Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 04.04.2011
Toimiku viit: 4-1/11
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 2011
Koosseis: 12
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid käsitleva direktiivi eelnõu Otsus 26.05.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.05.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.05.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.05.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni valge raamatu „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 26.05.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Energiatõhususe kava 2011“ kohta menetlusse võtmine Otsus 26.05.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 31.05.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 26.05.2011
Eelnõu 42 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 06.06.2011
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 03.11.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“ kohta Otsus 26.05.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.06.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad orbteoste teatud lubatud kasutusviise käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 01.07.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad viisasid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 08.07.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rändeteatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 02.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Interneti hasartmängude kohta siseturul" suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.07.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad standardimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.07.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 31.08.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad uuesti sõnastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühist menetlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 05.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Äriühingu üldjuhtimise EL-i raamistik“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 02.06.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 05.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatise „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele“ suhtes, menetlusse võtmine Otsus 30.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, muutmist käsitleva eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 05.09.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 27.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni põllumajandustoodete edendamise ja neist teavitamise rohelise raamatu „Euroopa suure lisandväärtusega strateegia Euroopa maitsete edendamiseks“ eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 09.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 09.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 08.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad uuesti sõnastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 05.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 15.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ“ eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 15.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad), eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 09.09.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 21.09.2011
Eelnõu tagastamine esitajale Otsus 16.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.09.2011
Vabariigi Valitsuse k. a 28. septembril algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandus-ministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (101 SE) uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.10.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.09.2011
Eelnõu 90 OE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 27.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.09.2011
Avalike ürituste ja näituste korraldamise põhimõtted Riigikogu hoonetes Otsus 22.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu direktiivi ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes, mis käsitleb korruptsioonivastast võitlust Euroopa Liidus, menetlusse võtmine Otsus 29.09.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 29.09.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 06.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 06.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 06.10.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.12.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“ suhtes, menetlusse võtmine Otsus 13.10.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ning usaldatavusnõudeid, menetlusse võtmine Otsus 27.10.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.10.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 20.10.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta Euroopa Liidus: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel“ suhtes, menetlusse võtmine Otsus 03.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa ühise müügiõiguse määruse eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 01.12.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega" ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse "Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta" eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 27.10.2011
Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 08.11.2011
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 08.11.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 07.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks, ning määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 10.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni poolt esitatud rohelise raamatu suhtes, mis käsitleb vastastikuse usalduse tugevdamist Euroopa õigusruumi vastu: roheline raamat EL kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas, menetlusse võtmine Otsus 10.11.2011
Riigikogu liikme volituste peatamine ning asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 11.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 10.11.2011
Majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 14.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu finantstehingute maksu ühist süsteemi käsitleva direktiivi eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 18.11.2011
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 14.11.2011
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 10.11.2011
Eelnõu 128 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 24.11.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 22.11.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.11.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.11.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa ühtse taristu kasvupakett" kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 01.12.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 08.12.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 08.12.2011
Eelnõu 116 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 24.11.2011
Eelnõu 99 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 05.12.2011
Riigikogu kinnistule sissepääsu kord Otsus 06.12.2011
Riigikogu Kantselei direktori ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord Otsus 06.12.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 01.12.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.12.2011
Maaelukomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 06.12.2011
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 06.12.2011
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 05.12.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.12.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad finantsturgude ja turukuritarvituste uue regulatsiooni kohta, menetlusse võtmine Otsus 16.12.2011
Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku kinnitamine Otsus 12.12.2011
Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja kinnitamine Otsus 22.12.2011
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine Otsus 12.12.2011
Riigikogu Kantselei põhimääruse muutmine Otsus 12.12.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 05.05.2011
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 04.04.2011
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 04.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis reguleerib kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades, eelnõu suhtes ning määruse, mis reguleerib samu küsimusi registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 05.05.2011
Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 12.12.2011
Eesti Keskerakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 04.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 05.04.2011
Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 04.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa Liidu Teataja elektroonilist avaldamist, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 05.05.2011
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 06.04.2011
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeks Otsus 06.04.2011
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni registreerimine Otsus 04.04.2011
Eesti Reformierakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 04.04.2011
Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 11.04.2011
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 11.04.2011
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 05.04.2011
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 06.04.2011
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 07.04.2011
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 11.04.2011
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu kinnitamine Otsus 11.04.2011
Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 11.04.2011
Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 11.04.2011
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 07.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.04.2011
Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine Otsus 07.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“ kohta menetlusse võtmine Otsus 12.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse ühenduse piirieeskirja ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni, kohta menetlusse võtmine Otsus 11.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu, mis käsitleb Euroopa Liidu riigihankepoliitika ajakohastamist ja Euroopa hanketuru tõhustamist, kohta menetlusse võtmine Otsus 11.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.04.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumist puudutavaid muudatusi Euroopa Liidu direktiivides, kohta menetlusse võtmine Otsus 13.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.04.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.05.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 09.05.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.05.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, kohta menetlusse võtmine Otsus 11.04.2011
Tagasiside