Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2017
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Jürgenstein
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu loob aluse riigi osalemiseks eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks. Eelnõuga tagatakse erakoolidele tegevustoetus kohaliku omavalitsuse üksuste keskmisel tasemel ja luuakse jätkusuutlik erakoolide rahastamise kava 2020+. Eelnõu ei puuduta eraüldhariduskooli pidajatele riigieelarvest eraldatava haridustoetuse andmise printsiipe õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude, samuti muude kooli õppekava täitmiseks ja kooli pidamiseks vajalike kulude osas. Samuti on jätkuvalt kohaliku omavalitsuse üksusel õigus vabatahtlikult eraüldhariduskoolide pidajaid tegevuskulude katmisel toetada. Eelnõu järgi on toetust tegevuskulude katmiseks riigieelarvest võimalik eraüldhariduskoolil taotleda, kui on täidetud järgmised nõuded: kool on tegutsenud vähemalt neli aastat ja kooli tegutsemiseks on antud tähtajatu tegevusluba vähemalt ühe kooliastme osas; koolis ei ole õppemaksu või õppemaks ei ole ühegi õpilase jaoks kuus suurem kui 25 protsenti töötasu alammäärast; kooli tegevusest saadud kasum investeeritakse õppe- ja kasvatustegevusse, sealhulgas õpikeskkonda; kooli eelarve ja hariduskulud on avalikud; koolil puudub maksuvõlg riigi ees või on maksuvõla tasumine ajatatud ning kohaliku omavalitsuse üksus, mille haldusterritooriumil erakool tegutseb, on andnud nõusoleku tegevuskulutoetuse eraldamiseks. Nimetatud nõuete täitmisel saab eelnõu järgi toetust taotleda alates 2018. a 1. jaanuarist. Toetuse arvutamise aluseks on õpilaste arv 10. novembri seisuga ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskooli õppekoha keskmine tegevuskulu, kuid mitte rohkem kui põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud piirmäär. Toetust ei eraldata nõuete mittetäitmisel või kui Haridus- ja Teadusministeeriumil on tekkinud kahtlus, et erakooli asutamisega asendatakse kohaliku omavalitsuse kohustust võimaldada oma haldusterritooriumil elavatele õpilastele hariduse kättesaadavus. Kui kohalik omavalitsus, mille haldusterritooriumil erakool tegutseb, ei ole andnud nõusolekut tegevuskulutoetuse eraldamiseks, on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus erandkorras toetus siiski määrata juhul, kui see on vajalik hariduse mitmekesisuse tagamiseks. Samuti on valdkonna eest vastutaval ministril õigus toetus tagasi nõuda, kui toetust on eraldatud ebaõigete andmete alusel. Kehtiva erakooliseaduse kohaselt eraldatakse eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetust 2019. aasta 31. detsembrini. Toetuse suurus on 75 protsenti selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskooli keskmisest tegevuskulust 2016. aastal. Eelnõu kohaselt jääb senine regulatsioon kehtima, samuti nähakse ette üleminekusätted neljaaastase tegutsemisnõude, tähtajatu tegevusloa, kohaliku omavalitsuse nõusoleku nõude ning õppemaksu lae kohaldamiseks.

Tekstid

520 SE Eelnõu menetluskäik

27.09.2017
Algatatud
28.09.2017
Menetlusse võetud
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Jürgenstein
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15
19.10.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 24.10.2017 14:00, ruumis L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Kinnitada teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.01.2018
Välja kuulutatud
22.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
27.09.2017
Algatatud
28.09.2017
Menetlusse võetud
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Jürgenstein
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15
19.10.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 24.10.2017 14:00, ruumis L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Kinnitada teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.01.2018
Välja kuulutatud
22.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside