Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.01.2012
Toimiku viit: 1-2/12-15
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3143. istung (üldasjad) Kuupäev: reede, 27. jaanuar 2012 (kl 11.00) Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), fond (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, Euroopa Ülemkogu
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 1081/12, 2-5/12-00183-2
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 13.01.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 1. ja 2. märtsi 2012. a kohtumises, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Eesti seisukohad sisejulgeolekufondide paketi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3143. istung (üldasjad) Kuupäev: reede, 27. jaanuar 2012 (kl 11.00) Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL EL dokument 13.01.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 27. jaanuari 2012. a istungil EL dokument 26.01.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 27. jaanuari 2012. a istungist EL dokument 02.02.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM. Euroopa Liidu Nõukogu 3143. istung (ÜLDASJAD) 27. jaanuaril 2012 Brüsselis EL dokument 15.08.2012
Tagasiside