Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-542
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3198. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 13. november 2012 (kl 11.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5077/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 30.10.2012
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta Osa I, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 952 lõplik} {SEK(2011) 953 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 512, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 511, Finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamine Euroopa Komisjonile COM(2011) 549, COM(2012) 510, COM(2012) 511, COM(2012) 512, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas COM(2012) 631, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi riigiabi ajakohastamine COM(2012) 209, Eesti seisukohad eurogrupi 12. novembri 2012. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 13. novembri 2012. a istungil
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3198. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 13. november 2012 (kl 11.00) EL dokument 30.10.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM Euroopa Liidu Nõukogu 3198. istung (MAJANDUS- ja RAHANDUSKÜSIMUSED) 13. novembril 2012 Brüsselis EL dokument 06.05.2013
Tagasiside