Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.11.2012
Toimiku viit: 1-2/12-585
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3207. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 6. detsember (kl 10.00), ja reede, 7. detsember (kl 10.00) 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5471/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 21.11.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (esitatud ELi toimimise lepingu artikli 293 lõike 2 alusel) COM(2012) 420, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades {SEK(2011) 937 lõplik} {SEK(2011) 938 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus COM(2012) 85, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, COM(2012) 363, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta COM(2011) 651, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa uimastitevastase võitluse tugevdamine , KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) (Prümi otsus) rakendamise kohta COM(2012)732
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3207. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 6. detsember (kl 10.00), ja reede, 7. detsember (kl 10.00) 2012 EL dokument 21.11.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 6. ja 7. detsembri 2012. a istungil EL dokument 29.11.2012
Tagasiside