Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL toimimise kohta - COM(2024) 158 12.04.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1091 (mis käsitleb integreeritud statistikat põllumajanduslike majapidamiste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011) rakendamise kohta - COM(2024) 157 12.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS millega antakse Läti Vabariigile luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287, ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2017/2408 - COM(2024) 152 12.04.2024
KOMISJONI ARUANNE Euroopa Komisjoni aruanne meretranspordi CO2 heite kohta (2023) - SWD(2024) 87, COM(2024) 151 12.04.2024
Paranduseelarve projekt - COM(2024) 920 12.04.2024
Ettepanek: 2024. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 3 Euroopa Prokuratuuri tugevdamine seoses Poola ühinemise ja Rootsi eeldatava ühinemisega - COM(2024) 921 12.04.2024
Rakendusotsus - C(2024) 2353 12.04.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi noortestrateegia 2019–2027 vahehindamise kohta - SWD(2024) 90, COM(2024) 162 12.04.2024
Teatis - COM(2024) 163 12.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 - COM(2024) 154 12.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni raames (OSPARi konventsioon) seoses otsusega, millega muudetakse OSPARi otsust 98/3 mahajäetud mererajatiste kõrvaldamise kohta - COM(2024) 153 12.04.2024
Ettepanek - SWD(2024) 89, COM(2024) 159 12.04.2024
Teatis - COM (2023) 715, COM (2023) 716 10.04.2024
Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC) - Meeting of the LXXI COSAC (Brussels, 24-26 March 2024) – Contribution – Conclusions - 8715/24 10.04.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 22. aprill 2024 08.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses vastuvõetava otsusega, millega lisatakse Windsori raamistiku 2. lisasse hiljuti vastu võetud liidu õigusakt - COM(2024) 165 05.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses vastuvõetava otsusega, millega lisatakse Windsori raamistiku 2. lisasse hiljuti vastu võetud liidu õigusakt - COM(2024) 164 05.04.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste konverentsi kümnendal istungil - COM(2023) 514 05.04.2024
Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a monitoring framework for resilient European forests - European Economic and Social Committee’s Opinion - COM(2023) 727, COM(2023) 728 04.04.2024
Eesti seisukoht rikkumismenetluses tööstusheidete direktiivi ning asulareovee direktiivi mittenõuetekohase ülevõtmise ja kohaldamise kohta 28.03.2024
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa teaduskraadi loomise tegevuskava - SWD(2024) 74, COM(2024) 144 28.03.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS osaliselt peatada energiaharta lepingu kohaldamine Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) ja mis tahes juriidilise isiku vahel, mida omavad või kontrollivad Venemaa Föderatsiooni või Valgevene Vabariigi kodanikud, ja mis tahes investeeringu suhtes, mis vastab energiaharta lepingu määratlusele ja mille on teinud Venemaa Föderatsiooni või Valgevene Vabariigi investor - COM(2024) 143 28.03.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. aprilli 2018 otsuse (EL) 2018/646 (milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ) rakendamise ja mõju kohta (esitatud vastavalt otsuse (EL) 2018/646 artiklile 9) - SWD(2024) 71, COM(2024) 135 28.03.2024
Ettepanek - SWD(2024) 74, COM(2024) 147 28.03.2024
Ettepanek - SWD(2024) 74, COM(2024) 145 28.03.2024

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõtte määruse muudatuse kohta - COM(2024) 29 04.04.2024
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta - COM(2024) 24 04.04.2024
Eesti seisukohad määruse kohta, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal - COM(2023) 770 28.03.2024
Eesti seisukohad määruse eelnõu kohta, mis käsitleb inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamist ja selleks Europoli toetuse suurendamist liikmesriikidele - COM(2023) 754 28.03.2024
Eesti seisukohad pakettreisi direktiivi kohta - COM(2023) 905 28.03.2024
Eesti seisukohad kemikaalide „üks aine,üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 21.03.2024
Eesti täiendatud seisukohad ühtse Euroopa terviseandmeruumi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 197 21.03.2024
Eesti seisukohad plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 21.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu, eelnõu kohta - COM(2023) 769 14.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716 14.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105 14.03.2024
Eesti seisukohad inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755 14.03.2024
Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 702 07.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta, millega luuakse metsaseireraamistik - COM(2023) 728 07.03.2024
Ülevaade Eesti seisukohast Euroopa Liidu hädaolukorra instrumendi eelnõude hääletusel Euroopa Liidu nõukogus - COM(2022) 459, COM(2022) 461, COM(2022) 462 29.02.2024
Eesti seisukohad nõukogu siirdehindade direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 529 29.02.2024
Ülevaade Eesti seisukohast Euroopa Liidu äriühinguõiguse digivahendite direktiivi hääletusel - COM(2023) 177 29.02.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamiseks - COM(2023) 533 22.02.2024
Eesti täiendatud seisukohad äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta - COM(2022) 71 15.02.2024
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi äritegevuse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) eelnõu suhtes - COM(2023) 532 15.02.2024
Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni suhteid käsitleva tervikliku meetmepaketi läbirääkimiste kohta - COM(2023) 798 15.02.2024
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate peakontori maksustamise süsteem - COM(2023) 528 08.02.2024
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni eelnõu kohta teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas - COM(2023) 593 08.02.2024
Eesti seisukohad algatuste kohta, mis reguleerivad mittetulundusühingute piiriülest tegutsemist Euroopa Liidus - COM(2023) 515, COM(2023) 516 01.02.2024
Eesti täiendatud seisukohad direktiivi eelnõu kohta, mis võimaldab kasutada mitme hääleõigusega aktsiaid äriühingutes seoses sisenemisega väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturule - COM(2022) 761 01.02.2024

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus pakettreisi direktiivi kohta - COM(2023) 905 11.04.2024
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute ajal ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1255/97 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, kohta - COM(2023) 770 10.04.2024
Keskkonnakomisjoni arvamus plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 10.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 09.04.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide "üks aine, üks hindamine" algatuste paketi kohta COM(2023) 779, 781, 783 09.04.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamise kohta - COM(2023) 754 04.04.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755 04.04.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus 04.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105 03.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716 03.04.2024
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta, millega luuakse metsaseireraamistik - COM(2023) 728 21.03.2024
Majanduskomisjoni arvamus kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 702 20.03.2024
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ning nende jälgitavust (COM(2023) 769), kohta 19.03.2024
Keskkonnakomisjoni arvamus kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta COM(2023) 702 15.03.2024
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade nõukogu siirdehindade direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 529 14.03.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu määruse kohta äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamiseks - COM(2023) 533 14.03.2024
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade Euroopa Komisjoni eelnõu kohta teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas - COM(2023) 593 13.03.2024
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis, eelnõu kohta (COM(2023) 790) 12.03.2024
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade nõukogu direktiivi äritegevuse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) eelnõu suhtes - COM(2023) 532 06.03.2024
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi kohta, millega kehtestatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate peakontori maksustamise süsteem - COM(2023) 528 21.02.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele algatuste kohta, mis reguleerivad mittetulundusühingute piiriülest tegutsemist Euroopa Liidus - COM(2023) 515, COM(2023) 516 20.02.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni suhteid käsitleva tervikliku meetmepaketi läbirääkimiste kohta - COM(2023) 798 20.02.2024
Majanduskomisjoni arvamus tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise algatuste kohta - COM(2023) 647, COM(2023) 649 20.02.2024
Majanduskomisjoni arvamus jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420 15.02.2024
Majanduskomisjoni arvamus sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451 15.02.2024

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262 21.03.2024
Riigikogu seisukoht finantsasutuste klientide andmete jagamise ja makseteenuste regulatsiooni muutmise ettepanekute kohta - COM(2023) 360, COM(2023) 366, COM(2023) 367 21.03.2024
Riigikogu seisukoht ettevõtjatega seotud tööturustatistika määruse eelnõu kohta - COM(2023) 459 21.03.2024
Riigikogu seisukoht detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva Euroopa Liidu määruse eelnõu kohta - COM(2023) 217 21.03.2024
Riigikogu seisukoht viisavabaduse peatamise korra kohta - COM(2023) 642 21.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni suhteid käsitleva tervikliku meetmepaketi läbirääkimiste kohta - COM(2023) 798 13.03.2024
Riigikogu seisukoht algatuste kohta, mis reguleerivad mittetulundusühingute piiriülest tegutsemist Euroopa Liidus - COM(2023) 515, COM(2023) 516 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja Nõukogu mullaseire ja mulla vastupidavuse direktiivi kohta - COM(2023) 416 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Lääne-Balkani kasvukava ja rahastu kohta - COM (2023) 691, COM (2023) 692 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu majandusjulgeoleku strateegia kohta - JOIN(2023) 20 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu võrdlusaluste määruse muutmise ettepanekute kohta - COM (2023) 660 13.03.2024
Riigikogu seisukoht patentide täiendava kaitse tunnistuste algatuste kohta - COM(2023) 221, COM(2023) 222, COM(2023) 223, COM(2023) 231 13.03.2024
Riigikogu seisukoht roheväidete direktiivi kohta - COM(2023) 166 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse kuriteoohvrite õiguste direktiivi - COM(2023) 424 13.03.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu laienemispoliitika teatise kohta - COM (2023) 690 12.03.2024
Riigikogu seisukoht mänguasjade ohutuse määruse kohta - COM(2023) 462 12.03.2024
Riigikogu seisukoht metsapaljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 415 07.12.2023
Riigikogu seisukoht nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse õigusnormid ülemääraselt kinnipeetava maksu vähendamise kiiremate ja turvalisemate menetluste kohta - COM(2023) 324 07.12.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa puudega isiku kaardi ja Euroopa puudega isiku parkimiskaardi direktiivi kohta - COM(2023) 512 07.12.2023
Riigikogu seisukoht kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta - COM(2023) 314 07.12.2023
Riigikogu seisukoht nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimistealustamist Norra Kuningriigi, Islandi ja Šveitsi Konföderatsiooniga reisijatebroneeringuinfo lepete üle - COM(2023) 507, COM(2023) 508, COM(2023) 509 07.12.2023
Riigikogu seisukoht taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 414 07.12.2023
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju - COM(2023) 278, COM(2023) 279 07.12.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu eelarve uue põlvkonna omavahendite kohandatud paketi kohta - COM(2023) 330, COM(2023) 331, COM(2023) 332, COM(2023) 333 07.12.2023
Riigikogu seisukoht rohelise kaubaveo paketi eelnõude kohta - COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445 07.12.2023

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC) - Meeting of the LXXI COSAC (Brussels, 24-26 March 2024) – Contribution – Conclusions 10.04.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 22. aprill 2024 08.04.2024
Eesti seisukohad eurorühma 11. aprilli 2024. aasta kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. aprilli 2024. aasta istungil 04.04.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 12. aprill 2024 27.03.2024
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Luxembourg on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7965/24 21.03.2024
Teatis - COMMUNICATION INFORMATION Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on the implementation of the best practices identified in the 2023 thematic Schengen evaluation of Member States' capabilities in the areas of police cooperation, protection of the external borders, and management of IT systems to fight against drug trafficking into the Union - Transmission to national ParliamentsCM 2261/24 - CM 2261/24 20.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. märtsi 2024. a istungil 14.03.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 26. märts 2024 12.03.2024
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (keskkond) 25. märts 2024 11.03.2024
Eesti seisukohad eurorühma 11. märtsi 2024. aasta kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. märtsi 2024. aasta istungil 07.03.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 19. märts 2024 05.03.2024
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of return - 7188/24 04.03.2024
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7187/24 04.03.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 18. märts 2024 04.03.2024
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7186/24 04.03.2024
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of return - 7185/24 04.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetikaministrite) 4. märtsi 2024. a istungil 29.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 12. märts 2024 27.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 11. märts 2024 26.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 7. märts 2024 22.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. märts 2024 19.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. märts 2024 19.02.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 25.-29. veebruari 2024. a kohtumistel 15.02.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 26. veebruar 2024 12.02.2024
Tagasiside