Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 29.09.2016
Toimiku viit: 1-2/16-629
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu 3490. istung (justiits- ja siseküsimused) 13. ja 14. oktoober 2016
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi migratsioonipoliitika, migratsioonikontroll, piirikontroll, rahvastiku ümberasustamine, pettus, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades
Aastaarv: 2016
Tähis: CM 4119/16
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 29.09.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL COM(2016) 467, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, COM(2012) 363, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 COM(2016) 468, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel COM(2015) 670, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) COM(2016) 272, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 SWD(2016)114; SWD(2016)115; SWD(2016)116; COM(2016) 194, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) COM(2016) 270, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas SWD(2016) 115; SWD(2016) 116; COM(2016) 196, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010 Ettepanek COM(2016) 271, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta COM(2013) 534, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta COM(2016) 466, NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) = Nõukogu põhjendused – Nõukogu poolt vastu võetud 6. juunil 2013 COM(2008)815
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Euroopa Liidu Nõukogu 3490. istung (justiits- ja siseküsimused) 13. ja 14. oktoober 2016 EL dokument 29.09.2016
Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 13. ja 14. oktoobri 2016. a istungil (siseküsimused) EL dokument 06.10.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 13. ja 14. oktoobri 2016. a istungil EL dokument 06.10.2016
13. oktoobril 2016 toimunud Justiits- ja Siseküsimuste Nõukogu ülevaade (Siseministeerium) EL dokument 19.10.2016
Tagasiside