Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid käsitleva määrusega (EL) 2016/2031 (taimetervise määrus) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2021) 425 27.07.2021
TEAVE - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) - CM 3016/21 27.07.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi valitsemise kohta COM(2021) 415 27.07.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kirjalikus menetluses seoses kokkuleppe VI lisas sisalduva söepõhiste elektritootmisprojektide ekspordikrediitide sektorileppe läbivaatamisega - COM(2021) 418 26.07.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EIP 2019. AASTA VÄLISTEGEVUSE KOHTA, MIS ON KAETUD ELi EELARVETAGATISEGA - COM(2021) 416 26.07.2021
Komisjoni teatis - SWD(2021) 701 - SWD(2021) 702 - SWD(2021) 703 - SWD(2021) 704 - SWD(2021) 705 - SWD(2021) 706 - SWD(2021) 707 - SWD(2021) 708 - SWD(2021) 709 - SWD(2021) 710 - SWD(2021) 711 - SWD(2021) 712 - SWD(2021) 713 - SWD(2021) 714 - SWD(2021) 715 - SWD(2021) 716 - SWD(2021) 717 - SWD(2021) 718 - SWD(2021) 719 - SWD(2021) 720 - SWD(2021) 721 - SWD(2021) 722 - SWD(2021) 723 - SWD(2021) 724 - SWD(2021) 725 - SWD(2021) 726 - SWD(2021) 727 ; COM(2021) 700 23.07.2021
Aruanne - SWD(2021) 212; COM(2021) 432 23.07.2021
Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 423 23.07.2021
Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 422 23.07.2021
Ettepanek - SWD(2021) 190, 191 - SEC(2021) 391; COM(2021) 421 23.07.2021
Ettepanek - SEC(2021) 391 - SWD(2021) 190 - SWD(2021) 191; COM(2021) 420 23.07.2021
Aruanne - COM(2021) 417 23.07.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Liidu kolmanda rakenduskava läbivaatamise ja ajakohastamise kohta kooskõlas püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 artikli 9 lõikega 4 SWD(2021) 201; COM(2021) 408 23.07.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nanomaterjalide kasutamise kohta kosmeetikatoodetes ja kosmeetikatooteid käsitleva määruse (EÜ) nr 1223/2009 läbivaatamise kohta seoses nanomaterjalidega COM(2021) 403 23.07.2021
Eesti seisukohad mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste ELi-ülese kaitse avaliku konsultatsiooni kohta 23.07.2021
Eesti seisukohad jätkusuutliku rahastamise taksonoomia kohta C(2021) 2800 23.07.2021
Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandusja rahandusküsimuste nõukogu 26. juuli 2021. a mitteametlikul videokohtumisel 22.07.2021
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise lepingu üle seoses Gibraltariga COM(2021) 411 21.07.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153 selles osas, mis puudutab pädevate asutuste juurdepääsu pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu SWD(2021) 210; COM(2021) 429 20.07.2021
Ettepanek - COM(2021) 406 20.07.2021
Komisjoni töödokument - SWD(2021) 651 - SWD(2021) 652; COM(2021) 572 20.07.2021
Ettepanek - SEC(2021) 562 - SWD(2021) 635 - SWD(2021) 636; COM(2021) 562 20.07.2021
Ettepanek - SEC(2021) 561 - SWD(2021) 633 - SWD(2021) 634; COM(2021) 561 20.07.2021
Komisjoni teatis - COM(2021) 560 20.07.2021
Ettepanek - SEC(2021) 560 - SWD(2021) 631 - SWD(2021) 632 - SWD(2021) 637 - SWD(2021) 638; COM(2021) 559 20.07.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste ELi-ülese kaitse avaliku konsultatsiooni kohta 23.07.2021
Eesti seisukohad jätkusuutliku rahastamise taksonoomia kohta C(2021) 2800 23.07.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta - COM(2021) 202 22.07.2021
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 30.6.2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa ökopunktide süsteem“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 C(2021) 4951 05.07.2021
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, kohta 08.06.2021
Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta 03.06.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 27.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmose tööstuse vahel“ kohta - COM(2021) 70 27.05.2021
Eesti seisukoha täiendamine EL nõukogu soovituse, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist ja sellise piirangu võimalikku kaotamist, kohta COM(2021) 39, COM (2021) 38 20.05.2021
Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 20.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta 20.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82 06.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ kohta - COM(2020) 663 29.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta - COM(2021) 66 29.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 93 22.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta SWD(2021) 46, COM(2021) 102 22.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend) - COM (2021) 130, COM (2021) 140 15.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires - COM(2021) 85 15.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 825 01.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiturgude õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 842 01.04.2021
Täiendatud Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist 11.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791; COM(2020) 796 11.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, eelnõu kohta - COM(2020) 798 04.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789 04.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupidavusvõimet, eelnõu kohta - COM(2020) 829 25.02.2021

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta 16.06.2021
Rahanduskomisjoni arvamus EL Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 09.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta- COM(2021) 70 09.06.2021
Kultuurikomisjoni arvamus nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 03.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 03.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta 02.06.2021
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta . (COM(2021) 70 02.06.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82 17.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta - COM(2021) 66 11.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) COM(2021) 85 06.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021) 93 06.05.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ kohta - COM(2020) 663 06.05.2021
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021)93 05.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021)93 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta COM(2021)102 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend) COM(2021)130, COM(2021) 140 19.04.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 825 15.04.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu digiturgude õigusakti eelnõu kohta COM(2020) 842 13.04.2021
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791; COM(2020) 796 06.04.2021
Õiguskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta 19.03.2021
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupanuvõimet eelnõu kohta - COM(2020) 829 18.03.2021
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712 18.03.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789 18.03.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789 16.03.2021
Majanduskomisjoni arvamus küberturvalisuse kõrge taseme kohta COM(2020) 823 11.03.2021

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis hindab direktiivi 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) ülevaatamise vajadust 16.09.2020
Riigikogu seisukohad Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027 kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel COM(2020) 441; COM(2020) 442; COM(2020) 445; COM(2020) 456 16.09.2020
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta - COM(2020) 169; (COM(2020) 310 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ kohta - COM(2020) 98 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse muutmise eelnõu kohta, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses 16.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni digipaketti kohta - COM(2020) 65; COM(2020) 66; COM(2020) 67 15.09.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa tööstusstrateegia paketi kohta - COM(2020) 93, COM(2020) 103, COM(2020) 94, COM(2020) 102 15.09.2020
Riigikogu seisukoht: Euroopa Komisjoni rakendusmääruse, mis käsitleb COVID-19 pandeemiast tuleneva ühtse Euroopa taeva aeronavigatsiooniteenuste tulemuslikkuse ja tasude määramise skeemi kolmanda vaatlusperioodi erandmeetmeid, eelnõu kohta 15.09.2020

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 26. juuli 2021. a mitteametlikul videokohtumisel 22.07.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 23. juuli 2021 - Ei toimu 15.07.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 23. juuli 2021 09.07.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 12. juuli 2021. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 08.07.2021
Eesti seisukohad eurorühma 12. juuli 2021. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 13. juuli 2021. a istungil 08.07.2021
Paranadus - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 - Adopted by the Council on 14 June 2021 (ST 6115/2/21 REV 2, 15 June 2021) - 10512/21 07.07.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 19. juuli 2021 02.07.2021
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate) [7128/21 - COM(2021) 130 28.06.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 13. juuli 2021 28.06.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 12. juuli 2021 25.06.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus ja kalandusnõukogu 28. ja 29. juuni 2021. a istungil 17.06.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 21. juuni 2021. aasta istungil ja informatsiooni Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 17.06.2021
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund - Adopted by the Council on 27 May 2021. (ST 6168/1/21 REV 1, 31 May 2021) - 9879/21 16.06.2021
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14. juunil 2021- 6488/1/21 15.06.2021
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 14.juunil 2021 - 6486/2/21 15.06.2021
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 15.06.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 10537/1/20 15.06.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 - 6115/2/21 15.06.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fondi osana piirihalduse ja viisapoliitika rahastu - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 - 6487/2/21 15.06.2021
Nõukogu põhjendused - SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6975/3/21 15.06.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond - Vastu võetud nõukogu poolt 14. juunil 2021 6486/2/21 15.06.2021
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Social Fund Plus (ESF+) and repealing Regulation (EU) No 1296/2013 - Adopted by the Council on 27 May 2021 (6980/2/21 REV 2, 28 May 2021) - 9758/21 13.06.2021
Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 28. ja 29. juuni 2021 11.06.2021
Eesti seisukohad 14. juuni 2021. a Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul videokonverentsil 10.06.2021
Tagasiside