Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 2. ja 3. juuni 2022 19.05.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvus) 2. juuni 2022 18.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2283, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine - COM(2022) 188 17.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise üldise lennutranspordilepingu liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2022) 194 17.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise üldise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2022) 193 17.05.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 1-3/2022 - COM(2022) 225 17.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise lepingu, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja UusMeremaa selliste ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga, allkirjastamise kohta Euroopa Liidu nimel - COM(2022) 207 17.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise lepingu, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja UusMeremaa selliste ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga, sõlmimise kohta - COM(2022) 208 17.05.2022
Ettepanek - COM(2022) 218 17.05.2022
Ettepanek - COM(2022) 205 17.05.2022
Ettepanek - COM(2022) 223 17.05.2022
Aruanne - SWD(2022) 143, COM(2022) 213 17.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel tollikoostöö ja päritolureeglite kaubanduse erikomitees ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu artikli 63 lõikes 3 sätestatud konsultatsioonide kohta - COM(2022) 215 17.05.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2022/001 FR/Air France) - COM(2022) 201 14.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Guyana Kooperatiivvabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2022) 199 14.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Guyana Kooperatiivvabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta - COM(2022) 200 14.05.2022
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Seame inimesed esikohale, kindlustame kestliku ja kaasava majanduskasvu, avame ELi äärepoolseimate piirkondade potentsiaali - SWD(2022) 133, SWD(2022) 134, COM(2022) 198 13.05.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) toimimise kohta - SWD(2022) 200, COM(2022) 210 13.05.2022
Teatis - COM(2022) 217 13.05.2022
Ettepanek - SEC(2022) 204, SWD(2022) 144, SWD(2022) 145, SWD(2022) 146, COM(2022) 216 13.05.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2022) 203, SWD(2022) 141, SWD(2022) 142, COM(2022) 204 13.05.2022
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Laste ja noorte digikümnend: uus lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia - COM(2022) 212 13.05.2022
Ettepanek - SEC(2022) 209, SWD(2022) 209, SWD(2022) 210, COM(2022) 209 13.05.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel maailma terviseassamblee 75. istungjärgul seoses teatavate muudatustega rahvusvahelistes tervise-eeskirjades (2005) - COM(2022) 214 13.05.2022
Eesti seisukoht Komisjoni ettepanekute EL- UK kaubandus- ja koostööleppe ning väljaastumise lepingu raames võetavate EL ühepoolsete meetmete otsustusprotseduuride kohta - COM(2022) 89, COM(2022) 100 12.05.2022

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile ÜRO info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuritegelikul otstarbel kasutamise vastase võitluse ulatusliku rahvusvahelise konventsiooni läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta - COM(2022) 132 19.05.2022
Eesti seisukohad energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta - COM(2021) 805 12.05.2022
Eesti seisukoht Komisjoni ettepanekute EL- UK kaubandus- ja koostööleppe ning väljaastumise lepingu raames võetavate EL ühepoolsete meetmete otsustusprotseduuride kohta - COM(2022) 89, COM(2022) 100 12.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 12.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaitsealgatuste kohta - COM(2022) 60, COM(2022) 61 05.05.2022
Eesti seisukohad pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 05.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Norra vahelise poliitilise kokkulepe kalanduse valdkonnas kohta 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu andmemääruse eelnõu kohta - COM (2022) 68 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 28.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 21.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 18.04.2022
Eesti seisukohad transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 18.04.2022
Eesti seisukohad maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 14.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 14.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 14.04.2022
Eesti seisukohad metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta - COM(2021) 706 14.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 07.04.2022
Eesti seisukohad intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 07.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 07.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II), eelnõu kohta - COM(2021) 784 31.03.2022
Eesti seisukohad Euroopa standardimisstrateegia kohta - COM(2022) 31, COM(2022) 32 31.03.2022
Eesti seisukohad nõukogu direktiivide, millega sätestatakse kord nn liikuvate Euroopa Liidu kodanike Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel valimisõiguse kasutamiseks, eelnõude kohta - COM(2021) 732, COM(2021) 733 31.03.2022
Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 802 17.03.2022
Eesti seisukohad määruse, mis käsitleb Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kaitset kolmandate riikide majandusliku survestamise eest, eelnõu kohta - COM(2021) 775 17.03.2022
Eesti seisukohad digitaalse teabevahetuse kohta terrorismikuritegude korral - COM(2021) 767, COM(2021) 757 17.03.2022

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 19.05.2022
Rahanduskomisjoni arvamus maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 12.05.2022
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kaitsealgatuste kohta COM(2022) 60, COM(2022) 61 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa andmemääruse eelnõu kohta- COM (2022) 68 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 05.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS meetmete kohta, mida kohaldatakse selliste veoettevõtjate suhtes, kes hõlbustavad Euroopa Liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemisega seotud inimkaubandust või rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist või osalevad selles- COM(2021) 753 05.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 04.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 04.05.2022
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 21.04.2022
Rahanduskomisjoni arvamus EL uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 20.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 20.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 20.04.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Eesti seisukohtadest metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta – COM(2021) 706 20.04.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II), eelnõu kohta - COM(2021) 784 14.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa standardimisstrateegia kohta - COM(2022) 31, COM(2022) 32 13.04.2022
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade osas nõukogu direktiivide, millega sätestatakse kord nn liikuvate Euroopa Liidu kodanike Euroopa Parlamendi ja kohalike valimistel valimisõiguse kasutamiseks, eelnõude kohta - COM(2021) 732, COM(2021) 733 11.04.2022
Õiguskomisjoni arvamus "Eesti seisukohad digitaalse teabevahetuse kohta terrorismikuritegude korral - COM(2021) 767, COM(2021) 757" kohta 06.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus hoonete energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 802 06.04.2022
Majanduskomisjoni arvamus vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta - COM(2021) 803, COM(2021) 804 24.03.2022
Rahanduskomisjoni arvamus kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta - COM(2021) 721, COM(2021) 722, COM(2021) 723, COM(2021) 727 23.03.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks ja muudetakse määrust (EL) 2018/1726, eelnõu kohta 17.03.2022
Rahanduskomisjoni arvamus miinimummaksu direktiivi eelnõu kohta COM(2021) 823 17.03.2022

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta - COM(2021) 706 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa standardimisstrateegia kohta - COM(2022) 31, COM(2022) 32 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 19.05.2022
Riigikogu seisukoht intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 19.05.2022
Riigikogu seisukoht digitaalse teabevahetuse kohta terrorismikuritegude korral - COM(2021) 767, COM(2021) 757 19.04.2022
Riigikogu seisukoht hoonete energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 802 19.04.2022
Riigikogu seisukoht kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta - COM(2021) 721, COM(2021) 722, COM(2021) 723, COM(2021) 727 19.04.2022
Riigikogu seisukoht vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta - COM(2021) 803, COM(2021) 804 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks ja muudetakse määrust (EL) 2018/1726, eelnõu kohta - COM(2021) 756 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise algatuste kohta - COM(2021) 759, COM(2021) 760 19.04.2022
Riigikogu seisukoht miinimummaksu direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 823 19.04.2022
Riigikogu seisukoht isiklikke õpikontosid käsitleva nõukogu soovituse eelnõu kohta - COM(2021) 773 19.04.2022
Riigikogu seisukoht platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 762 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa missioone käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta - COM(2021) 609 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Ukrainale Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi ja kandidaatriigi staatuse andmise kohta 13.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapaketi seadusandlike eelnõude, rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamist käsitlevate eelnõude ja rände välismõõtme kohta - COM(2021) 752, COM(2021) 890, COM(2020) 613, COM(2020) 610, COM(2020) 611, COM(2020) 614, COM(2020) 612 24.03.2022
Riigikogu seisukoht püsivate orgaaniliste saasteainete määruse kohta - COM(2021) 656 24.03.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digikümnendi tegevuskava kohta - COM(2021) 574 24.03.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu nimel pandeemiaks valmisolekut käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe läbirääkimiste alustamise kohta ning WHO rahastamise jätkusuutlikkuse parandamise kohta 24.03.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine“ kohta 24.03.2022
Riigikogu seisukoht taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 24.03.2022
Riigikogu seisukoht energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 558 24.03.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni Solventsus II paketi kohta, mis käsitlevad kindlustustegevust ja -järelevalvet ning kindlustusandjate kriisilahendust - COM(2021) 582, COM(2021) 580, COM(2021) 581 24.03.2022

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad eurorühma 23. mai 2022. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 24. mai 2022. a istungil 19.05.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvus) 2. juuni 2022 18.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. mai 2022. a istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta 12.05.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (põllumajandus ja kalandus) 24. mai 2022 09.05.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (majandus- ja rahandusküsimused) 24. mai 2022 09.05.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 23. mai 2022 06.05.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/arengupoliitika) 20. mai 2022 05.05.2022
ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ERAKORRALINE ISTUNG (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 2. mai 2022 02.05.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 16. ja 17. mai 2022 02.05.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 8435/22 26.04.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 8363/22 26.04.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 8431/22 26.04.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 11. aprilli 2022. a istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta 07.04.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Spanish Parliament (Cortes Generales) Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on information exchange between law enforcement authorities of Member States, repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA [14205/21 - COM(2021) 782 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on automated data exchange for police cooperation (“Prüm II”), amending Council Decisions 2008/615/JHA and 2008/616/JHA and Regulations (EU) 2018/1726, 2019/817 and 2019/818 of the European Parliament and of the Council [14204/21 - COM(2021) 784 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 782, COM(2021) 784 04.04.2022
Eesti seisukohad 4. aprilli 2022. a eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu 5. aprilli 2022. a kohtumisel 31.03.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (üldasjad) 12. aprill 2022 29.03.2022
Teade - NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Youth (2022) [2021/0328 (COD)] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 28.03.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 11. aprill 2022 25.03.2022
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and environmental, social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU [13245/21 – COM(2022) 663 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor [13246/21 – COM(2022) 664 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2022) 663, COM(2022) 664 25.03.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and environmental, social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU [13245/21 – COM(2022) 663 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor [13246/21 – COM(2022) 664 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2022) 663, COM(2022) 664 25.03.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 7. aprill 2022 24.03.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 5. aprill 2022 22.03.2022
Teatis - Teave, Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) 21.03.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (haridus, noored, kultuur ja sport) 4. ja 5. aprill 2022 21.03.2022
Tagasiside