Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.04.2013
Toimiku viit: 1-2/13-160
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3235. istung (üldasjad) Kuupäev: esmaspäev, 22. aprill 2013 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), eelarvemenetlus, Serbia, Kosovo, Põhja-Makedoonia Vabariik, ühinemiskriteeriumid, õigusriik, inimõigused, kohtud, kohtureform
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 2229/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 05.04.2013
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013 COM(2012) 600, SWD(2012) 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. a kohtumisest, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3244. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 6./7. juuni 2013
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3235. istung (üldasjad) Kuupäev: esmaspäev, 22. aprill 2013 (kl 10.00) EL dokument 05.04.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 22. aprilli 2013. a istungil EL dokument 18.04.2013
Tagasiside