Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
29.03.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 33.02.03.01 – Äriühinguõigus) - COM(2017) 144 EL dokument
29.03.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 12.02.01 – Finantsteenuste ühtse turu rakendamine ja arendamine) - COM(2017) 145 EL dokument
29.03.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (eelarverida 02.03.01 „Siseturg“ ja eelarverida 02.03.04 „Siseturu haldamise vahendid“) - COM(2017)146 EL dokument
29.03.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade loomisega seotud kohustuse rakendamise kohta kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse raames - COM(2017)152; SWD(2017) 121 EL dokument
29.03.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 3 muutmisega, mis käsitleb lepingu artikli 8 lõike 3 punktis b osutatud tooteid-COM(2017)153 EL dokument
29.03.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed - COM(2017) 128 EL dokument
28.03.2017 KOMISJONI ARUANNE KOMISJONI TEINE ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Euroopa piiri- ja rannikuvalve toimivuse tagamise kohta - COM(2017) 201 EL dokument
27.03.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)) artikli 60 lõike 2 kohaste delegeeritud õigusaktide kohta COM(2017) 143 EL dokument
27.03.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Kapitaliturgude loomise kiirendamine: kapitalivoogude siseriiklike tõkete kõrvaldamine - COM(2017) 147 EL dokument
24.03.2017 PARANDUS Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega määratakse Austriale trahv Salzburgi liidumaal riigivõla andmetega manipuleerimise eest, COM(2017) 93 final, 22. veebruar2017 – parandus C(2017) 1971 EL dokument
24.03.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsioonis võetav seisukoht WTO lepingu 3. lisa punkti C alapunktiga ii ette nähtud WTO liikmete kaubanduspoliitika läbivaatamise sageduse muutmise ja kaubanduspoliitika läbivaatamise organi kodukorra muutmise kohta - COM(2017) 137 EL dokument
24.03.2017 Teatis COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 87/217/EEC of the Council, Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council, Council Directive 86/278/EEC and Council Directive 94/63/EC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC [15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 - COM(2016) 789 final] - Opinion 1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 789 EL dokument
24.03.2017 Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 27. ja 28. märtsi 2017. a istungil EL dokument
23.03.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a proportionality test before adoption of new regulation of professions [doc. 5281/17 COMPET 22 MI 32 ETS 3 DIGIT 6 SOC 16 EMPL 12 CONSOM 11 CODEC 36 IA 7 - COM (2016) 822 EL dokument
23.03.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatuse süsteem nr 1-3/2017 COM(2017) 156 EL dokument
23.03.2017 Ettepanek - SWD(2017) 114; SWD(2017) 115; SWD(2017) 116; COM(2017) 142 EL dokument
23.03.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava: paremad tooted ja laiem valik - COM(2017) 139 EL dokument
23.03.2017 KOMISJONI TEATIS Täiendavuse järelkontroll aastate 2007–2013 kohta COM(2017) 138 EL dokument
23.03.2017 Letter / COM(2017) 136 EL dokument
23.03.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa koostalitlusvõime raamistik. Rakendusstrateegia SWD(2017) 112; SWD(2017) 113; COM(2017) 134 EL dokument
23.03.2017 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM(2017) 8 EL dokument
23.03.2017 Letter / COM(2017) 8 EL dokument
23.03.2017 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), eelnõu kohta COM (2017) 10 EL dokument
22.03.2017 Letter / COM(2016) 767 EL dokument
22.03.2017 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a European services e-card and related administrative facilities [doc. 5284/17 COMPET 24 MI 34 ETS 5 DIGIT 8 SOC 18 EMPL 14 CONSOM 13 CODEC 38 IA 9 - COM (2016) 824 EL dokument
Tagasiside