Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 10.11.2016
Toimiku viit: 1-2/16-676
Pealkiri: EL mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatus ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava - SWD(2016) 299; COM(2016) 582; COM(2016) 583; COM(2016) 586; COM(2016) 589; COM(2016) 597; COM(2016) 603; COM(2016) 604; COM(2016) 605; COM(2016) 605 - annex 1; COM(2016) 605 - annex 2; COM(2016) 606; COM(2017) 607
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), eelarvemenetlus, finantsjuhtimine, kulukohustuste võtmine, ELi rahaliste vahendite jaotus, ELi investeering
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-02044-3
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 10.11.2016
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamine/muutmine Tulemustele keskenduv ELi eelarve SWD(2016) 299; COM(2016) 603, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 COM(2016) 604, Ettepanek: Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine: Institutsioonidevaheline 2. detsembri 2013. aasta kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta COM(2016) 606, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta COM(2016) 607, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL - COM(2016) 605, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades COM(2016) 589, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond COM(2016) 586, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks COM(2016) 583, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas SWD(2016) 297; SWD(2016) 298; COM(2016) 597, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta COM(2016) 582, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3511. istung (üldasjad) 13. detsember 2016
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EL mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatus ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava - SWD(2016) 299; COM(2016) 582; COM(2016) 583; COM(2016) 586; COM(2016) 589; COM(2016) 597; COM(2016) 603; COM(2016) 604; COM(2016) 605; COM(2016) 605 - annex 1; COM(2016) 605 - annex 2; COM(2016) 606; COM(2016) 607 EL dokument 10.11.2016
RAHK arvamus Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaade ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava Valdkondliku komisjoni arvamus 24.11.2016
Tagasiside