12.2019 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta COM(2019) 653 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS euroala majanduspoliitika kohta- SWD(2019) 631; COM(2019) 652 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE JA EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2020 (koostatud vastavalt määruse (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta) artiklitele 3 ja 4) - SWD(2019) 630; COM(2019) 651 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia - SWD(2019) 444; COM(2019) 650 Euroopa Liidu algatus
18.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aasta järelevalvearuanne struktuurireformi tugiprogrammi rakendamise kohta - SWD(2019) 442, COM(2019) 641 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 eTIR Package Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmise ettepanekuga COM(2019) 636 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 45 rakendamise kohta seoses ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitusmeetmetega - SWD(2019) 438, COM(2019) 634 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2019. aasta strateegiline aruanne Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise kohta COM(2019) 627 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta, muudetud määrusega (EL) 2015/1775) antud delegeeritud volituste kasutamise kohta - COM(2019) 630 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE mesindusprogrammide rakendamise kohta COM(2019) 635 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 Komisjoni töödokument - SWD(2019) 445 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom rakendamise kohta ning ülevaade ühenduse territooriumil olevate kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ja osutatud materjalide tekkimise tulevikuprognoos TEINE ARUANNE - SWD(2019) 435, SWD(2019) 436, COM(2019) 632 Euroopa Liidu algatus
17.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides Kolmas aruanne - SWD(2019) 437, COM(2019) 633 Euroopa Liidu algatus
16.12.2019 KOMISJONI ARUANNE KOMITEEDE TEGEVUSE KOHTA 2018. AASTAL - SWD(2019) 441, COM(2019) 638 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul seoses ainete lisamisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni- COM(2019) 631 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, esitatud vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 278a tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste süsteemide väljatöötamisel tehtud edusammude kohta SWD(2019) 434; COM(2019) 629 Euroopa Liidu algatus
13.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 1760/2000 (muudetud määrusega (EL) nr 653/2014) kohaste vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete rakendamise ja nende mõju kohta - COM(2019) 625 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside