Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 02.01.2013
Toimiku viit: 4-1/13
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2013
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 22.01.2013
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 04.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, menetlusse võtmine Otsus 31.01.2013
Riigikogu Kantselei direktori lähetustaotluse menetlemine Otsus 31.01.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 31.01.2013
COM(2013)410_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine Otsus 31.01.2013
Nõukogu otsuse eelnõu menetlusse võtmine Otsus 04.10.2013
COM(2013)408_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Eelnõule uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 17.10.2013
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 22.01.2013
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 04.12.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.02.2013
Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 04.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta, menetlusse võtmine Otsus 31.01.2013
Majanduskomisjoni koosseisu muudatus Otsus 19.06.2013
COM(2013)409_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 09.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus, menetlusse võtmine Otsus 31.01.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.01.2013
Eelnõu 490 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 09.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK“ ja Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele, millega luuakse Euroopa õiguskaitsealane koolituskava Otsus 20.05.2013
Euroopa Komisjonile antav mandaat, mille alusel räägitakse läbi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkulepet Otsus 20.05.2013
Keskkonnakomisjoni, kultuurikomisjoni, maaelukomisjoni ja rahanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 22.01.2013
Euroopa Parlamendi määruse eelnõu menetlusse võtmine Otsus 11.10.2013
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 5. aprilli otsuse nr 6 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 22.01.2013
COM(2013)480 menetlusse võtmine Otsus 13.09.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 11.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.02.2013
COM(2013)520 menetlusse võtmine Otsus 11.10.2013
COM(2013)126 menetlemine Otsus 23.05.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb finantsvastutust investori ja riigi vaidluse lahendamisel vahekohtus rahvusvahelise lepingu alusel, mille osaline on Euroopa Liit, menetlusse võtmine Otsus 02.05.2013
Õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.11.2013
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 28.03.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.02.2013
Eelnõu 490 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.09.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair“ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta Otsus 20.05.2013
Euroopa Komisjoni algatatud tooteohutuse ja turujärelevalve paketi menetlusse võtmine Otsus 02.05.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 30.10.2013
Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema, menetlusse võtmine Otsus 02.05.2013
COM(2013)453_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta Otsus 20.05.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.02.2013
Rahanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 21.01.2013
COM(2013)329 menetlusse võtmine Otsus 05.07.2013
Euroopa Komisjoni määruse eelnõu, millega määratakse kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020enampakkumiste kogused, menetlusse võtmine Otsus 28.03.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu,milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK, menetlusse võtmine Otsus 28.03.2013
Euroopa Komisjoni teatise „Ettevõtete kaitsmine eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine. Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamine“ menetlusse võtmine Otsus 14.02.2013
Euroopa Komisjoni korraldatud konsultatsiooni dokumentide menetlusse võtmine Otsus 06.12.2013
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 28.03.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.03.2013
Euroopa Komisjoni teatise „Toimiv energiaturg“ menetlusse võtmine Otsus 14.02.2013
Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 2012. aasta 19. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõule (342 OE) uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 12.02.2013
Riigikogu Kantselei palgajuhendi kinnitamine Otsus 19.02.2013
Toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi menetlusse võtmine Otsus 04.10.2013
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 19.02.2013
COM(2013)449_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.09.2013
IRL fraktsiooni muudatus Otsus 13.06.2013
COM(2013)343 menetlusse võtmine Otsus 13.09.2013
Kultuurikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni muudatused Otsus 13.06.2013
COM(2013)300 menetlusse võtmine Otsus 06.06.2013
Riigikogu liikmete muudatused Otsus 13.06.2013
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistustuskohtade koosseisu muutmine Otsus 13.06.2013
COM(2013)207 menetlusse võtmine Otsus 10.06.2013
Eelnõude 446 kuni 448 menetlusse võtmine Otsus 06.06.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 21.05.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 05.11.2013
COM(2013)195 menetlusse võtmine Otsus 06.06.2013
Riigikogu arhiivi pidamise kord Otsus 26.02.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.02.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.01.2013
COM(2013)547 ja 550 menetlusse võtmine Otsus 06.12.2013
Eelnõude 451 SE ja 452 SE menetlusse võtmine Otsus 13.06.2013
Riigikogu esindaja määramine Otsus 13.06.2013
Eelnõude 449 ja 450 menetlusse võtmine Otsus 12.06.2013
COM(2013)348 menetlusse võtmine Otsus 13.09.2013
Riigikogu liikme vahetumine Otsus 12.06.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.01.2013
Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 13.06.2013
Riigikogu juhatuse 2009. aasta 29. jaanuari otsuse nr 9 ning 2011. aasta 22. septembri otsuse nr 74 muutmine Otsus 19.03.2013
Euroopa Liidu rahandusalaste eelnõude menetlusse võtmine Otsus 22.04.2013
Euroopa Liidu riigiabi ajakohastamise määruste eelnõude menetlusse võtmine Otsus 22.04.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 15.01.2013
435 SE menetlusse võtmine Otsus 17.05.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Copernicuse programm, menetlusse võtmine COM(2013) 312 Otsus 18.07.2013
Eelnõu 374 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.06.2013
COM(2013)169 menetlusse võtmine Otsus 14.06.2013
Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 04.11.2013
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamise juhend Otsus 19.03.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.04.2013
Riigikogu juhatuse 2013. aasta 8. aprilli otsuse nr 62 muutmine Otsus 10.04.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.10.2013
COM(2013)236 menetlusse võtmine Otsus 30.08.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.12.2013
COM(2013)722 menetlusse võtmine Otsus 28.11.2013
Riigikogu esindaja määramine Otsus 10.09.2013
Euroopa Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas“ menetlusse võtmine Otsus 08.02.2013
Solidaarsusklausli liidupoolse rakendamise korda käsitleva nõukogu otsuse eelnõu JOIN(2012) 39 menetlusse võtmine Otsus 15.07.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.04.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.10.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise kohta ning määruse (EL) nr 996/2010 muutmise ja direktiivi 2003/42/EÜ, komisjoni määruse (EÜ) nr 1321/2007 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1330/2007 kehtetuks tunnistamise kohta menetlusse võtmine Otsus 08.02.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.12.2013
Eelnõule 498 OE muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 08.10.2013
Euroopa Liidu nõukogu direktiivi eelnõu, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas, menetlusse võtmine Otsus 22.04.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.11.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 17.12.2013
COM(2013)627 ja 634 menetlusse võtmine Otsus 18.10.2013
Eelnõu 340 SE dokumendid Otsus 17.06.2013
Euroopa Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases riikide ühenduses (GRECO) menetlusse võtmine Otsus 08.02.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.09.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.11.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 17.01.2013
Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 10.12.2013
COM(2013)542 menetlusse võtmine Otsus 06.09.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.01.2013
Eelnõude 453 SE kuni 459 SE menetlusse võtmine Otsus 21.06.2013
Eelnõude 440 kuni 445 menetlusse võtmine Otsus 04.06.2013
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 18.03.2013
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 18.03.2013
Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni uuendamiseks ja sätestab Euroopa Liidu konventsiooniga liitumise tingimused, menetlusse võtmine Otsus 15.04.2013
Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi menetlusse võtmine Otsus 15.04.2013
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 13.11.2013
Euroopa Liidu Nõukogu soovituse eelnõu noortegarantii loomise kohta menetlusse võtmine Otsus 17.01.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta menetlusse võtmine Otsus 17.01.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.02.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 12.11.2013
Eelnõu 539 OE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 18.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.04.2013
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 5. aprilli otsuse nr 6 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 09.12.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.04.2013
Keskkonnakomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 09.12.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 12.12.2013
Riigikogu Kantselei põhimääruse kinnitamine Otsus 28.02.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.09.2013
Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 13.11.2013
Eelnõu 419 OE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.04.2013
Euroopa Komisjoni küsimustike „Konsultatsioonidokument riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris“ ning „Vähese tähtsusega abi määrus“ menetlusse võtmine Otsus 08.04.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.03.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu töötajate liikuvuse parandamiseks vastuvõetavate miinimumnõuete kohta täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel menetlusse võtmine Otsus 08.04.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta menetlusse võtmine Otsus 01.04.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.12.2013
Maria Alajõe soodustingimustel teenistuse jätkumine ametnikuna Otsus 14.03.2013
434 SE menetlusse võtmine Otsus 14.05.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.11.2013
Riigikogu liikme lähetuse vormistamise korra muutmine Otsus 26.09.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol, menetlusse võtmine Otsus 03.05.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.10.2013
Alternatiivkütuste paketi menetlusse võtmine Otsus 22.03.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.03.2013
Eelnõu kohta arvamuse andja määramine Otsus 10.10.2013
EK konsultatsioonidokumendi satelliitnavigatsiooni programmide kohta menetlusse võtmine Otsus 12.07.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõude, mis käsitlevad meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid, menetlusse võtmine Otsus 04.01.2013
Eelnõu 493 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 09.12.2013
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 21.01.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.05.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.03.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.09.2013
COM(2013)266_menetlusse võtmine Otsus 27.09.2013
433 SE menetlusse võtmine Otsus 09.05.2013
Neljanda raudteepaketi menetlusse võtmine Otsus 22.03.2013
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 16.09.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.10.2013
Riigikogu liikme lähetuse vormistamise kord Otsus 28.02.2013
COM(2013)659 menetlusse võtmine Otsus 08.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.04.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.09.2013
Riigikogu liikme volituste peatamine ning asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 12.03.2013
438 SE ja 439 SE menetlusse võtmine Otsus 23.05.2013
COM(2013)534 menetlusse võtmine Otsus 27.09.2013
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.12.2013
COM(2013)535 menetlusse võtmine Otsus 27.09.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.11.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.10.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.03.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik, menetlusse võtmine Otsus 06.05.2013
Euroopa Komisjoni küsimustike „Konsultatsioonidokumentriigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris“ ning „Vähese tähtsusega abi määrus“ menetlusse võtmine Otsus 06.05.2013
Eelnõu 331 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 03.06.2013
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 25.02.2013
COM(2013)296_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Eelnõu 318 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 25.02.2013
COM(2013)620 menetlusse võtmine Otsus 24.10.2013
Eesti seisukohad teenusekaubanduse mõnepoolse lepingu läbirääkimistel, menetlusse võtmine Otsus 16.07.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta menetlusse võtmine Otsus 06.05.2013
COM(2013)295_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
COM(2013)315 ja 316 menetlusse võtmine Otsus 24.10.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.10.2013
Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
COM(2013)123 menetlemine Otsus 30.05.2013
Riigikogu kinnistule sissepääsu korra muutmine Otsus 20.02.2013
COM(2013)191 ja COM(2013)192 menetlemine Otsus 30.05.2013
Keskkonnakomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 23.01.2013
Eelnõule 428 OE muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 06.06.2013
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.10.2013
Riigikogu Kantselei põhimääruse muutmine Otsus 21.11.2013
COM(2013)618 ja 619 menetlusse võtmine Otsus 21.11.2013
COM(2013)516 menetlusse võtmine Otsus 13.09.2013
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine Otsus 21.11.2013
COM(2013)231 menetlusse võtmine Otsus 21.08.2013
Riigikogu istungite stenografeerimise ja protokollimise korra ning Riigikogu arhiivi pidamise korra muutmine Otsus 21.11.2013
COM(2013)404_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
COM(2013)221 menetlusse võtmine Otsus 01.07.2013
Asendusliikme volituste lõpetamine Otsus 04.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm (nn e-piiride pakett), menetlusse võtmine Otsus 06.05.2013
COM(2013)513_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
COM(2013)228 menetlusse võtmine Otsus 01.07.2013
SDE fraktsiooni muudatus Otsus 14.06.2013
COM(2013)512_menetlusse võtmine Otsus 20.09.2013
Majanduskomisjoni muudatus Otsus 14.06.2013
Tagasiside